Bijstand en Armoedebestrijding

Ook Zwollenaren die in armoede leven verdienen gelijke kansen, uitzicht op betere leefomstandigheden en vertrouwen in de toekomst. Daar staan wij voor, daar hebben wij de afgelopen jaren hard aan gewerkt en daar blijven wij ons sterk voor maken. Wij richten ons op iedereen die moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen: mensen die afhankelijk zijn van de bijstand, de werknemer met de laagbetaalde baan, de ZZP'er en kleine ondernemer die worstelt om het hoofd boven water te houden en de oudere met een onvolledige AOW. Wanneer een laag inkomen, hoge maandlasten of schulden ervoor zorgen dat mensen niet meer optimaal mee kunnen doen in de maatschappij, dan moet de overheid ingrijpen. Wij geloven in een stevig en rechtvaardig armoedebeleid, dat meer behelst dan geld alleen.

Knelpunten en uitdagingen

In de achterliggende periode zijn we samen met betrokken burgers en met enkele andere partijen in gesprek geweest over het basisinkomen. Dit heeft geleid tot een experiment sociale bijstand waarin we ervaring opdoen met het bieden van veel vrijheid aan mensen met een bijstandsuitkering. Wij willen in overleg met bewoners en ondernemers hoe we dit experiment kunnen uitbreiden richting een basisinkomen.

Wij zien de bijstand als tijdelijke overbrugging tussen twee perioden van werk. Wij constateren echter dat de bijstand te laag is om van te leven, zeker wanneer u er langdurig of vaker van afhankelijk bent. In Zwolle zijn ca. 3.550 mensen (cijfers over Zwolle 2016) afhankelijk van de bijstand. Voor ongeveer de helft van deze bijstandsgerechtigden werkt de bijstand als vangnet tussen twee periodes van werk. De andere helft is langer dan drie jaar aangewezen op een bijstandsuitkering. Deze groep wordt naar verwachting de komende jaren groter als gevolg van de participatiewet. Meedoen in de samenleving en een tevreden leven leiden, heeft met veel meer te maken dan een dak boven je hoofd en drie maaltijden per dag. Armoede gaat vaak gepaard met schaamte en eenzaamheid. Niet meer naar verjaardagen gaan, omdat er geen geld is om een bescheiden cadeautje te kopen. Kinderen die niet mee kunnen op schoolreisje of zich niet aan kunnen sluiten bij een sportclub. Geen mogelijkheden om eens een dagje uit te gaan. Zo wordt het sociale netwerk van veel mensen in armoede steeds kleiner, waardoor het leven alleen nog draait om overleven.

Werken aan een stevig Armoedebeleid

Wettelijk gezien kan de gemeente Zwolle uitkeringen of lage salarissen niet verhogen. Wat de PvdA kan doen is keihard werken aan een stevig en rechtvaardig armoedebeleid in Zwolle. De PvdA is trots op het door ons ontwikkelde armoedebeleid, dat zoveel mogelijk aansluit bij de behoeften van Zwollenaren. Wij denken daarbij niet alleen aan eerste levensbehoeften, maar zijn ons bewust van alle problemen waar mensen in armoede mee te maken krijgen. Ons doel is het creëren van mogelijkheden en kansen, zodat ook zij met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. De komende jaren houden wij het Armoedebeleid niet alleen in stand, maar bouwen het verder uit waar dat nodig is en blijven alert op de gaten waar mensen tekort komen. In ons armoedebeleid besteden we extra aandacht aan kinderen die in armoede leven. Wij zijn pas geslaagd als ieder kind in Zwolle gelijke kansen heeft om creatieve, trotse, blije, nieuwe ervaringen op te doen. In schoolverband, in de eigen wijk en in gezinsverband. Wij werken daarom aan een zeer ruimhartig armoedebeleid voor kinderen waarbij we intensief samenwerken met scholen en maatschappelijke organisaties.

In Zwolle zijn verschillende armoederegelingen. Nog niet iedereen die recht heeft op deze regelingen maakt er gebruik van, al is het gebruik wel toegenomen dankzij de komst van sociale wijkteams. De PvdA gaat er de komende verkiezingsperiode aan werken om het bereik van armoederegelingen verder te vergroten. Om dat te bereiken kiezen wij voor het verhelderen van de regelingen: algemene regelingen waarbij duidelijk is waar je in welke situatie recht op hebt. Hoe helder we de regelingen ook maken, voor sommige mensen zal het lastig blijven om daar zelf de weg in te vinden. Denk bijvoorbeeld aan laaggeletterden of ouderen. De sociale wijkteams blijven een belangrijke rol vervullen in het signaleren en faciliteren. Daarom maken wij ons sterk voor een maatwerkbudget voor sociale wijkteams waarmee zij precies dat kunnen doen wat op dat moment nodig is.

De PvdA richt zich met haar armoedebeleid en de armoederegelingen ook op de groepen die te kampen hebben met ‘stille armoede’. Wij besteden speciale aandacht aan het bereiken van deze groepen die niet vanzelfsprekend in beeld zijn vanwege bijvoorbeeld het ontbreken van een bijstandsuitkering. We denken dan aan ZZP’ers en andere ondernemers, boeren, mensen die twee of meer banen nodig hebben om rond te komen, mensen met ‘foute’ hypotheken etcetera. In Zwolle mag simpelweg niemand door het ijs zakken.

De PvdA heeft oog voor de armoedeval. Mensen die in armoede leven moeten de mogelijkheid hebben om hun situatie te verbeteren. Dat wordt bemoeilijkt omdat er soms sprake is van minder inkomen, wanneer zij vanuit de bijstand een baan vinden. De PvdA ziet erop toe dat onze armoederegelingen niet leiden tot armoedeval.

Ondanks de bijstand, ons armoedebeleid en armoederegelingen is er een groeiende groep Zwollenaren aangewezen op de voedselbank. Wij zijn er trots op dat de Zwolse voedselbank al jaren draait met vele vrijwilligers en donaties. Een terugkerend vraagstuk is echter de huisvesting. Er is sprake geweest van verhuizingen naar verschillende tijdelijke locaties. Naast de kosten die dat met zich meebrengt voor verhuizen en opnieuw inrichten, is het nadelig voor het bereik en vindbaarheid. De voedselbank kan zich niet structureel vastleggen op een hoge huur. Om deze voorziening beschikbaar en bereikbaar te houden en om vrijwilligers te ontlasten, vindt de PvdA dat de gemeente een bijdrage moet leveren aan een structurele oplossing van de huisvesting van de voedselbank.

Waar gaat de PvdA werk van maken in de komende vier jaar?

  • Steun aan basisinkomen
  • Vergroten bereik van armoederegelingen
  • Maatwerkbudget voor sociaal wijkteam
  • Bereiken van groepen mensen zonder bijstandsuitkering
  • Voorkomen armoedeval
  • Structurele huisvesting voedselbank