Standpunten

Zoeken

Bijstand en Armoedebestrijding

Ook Zwollenaren die in armoede leven verdienen gelijke kansen, uitzicht op betere leefomstandigheden en vertrouwen in de toekomst. Daar staan wij voor, daar hebben wij de afgelopen jaren hard aan gewerkt en daar blijven wij ons sterk voor maken. Wij richten ons op iedereen die moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen: mensen die afhankelijk zijn van de bijstand, de werknemer met de laagbetaalde baan, de ZZP'er en kleine ondernemer die worstelt om het hoofd boven water te houden en de oudere met een onvolledige AOW. Wanneer een laag inkomen, hoge maandlasten of schulden ervoor zorgen dat mensen niet meer optimaal mee kunnen doen in de maatschappij, dan moet de overheid ingrijpen. Wij geloven in een stevig en rechtvaardig armoedebeleid, dat meer behelst dan geld alleen.

Lees verder

Binnenstad

De Binnenstad is van iedereen. Het is een gebied waar mensen wonen en mensen graag naar toe gaan: mensen uit andere wijken, niet-Zwollenaren, jong en oud. Om te winkelen, een museum te bezoeken, naar de schouwburg te gaan of om carnaval te vieren en ondernemers runnen er hun winkels. Het is een plek om van te genieten én een plek met tegenstrijdige belangen.

Lees verder

Duurzaamheid – energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie

Het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 heeft nog eens bevestigd wat iedereen feitelijk al wist: om de aarde leefbaar te houden voor onze kinderen en kindskinderen moet de uitstoot van broeikasgassen (vooral CO2) die opwarming van de planeet veroorzaken, worden teruggebracht. Daarvoor zijn ingrijpende maatregelen om over te schakelen op duurzame energie onontkoombaar: wereldwijd, Europees, nationaal, regionaal en lokaal. En we hebben geen tijd meer te verliezen. Ook in Zwolle moeten we fors aan de bak: niet over vijf of tien jaar, maar nu.

Lees verder

Inclusie en diversiteit

In Zwolle mag je zijn wie je bent, iedere Zwollenaar doet mee en telt mee. De PvdA erkent, herkent en waardeert verschillen in waarden, houding, cultuur, overtuiging, migratie-achtergrond, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis, vaardigheden en levenservaring. De PvdA heeft oog voor culturele verschillen en emancipatie en draagt dat actief uit. Wij zijn er trots op dat Zwolle koploper is als het gaat om de homo-emancipatie en de LHBTI-gemeenschap. Die positie houdt de PvdA graag vast.

Lees verder

Kunst en cultuur

De PvdA Zwolle vindt dat kunst en cultuur bij het dagelijks leven hoort. In de huidige tijd waarin mensen soms lijnrecht tegenover elkaar staan of elkaar niet meer ontmoeten in het dagelijks leven, vooroordelen bestaan en onverschilligheid op de loer ligt zijn kunst en cultuur essentieel. Het kan confronteren en verzachten tegelijk, zet aan tot nieuwe inzichten, geeft humor en verdieping.

Lees verder

Leefbare buurten

Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt, of dit nu in Holtenbroek is of in Wijthmen. Zwollenaren willen het gevoel hebben dat de buurt of het dorp van ‘hun’ is en dat ze grip hebben op hun omgeving. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je buren.

Lees verder

Omgevingswet en Ruimtelijke Ordening

We komen uit een periode waarin vrijwel elk belang (water, lucht, erfgoed, natuur, veiligheid, enzovoorts) eigen wetten heeft gekregen. Dit heeft veel goede kanten, maar het heeft ook geleid tot heel veel complexiteit, procedures en ondoorzichtigheid. Er zijn nog maar weinig mensen die snappen hoe ingewikkelde projecten tot stand komen. Dat maakt het moeilijk voor betrokken burgers om mee te praten en mee te beslissen. Dat is niet goed, dat voedt het wantrouwen in de overheid en de politiek. Ook in Zwolle. De PvdA vindt dat dit anders moet

Lees verder

Onderwijs

Voor de PvdA is het van belang dat onderwijs er is voor iedere Zwollenaar en dat ieder kind, scholier en student de kans krijgt om zijn talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen. Ongeacht achtergrond, afkomst of het opleidingsniveau van ouders.

Lees verder

Openbare ruimte

De kwaliteit van de openbare ruimte heeft flinke invloed op het woongenot van de inwoners van Zwolle. Mensen ervaren hun straat of het groen om de hoek als het verlengde van hun huis en die omgeving moet er goed en prettig bijliggen.

Lees verder

Regionale economie en werkgelegenheid

Zwolle is het centrum van een economisch sterke regio. In de stad is het aantal arbeidsplaatsen inmiddels groter dan de beroepsbevolking. Veel mensen van buiten de stad, werken in Zwolle. Dat leidt dagelijks tot veel inkomend verkeer.

