Inclusie en diversiteit

In Zwolle mag je zijn wie je bent, iedere Zwollenaar doet mee en telt mee. De PvdA erkent, herkent en waardeert verschillen in waarden, houding, cultuur, overtuiging, migratie-achtergrond, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis, vaardigheden en levenservaring. De PvdA heeft oog voor culturele verschillen en emancipatie en draagt dat actief uit. Wij zijn er trots op dat Zwolle koploper is als het gaat om de homo-emancipatie en de LHBTI-gemeenschap. Die positie houdt de PvdA graag vast.

Iedereen doet mee
Samen vooruit in een sterk en sociaal Zwolle met zekerheid in zorg, wonen en werk voor iedereen is het kernpunt van de PvdA. Een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien, is diep verankerd in het DNA van de PvdA. Een verbonden samenleving die niemand uitsluit en waar plek is voor iedereen. Iedereen doet mee en kan meedoen en draagt bij binnen de eigen mogelijkheden. Wij zijn voor een sterk en eerlijk diversiteitsbeleid.

Wij maken ons hard voor elke Zwollenaar die het niet op eigen kracht redt om mee te doen aan het dagelijkse leven. Dat vraagt een overheid die prikkelt, stimuleert tot nadenken, zaken bespreekbaar maakt, initiatieven neemt, faciliteert en de regie neemt.  Als het daarbij nodig is om informatie in een andere taal aan te bieden aan groepen mensen om aan te kunnen sluiten bij onze Zwolse samenleving, dan staat de PvdA daar achter.

Discriminatie
Omgaan met, accepteren van en respect voor verschillen tussen mensen is een voorwaarde voor een inclusief en divers Zwolle. De PvdA wijst elke vorm van discriminatie af. Voor ons is ieder mens even waardevol en iedereen moet dezelfde kansen hebben in  onderwijs, werk, wonen en vrijetijdsbesteding. Wij vinden dat ook over gevoelige onderwerpen open met elkaar het gesprek gevoerd moet kunnen worden. In de zoektocht naar gezamenlijke oplossingen wordt rekening gehouden met de verschillen tussen (groepen) mensen.

Tegen discriminatie moet worden opgetreden, slachtoffers krijgen hulp en bovenal zet de PvdA in op het voorkomen van discriminatie. Tot welke groep je behoort en waar je wieg heeft gestaan, bepaalt voor een groot deel je culturele identiteit. Je culturele identiteit kan bepalend zijn voor je kansen op de arbeidsmarkt of hoe mensen of instanties met je omgaan.  Voor de PvdA is dat onacceptabel. Het voorkomen van discriminatie doen we in overleg en samenwerking met  onder andere verschillende belangenorganisaties.

Vluchtelingen en asielzoekers
Bij de opvang van vluchtelingen in Nederland is er een groot beroep gedaan op de lokale samenleving. In Zwolle hebben honderden vrijwilligers zich ingezet voor een warm welkom en inburgering van vluchtelingen bij de noodhuisvesting in de IJsselhallen. Daarmee laat Zwolle zien een tolerante samenleving te zijn. De komst van vluchtelingen stelt eisen aan de manier waarop we Zwollenaren informeren en betrekken. Bij de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in het afgelopen collegeperiode heeft de gemeente op meerdere momenten de dialoog gezocht met de samenleving, geluisterd naar de zorgen die buurtbewoners hadden en daar zoveel mogelijk gehoor aan gegeven. De PvdA staat ruimhartig en gastvrij tegenover de opvang van vluchtelingen, maar heeft tegelijkertijd oog voor de zorgen die Zwollenaren daarbij hebben. Denk daarbij aan de krapte op de huurwoningmarkt. De PvdA heeft zich in de afgelopen periode hard gemaakt voor de versnelde bouw van extra huurwoningen en de omvorming van kantoren naar woonruimte. In de Wipstrik zijn we ook zelf het gesprek aangegaan met de buurtbewoners naar aanleiding van de eventuele komst van een asielzoekerscentrum. De komst van 600 tot 800 asielzoekers had onze instemming, het paste goed in de schaal van de stad en de wens tot kleinschalige opvang.


Zwollenaren met een beperking
Mensen met een beperking hebben het recht om zo volledig mogelijk mee te doen in Zwolle. De PvdA werkt hard  aan de uitvoering van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Wij halen obstakels weg zodat heel Zwolle toegankelijk is voor iedereen. Met heel Zwolle, bedoelen we heel Zwolle: overheidslocaties, de openbare ruimte, (culturele) evenementen en locaties en openbaar vervoer. Als het nodig is stimuleert de PvdA andere overheden, ondernemers en organisaties om actief te werken aan de toegankelijkheid van de stad. De PvdA stelt voor om in de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid een congres te organiseren in Zwolle voor bijvoorbeeld overheden en ondernemers om de noodzaak van toegankelijkheid stevig onder de aandacht te brengen en te houden van verschillende partijen.

Vrijheid van godsdienst
In onze samenleving staat de vrijheid van godsdienst onder druk. Kerken, moskeeën, synagogen en andere gebedshuizen zijn vaker dan vroeger doelwit van vernieling of brandstichting. Wel of niet behoren tot een bepaalde geloofsgroep is vaker dan voorheen aanleiding tot belediging. De PvdA wil dat elke Zwollenaar zijn of haar geloof kan belijden in vrijheid en in een veilige omgeving.

Wat gaat de PvdA werk van maken in de komende vier jaar?

 • Lokale invulling van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking (CRPD), dit in nauwe samenspraak met de doelgroep en elke Zwollenaar die participatie en bereikbaarheid, toegankelijkheid en bezoekbaarheid een warm hart toedraagt
 • Voorkomen en tegengaan van discriminatie van vrouwen, LHBTI-ers, Nederlanders met een migratieachtergrond, in het bijzonder bij de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven
 • Voorkomen en tegengaan van leeftijdsdiscriminatie, in het bijzonder bij de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven
 • Aandacht voor ouderenmishandeling en het voorkomen ervan, extra attendering door intramurale instellingen en sociale wijkteams
 • Aandacht voor discriminatie op grond van sekse, in het bijzonder op middelbare scholen
 • Financiële en morele ondersteuning van de activiteiten van het COC
 • Respect voor ieders religieuze overtuiging, in het bijzonder op basis- en middelbare scholen en sportorganisaties
 • Ondersteuningsprogramma’s voor onderwijzers, leraren, trainers en coaches tot het voeren van discussies rondom diversiteit
 • Beveiliging van religieuze centra
 • Mensen met een (arbeids)beperking actief stimuleren en ondersteunen om mee te doen in de Zwolse samenleving
 • Duidelijke afspraken met maatschappelijke organisaties en bedrijven over het in dienst nemen van mensen met een beperking, niet ten koste van reguliere banen
 • Drempelloos maken van het openbaar gebied en alle gebouwen
 • Het vragen van aandacht voor internationale solidariteit
 • Het actief uitdragen dat we deel zijn van Europa en dat ieder recht heeft van vrij verkeer en dat EU-werknemers zich in Zwolle vestigen en er werken. Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en huisvesting voor hen, maar ook het tegengaan van oneerlijke concurrentie indien dit wordt gesignaleerd.
 • Het actief betrekken van vluchtelingen en minderheden bij de maatschappij door een aanbod op het terrein van onderwijs, scholing, vrijwilligerswerk, werk en huisvesting