Kunst en cultuur

De PvdA Zwolle vindt dat kunst en cultuur bij het dagelijks leven hoort. In de huidige tijd waarin mensen soms lijnrecht tegenover elkaar staan of elkaar niet meer ontmoeten in het dagelijks leven, vooroordelen bestaan en onverschilligheid op de loer ligt zijn kunst en cultuur essentieel. Het kan confronteren en verzachten tegelijk, zet aan tot nieuwe inzichten, geeft humor en verdieping.

Kunst en cultuur zijn brede begrippen. Cultuur omvat: gewoonten en gebruiken, godsdienst, normen en waarden, muziek, voorwerpen en bouwwerken. Ook eetgewoonten en je manier van kleden horen bij je cultuur. Het laat zien tot welke groep je behoort. Kunst is het product van creatieve menselijke uitingen, zoals: schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen, moderne media, theater, muziek en zang, dans, film, bouwkunde en architectuur, literatuur en poëzie. Te vaak worden kunst en cultuur gezien als iets van de ‘elite’. De PvdA is van mening dat kunst en cultuur van ons allemaal is. Van de aankomst van Sinterklaas tot een hardcorefestival, van de kunst in de Fundatie tot een vloggende Zwollenaar. Al die culturele en kunstzinnige creativiteit zet de samenleving aan tot nadenken en zorgt voor inspiratie.

De PvdA is van mening dat er de afgelopen jaren door de overheid te weinig geïnvesteerd is in kunst en cultuur in Zwolle. Met het krappe budget voor kunst en cultuur, was het uitgangspunt: investeren en in stand houden van een stevige basis.  Zo is bijvoorbeeld een nieuwe centrale bibliotheek gerealiseerd zonder dat daarvoor bezuinigd moest worden op de wijkbibliotheken.
De nieuwe investering in cultuureducatie op scholen treft doel. Met gemeentegeld (cultuureducatiefonds) worden inmiddels vrijwel alle Zwolse kinderen bereikt waardoor ieder kind echt met verschillende uitingen van kunst en cultuur in aanraking komt. Met het jeugdcultuurfonds zorgen we dat ook kinderen van ouders met minder geld na schooltijd kennis kunnen maken met kunst en cultuur. Gelukkig is creativiteit niet in te dammen en eigenwijs (en soms explosief) aanwezig in de stad.

De rol van de gemeentelijke overheid
Het wordt tijd dat de gemeente weer een tandje bij zet om ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur mogelijk te maken en te ondersteunen. De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente zich als partner opstelt ten aanzien van spontane kleine en grote initiatieven uit de stad. Daarbij gaat het niet alleen om (mee-)financiering maar ook om hulp bij bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Voor bijvoorbeeld kleine evenementen of tijdelijke huisvesting van initiatieven moeten procedures snel een eenvoudig doorlopen kunnen worden. Soms gaat het wél om financiering. De PvdA wil dat de gemeente investeert in een breed en stevig basisaanbod van culturele voorzieningen die toegankelijk is voor alle Zwollenaren. Verder willen wij dat de gemeente flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en ook daarin investeert.

Festivals en evenementen
Een pijler die onder druk staat zijn de festivals en evenementen in de binnenstad. De PvdA wil een levendige stad. Daarom investeren we langjarig in festivals en evenementen zoals het Bevrijdingsfestival, Woest, Zwolle Unlimited en het Stadsfestival.

Kunst en cultuur in de wijk
De PvdA ondersteunt de ‘Stadsproductie’, waarbij professionals, semiprofessionals en amateurs bijeenkomen. Met een Buurtcultuurfonds willen we verdere steun geven aan culturele buurtinitiatieven.

Voorzieningen in de stad
Ondernemers in de creatieve industrie zijn een belangrijke pijler in onze culturele, economische en stedelijke infrastructuur. Er moet een nieuwe permanente locatie bijkomen waar de creatieve industrie zelf invulling aan kan geven.

Specifiek voor muziek en theater moeten er ook voorzieningen getroffen worden zodat makers Zwolle een interessante vestigingsplaats vinden. We denken daarbij concreet aan de Spoorzone waar dit ook een enorme impuls kan zijn voor de ontwikkeling daar of aan de Vishay-panden waar door de vestiging van het Polymer Sciencepark een interessante kruisbestuiving kan ontstaan.

Gnaffel vervult een belangrijke plek in de Zwolse theaterwereld en moet behouden blijven.

Diversiteit en spontane initiatieven ondersteunen we. Een voorbeeld van een spontane ontwikkeling waarop we in willen spelen is het nieuwe podium Goudsteeg21. In dit voor Zwolle unieke zaaltje is door vrijwilligers een levendige nieuwe alternatieve, kleinschalige popmuziekscene ontstaan. Als voor het voortbestaan van Goudsteeg21 subsidie nodig is, dan zij wij daarvoor.

Monumenten
Ook monumenten vallen onder de brede noemer van ‘kunst en cultuur’. Monumenten zijn belangrijk voor de uitstraling van onze historische stad. We zetten actief in op behoud en waar nodig zinvolle herbestemming van een zo breed mogelijk palet aan erfgoed. Van de Middeleeuwen tot aan moderne bouwkunst. We hebben niet alleen aandacht voor de cultuurhistorische waarde van gebouwen en de geschiedenis van Zwolle (Hanzestad) maar ook voor vernieuwende en innovatieve architectuur van jonge architecten. Daar hoort ook een Architectuur Biënnale bij.

De stad vertelt
De projectgroep De Stad Vertelt – World Press Photo zet zich de komende jaren in om fotografie, audiovisueel beeldmateriaal en cross mediale producties toe te voegen aan het cultuurbeeld van Zwolle. Internationale journalistieke fotografie naast storytelling op wijk en stadsniveau levert cultuureducatie en cultuurparticipatie op van wijkbewoners, ouderen, jongeren, amateurs en professionals maar ook van leerlingen en studenten. PvdA ondersteunt deze initiatieven.

Wat  gaat de PvdA de komende vier jaar werk van maken?

 • Investeren in langjarige festivals en evenementen
 • Investeren in de ‘Stadsproductie’
 • De oprichting van een ‘Buurtcultuurfonds’
 • Voortzetten van cultuureducatie op scholen
 • Bij culturele subsidies nadrukkelijk vereisen dat er ook wordt ingezet op specifieke doelgroepen als kinderen en jongeren
 • De Spoorzone en/of de Vishay-panden worden nieuwe, permanente locaties waar creatieve
  ondernemers en kunstenaars zelf invulling aan kunnen geven
 • Behoud en waar nodig  zinvolle herbestemming van monumenten e ruimte voor vernieuwende en innovatieve architectuur
 • Gnaffel behouden
 • Ondersteuning van nieuwe initiatieven