Lees verder

Schuldhulpverlening

Schulden zijn verschrikkelijk, het zet mensen volledig klem. Je komt veel makkelijker in de schulden dan je denkt. En het is ontzettend moeilijk om er weer uit te komen. In het voorkomen en helpen oplossen van schulden ligt een belangrijke taak voor de gemeente. Daar is creativiteit en speelruimte voor nodig. De PvdA staat voor een sterk en sociaal Zwolle. Daar hoort ook bij dat we samen op zoek gaan naar goede hulp voor mensen met schulden.

Lees verder

Sport

Samen sporten verbroedert én actief bezig zijn is gezond. De PvdA is van mening dat sport voor iedereen bereikbaar moet zijn. Op elk niveau: van topsport tot amateursport en individuele activiteiten. Op elk interessegebied: van voetballen tot sportvissen. Wij vinden het belangrijk dat deelname aan sporten in verenigingsverband bereikbaar is voor iedereen en dat publieke ruimtes zo zijn ingericht dat ze uitnodigen tot bewegen voor mensen die liever in de eigen tijd en op hun eigen manier actief willen zijn.

Lees verder

Veiligheid

Zwolle is een veilige stad. Dat willen we graag zo houden en waar nodig versterken. Als we echter spreken over veiligheid, dan gaat het vooral over de statistieken en cijfers. Zwollenaren beoordelen de veiligheid van hun buurt ook op basis van eigen ervaringen, de subjectieve veiligheid. Je hebt er als Zwollenaar niet zoveel aan als een bestuurder zegt dat je buurt veel veiliger is geworden als je net het slachtoffer bent van een woninginbraak of vernieling.

Lees verder

Verkeer en vervoer

Zwolle is het centrum van een grote regio. De bereikbaarheid van de stad is van oudsher goed tot uitstekend, zowel via spoorlijnen, wegen als waterwegen. Zwolle groeit en de verkeersvoorzieningen zijn of worden hierop aangepast. Denk hierbij aan de recente verbreding van de A28 en de Ceintuurbaan, maar ook aan de aanleg van een net van fietsstraten en snelle fietsverbindingen met de regio. Maar het beste zichtbaar is dit in de Spoorzone waar het station wordt omgebouwd tot de centrale OV-knoop van Noordoost-Nederland om de enorme groei van het aantal reizigers in goede banen te kunnen leiden

Lees verder

Wijkplan Holtenbroek

Een kleurrijke wijk!

Lees verder

Wijkplan: Aa-landen

Tussen stad en platteland

Lees verder

Wijkplan: Assendorp

Divers, levendig, actief en betrokken

Lees verder

Wijkplan: Dieze

Gezellig, divers en sociaal, dát is Dieze!

Lees verder

Wijkplan: Kamperpoort

Een buurt in verandering

Lees verder

Wijkplan: Spoorzone

Het meest dynamische deel van Zwolle

Lees verder

Wijkplan: Stadshagen

Wijk in ontwikkeling

Lees verder

Wijkplan: Westenholte

Een buurt vol samenwerking

Lees verder

Wijkplan: Wipstrik

Leefbaar en veilig

Lees verder

Wijkplan: Zwolle-Zuid

Een wijk van wijken

Lees verder

Wonen

Wonen gaat over meer dan huizen en de bijbehorende voorzieningen. Het gaat ook om de vraag wat voor stad Zwolle moet zijn, hoe we met elkaar samenleven in een stad met veel verschillende bevolkingsgroepen en hoe we ervoor zorgen dat de stad voor alle Zwollenaren een prettige woonomgeving is, in elke wijk en in elke buurt.

Lees verder

Zeker zijn van een mooi, groen, lief en sociaal Zwolle

Een prachtige stad die tot 2040 langzaam doorgroeit tot 140.000 Zwollenaren. Een stad waar we trots op zijn. Waar bewoners zich inzetten om hun straat groener of veiliger maken. Een stad waar je kunt genieten van festivals en theater. Van een avondje PEC of hardlopen langs de IJssel. Een stad waar alle kinderen gelijke kansen krijgen, waar we zuinig omgaan met de natuur. Waar we werken aan schone energie. Een stad waar we samen werken, ontspannen en zorgen voor elkaar. Dat is het Zwolle waar de PvdA de afgelopen jaren aan heeft gebouwd en daaraan willen we blijven bouwen! En dat doen we niet alleen, dat doen we samen met alle #bouwersvanzwolle.

Lees verder

Zorg, jeugdzorg en welzijn

Als je ziek wordt of een beperking hebt of krijgt heeft dat vaak grote gevolgen in je dagelijkse bezigheden. Goede zorg maakt dat je toch zoveel mogelijk door kunt gaan met je leven. Daarom staat voor de PvdA de kwaliteit van zorg altijd voorop; zorg die aansluit bij je leven en niet andersom. Je leven moet je immers al genoeg aanpassen door je ziekte of beperking. Respect, begrip, vertrouwen en verbinding zijn daarbij sleutelbegrippen. We zien de mens als geheel, niet alleen als zorgvrager. De afgelopen jaren zijn er steeds meer zorgtaken bij de gemeente komen te liggen. Daarvoor moesten we alle zeilen bijzetten om deze veranderingen door te voeren. We zagen het als een kans om dingen beter te doen. We hebben er in Zwolle voor gezorgd dat niemand door het ijs zakt.

Lees verder