Veiligheid

Zwolle is een veilige stad. Dat willen we graag zo houden en waar nodig versterken. Als we echter spreken over veiligheid, dan gaat het vooral over de statistieken en cijfers. Zwollenaren beoordelen de veiligheid van hun buurt ook op basis van eigen ervaringen, de subjectieve veiligheid. Je hebt er als Zwollenaar niet zoveel aan als een bestuurder zegt dat je buurt veel veiliger is geworden als je net het slachtoffer bent van een woninginbraak of vernieling.

Veiligheid is van ons allemaal
Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Toch vraagt een veilige buurt inspanningen van alle partijen. De aanwezigheid van sociale controle, je buren kennen en een zichtbare wijkagent bepalen of jij je veilig voelt in  je eigen straat. De PvdA vindt dat we veiligheid dus niet alleen aan de gemeente of politie over moeten laten. We maken graag gebruik van de inzet van Zwollenaren om onze leefwereld veiliger te maken. Zonder medewerking van bewoners kunnen we het niet. En bewoners pakken die taak ook zelf al op, wat te zien is aan de snelle opkomst van Burgernet en het ontstaan  van vele Whatsapp-groepen in buurten. In buurten met een Whatsapp-groep wordt minder ingebroken en is minder criminaliteit . En ook de hondenbezitters kunnen we niet vergeten. Tijdens hun uitlaatrondje zijn zij de ogen en oren van de buurt. Samen maken we glashelder wat wel en wat niet kan in onze samenleving. Dat betekent dat we grenzen trekken. Elkaar aanspreken op die grenzen  is iets dat we samen moeten doen. Het handhaven van de grenzen en het optreden waar dat nodig is, is een taak van gemeente, politie en justitie. Ook onze gemeentelijke BOA’s (Bijzondere Opsporingsambtenaar) zijn inzetbaar. De inzet hiervan kan en moet doelmatiger. De PvdA wil samenwerking tussen bewoners, de wijkagent en de BOA’s stimuleren om daarmee de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de politie te versterken.

Wisselwerking tussen veiligheid en sociaal beleid
Veiligheid vraagt ook om preventief handelen. Dat kan bijvoorbeeld met vroegtijdige signalering vanuit de sociale wijkteams of andere frontlijnwerkers. Handelen vanuit een combinatie sociaal domein en veiligheid kan voorkomen dat Zwollenaren belanden in criminaliteit.

Ondermijning
Ondermijnende criminaliteit betekent grofweg de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over. De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie, een handlanger van een criminele organisatie die infiltreert in het openbaar bestuur, maar ook overlastgevende hangjongeren op een pleintje die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. Gelukkig komt ondermijning in Zwolle veel minder voor dat in andere delen van het land. Toch is het zaak dat de gemeente hier alert op is en er aandacht voor heeft.

Aandacht voor extreme idealen
De PvdA heeft geen aanwijzingen dat in onze stad sprake is van een groot aantal Zwollenaren met extreme idealen. Toch vragen we hier aandacht voor, want ook in Zwolle komt het voor. Wij denken aan preventief handelen, alertheid en samenwerking qua maatregelen. Dit vereist samenwerking met en alertheid van gemeente, politie, onderwijs, welzijnswerk, sportclubs, bewoners, etcetera. Wij denken dat het goed is als de gemeente samen met de ketenpartners een training aanbiedt aan veiligheidsprofessionals hoe radicalisering in een vroegtijdig stadium wordt herkend. Dit draagt er toe dat vroegtijdig inzicht ontstaat in de maatschappelijke context en de ‘triggerfactoren’ die er toe kunnen leiden dat iemand radicaliseert.  De PvdA verwerpt elke uiting van geweld of bedreiging die gedreven is vanuit extreme idealen.

Waar gaat de PvdA werk van maken in de komende vier jaar?

  • Stadsbreed een project ‘Buurt veilig’ invoeren waarin de wijkagent en een wijkvertegenwoordiging regelmatig overleg voeren, spreken over signalen en meldingen en afspraken maken over de inzet van de politie. We betrekken hier zo mogelijk ook de gemeentelijke BOA’s bij. De politie en BOA’s stellen daarmee een (beperkt) deel van hun handhavingscapaciteit in op basis van de afspraken met bewoners. Bewoners krijgen daarmee meer invloed en zeggenschap op veiligheid, handhaving en toezicht.
  • Bewonersinitiatieven gericht op buurtpreventie stimuleren en faciliteren. We vragen de politie om bij elk initiatief ook voorlichting te geven over buurtpreventie. De gemeente ontwikkelt een informatiepakket om bewoners te helpen bij het maken van een plan
  • Een training over het omgaan met extreme idealen voor alle frontlijnwerkers die een betrokkenheid hebben bij veiligheid
  • De gemeente en politie hard en gericht inzetten op geweld of bedreigingen vanuit extreme idealen
  • In twee wijken willen we gaan werken met integrale buurtplannen waarin alle partijen bepalen hoe de buurt veiliger kan worden gemaakt. We kiezen daarbij voor buurten waar de bewoners aangeven dat hier behoefte aan is
  • Er voldoende aandacht is voor én inzet wordt gepleegd op het voorkomen van ondermijning
  • Er ingezet wordt op vroegsignalering via het sociaal domein (bijvoorbeeld de sociale wijkteams)