Binnenstad

De Binnenstad is van iedereen. Het is een gebied waar mensen wonen en mensen graag naar toe gaan: mensen uit andere wijken, niet-Zwollenaren, jong en oud. Om te winkelen, een museum te bezoeken, naar de schouwburg te gaan of om carnaval te vieren en ondernemers runnen er hun winkels. Het is een plek om van te genieten én een plek met tegenstrijdige belangen.

De binnenstad vraagt om diversiteit waarin wonen, werken, retail, cultuur, vervoer, transport zich mengen. Dat vraagt om inspanning, variatie en eigenwijsheid. PvdA streeft naar een binnenstad waar deze diversiteit een plek kan vinden. Het is de plek waar ‘Wij Zwolle’ in optima forma bijeenkomt, maar die ook haar zorgen kent met leegstaande winkels, overlast van horeca, strijd rondom winkelopeningstijden, de behoefte aan extra woningbouw en restanten spaarzaam groen.

Waar gaat de PvdA werk van maken in de komende vier jaar?

Ruimtelijke ordening

 • Behoud van de historische  binnenstad en versterking van de kwaliteit ervan.
 • Een mix van bewoners en ondernemers, van wonen, winkelen, cultuur en recreëren
  • Beheerste groei van het aantal binnenstadsbewoners en een mix van bewoners waardoor de binnenstad voor een ieder toegankelijk blijft om er te wonen.
  • Actieve ondersteuning van het anti-graffitifonds.
  • Verdere versterking van het groen en het water, de beleving en het recreëren ervan.
 • Leegstand winkels
  • Concrete maatregelen als winkelpanden tijdelijk vullen, panden transformeren naar groen, stadslandbouw in kantoorpanden, woningen, kleinschalig ondernemen of anderszins.
  • Goede verrassende winkelgebieden helpen creëren: ‘achtjes in de stad’, dwaalgebieden creëren, mix van grootwinkelbedrijven en kleinschalige winkels in de gehele binnenstad, meer diversiteit in het aanbod.
 • Topprioriteit voor de verdere invulling van het Broerenkwartier met de mogelijkheid voor wonen (zie aparte tekst hieronder)
 • Straatverkoop aan banden leggen: vergunningstelsel invoeren.

Toerisme

 • Aandacht voor bewegwijzering in de binnenstad.
 • Pleziermotorboten in de stadsgracht mogen binnen vier jaar alleen nog elektrisch worden voortgedreven.

Energietransitie

 • De Binnenstad wordt pilot voor een wijkgerichte aanpak in het kader van de energietransitie en verduurzaming.

Demografie

 • De Binnenstad en de stad vergrijst. Daarom is het belangrijk om te investeren in drempelloze voorzieningen, voorzieningen voor zorgbehoevende ouderen en andere doelgroepen met een beperking.
 • PvdA wil meer gezinnen in de stad door meer voorzieningen te creëren voor jonge gezinnen in de vorm van speelvoorzieningen, groen en kinderopvang.

 

Het Broerenkwartier

Een gebied met een Januskop
Het Broerenkwartier is het gebied in de binnenstad tussen het water van de Thorbeckegracht, de Vispoortenplas, de Nieuwstraat en de Korte Smeden.

In dit gebied domineren aan de noordkant de historische Broerenkerk (met de grote publiekstrekker Waanders in de Broeren), het Conservatorium en de stadsmuur en aan de oostkant het winkel- en woongebied Het Eiland (ontworpen door de Italiaanse architect Natalini).

De zuidkant is het treurige resultaat van de grootscheepse sloop en stadsvernieuwing uit de jaren 1965-1975, wat heeft geleid tot de Weeshuispassage (en de voormalige V&D) en enkele grote winkelpanden (o.a. C&A). Dit deel van het Broerenkwartier heeft een schaal en een uitstraling die totaal niet past bij de rest van de historische binnenstad.

Het Broerenkwartier is een mengelmoes zonder duidelijk karakter en met een sterk uiteenlopende kwaliteit. Het gebied kent een forse leegstand van winkels en voegt op dit moment te weinig kwaliteit toe aan de Zwolse binnenstad.

De gemeente heeft hier de afgelopen jaren een proces van vernieuwing op gang gebracht door het aanstellen van een gebiedsregisseur die samen met ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren plannen heeft gemaakt voor nieuwe activiteiten en het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte (gemeentelijke investeringen).  Ook is er een visie voor het Broerenkwartier opgesteld die onder andere voorziet in het herontwikkelen van panden via de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.

Een nieuwe toekomst geïnspireerd op historische kwaliteit
De PvdA denkt dat het Broerenkwartier in de komende tien jaar kan uitgroeien tot een van de fraaiste delen van de Zwolse binnenstad. Dat vereist echter wel een breed gedragen totaalplan voor het gebied, veel uithoudingsvermogen en ook veel geld.

In onze visie moet het Broerenkwartier een gebied worden waar kleinschaligheid de maat wordt en waar een aantrekkelijke menging ontstaat van bijzondere winkels, ambachten, cultuur en wonen. Het oude stratenpatroon van voor de stadsvernieuwing kan hierbij als inspiratie dienen, zoals een plan van enkele Zwolse architecten heeft laten zien. Ook ontstaat er dan ruimte voor meer groen en misschien zelfs water.

Het probleem is dat de panden in dit gebied volledig in particuliere handen zijn en dat de ingreep die ons voor ogen staat erg kostbaar is. Dat betekent wat de PvdA betreft echter niet dat we de zaak maar moeten laten zoals ze nu is of dat de gemeente zelf tientallen miljoenen in het gebied zou moeten investeren: dat geld is er niet en het zou maatschappelijk ook niet verantwoord zijn om de verbetering van het Broerenkwartier helemaal met overheidsgeld te betalen.

De PvdA vindt dat de gemeente in samenwerking met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel het voortouw moet nemen tot een plan voor het hele Broerenkwartier, op te stellen samen met ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren. Dat moet leiden tot een stedenbouwkundig plan met winkels, ambachten, cultuur en wonen. De financiering moet grotendeels uit de markt komen, waarbij de gemeentelijke bijdrage particuliere investeringen moet uitlokken. Dit is een zaak van lange adem: het zou zo maar tien jaar kunnen duren voor dit plan volledig is uitgevoerd. Maar volgens de PvdA verdient Zwolle een nieuw prachtig Broerenkwartier.

Waar gaat de PvdA werk van maken in de komende vier jaar?

 • Een breed gedragen totaalplan voor de vernieuwing van het Broerenkwartier
 • Een gemeentelijke bijdrage als aanjager voor particuliere investeringen