Wijkplan: Stadshagen

Wijk in ontwikkeling

Stadshagen is de jongste wijk van Zwolle, zowel letterlijk als figuurlijk. Het groeit nog steeds en is nog in ontwikkeling. Er is sprake van diversiteit in woningen en in mensen. Er zijn heel veel kinderen. Dit uit zich in de kindvriendelijkheid, het leven op straat, de voorzieningen en de levendigheid. Bewoners ervaren de autoluwheid in hun directe woonomgeving als plezierig en ook de aanwezigheid van natuur op korte afstand van huis. Ook is de betrokkenheid op de eigen buurt verbeterd. Meer bewoners zetten zich actief in voor de buurt en het informele bewonerstoezicht is toegenomen, bijvoorbeeld buurtpreventie. De kinderrijkheid brengt ook aandachtspunten met zich mee. Kinderen worden tieners en ook daar moet Stadshagen op ingericht worden.

 

Wat gaat de PvdA de komende vier jaar werk van maken?

  • Anticiperen op de opgroeiende jeugd. Er zijn meer activiteiten en voorzieningen nodig voor tieners, zowel in de openbare ruimte als accommodaties. De jeugd in Stadshagen heeft recht heeft op een eigen plek. Voorzieningen worden in samenspraak met de jeugd gerealiseerd. Zwolle kan daarbij leren van de ervaringen in Zwolle-Zuid met de opgroeiende jeugd.
  • Bij een toekomstige uitbreiding van de detailhandel ook mogelijkheden bieden voor discountformules (Aldi, Lidl, Action) waardoor het winkelaanbod beter aansluit op de behoefte van de wijk en de bevolkingssamenstelling. Ook in Stadshagen wonen mensen met een smalle beurs, zij geven aan behoefte te hebben aan goedkope winkels.
  • Meer investeren in opbouwwerk (buurtwerkers die bewonersinitiatieven ondersteunen en de verbinding maken tussen bewoners onderling) omdat de wijk nog steeds groeiende is en de wijk veel kansen biedt om jong en oud bij elkaar te brengen.
  • In goed overleg met de wijk een parkeerbeleid ontwikkelen waarbij schaarste en nieuwe ontwikkelingen zoals oplaadpunten voor elektrische auto’s goed zijn afgestemd en waar gemeente en bewoners samen beter toezien op goed parkeergedrag.
  • De mogelijkheden onderzoeken om huurprijzen te verlagen of huurgewenning (geleidelijke verhoging) van ouderenwoningen verlagen om deze toegankelijk te houden voor de doelgroep.