Openbare ruimte

De kwaliteit van de openbare ruimte heeft flinke invloed op het woongenot van de inwoners van Zwolle. Mensen ervaren hun straat of het groen om de hoek als het verlengde van hun huis en die omgeving moet er goed en prettig bijliggen.

Een compacte groene stad
Als we Zwolle bekijken vanuit de openbare ruimte vallen twee dingen op: de stad is compact en bijzonder groen. Kleinschaligheid overheerst in de meeste wijken en stadsdelen, grote pleinen of hele brede wegen ontbreken in Zwolle en het groen loopt vanuit het buitengebied door tot aan de singels van de binnenstad. Deze zogenaamde ‘Groene Vingerstructuur’ scheidt en verbindt op natuurlijke wijze de diverse wijken en zorgt voor een aangenaam en zeer gewaardeerd verblijfsklimaat in de stad. Nergens in Zwolle is het groen echt ver weg, al zijn er wel enkele sterker verstedelijkte gebieden, zoals de binnenstad, Assendorp, Kamperpoort en Diezerpoort. In onze stad zijn niet alleen honderden gebouwde monumenten, maar ook vele tientallen monumentale bomen, vooral in en rond de binnenstad.

Het ‘groene’ karakter van de Zwolse openbare ruimte is niet alleen zichtbaar in bomen, struiken en gras, maar ook in toenemende duurzaamheid. Het groenbeheer is al tientallen jaren gifvrij en Zwolle is bezig met het vervangen van de volledige straatverlichting door led lampen.

Knelpunten: groenbeheer en zwerfvuil
In de afgelopen raadsperiode is er ook in Zwolle fors bezuinigd op de gemeentelijke begroting en een deel daarvan kwam terecht bij het beheer van de openbare ruimte. Hoewel dat financieel noodzakelijk was, leidde het ook tot maatregelen waar mensen zichtbaar last van hadden. De vermindering van het aantal afvalbakken was op sommige plaatsen al snel zichtbaar in overvolle afvalbakken en meer zwerfafval. Als PvdA hebben we hier meerdere keren aandacht voor gevraagd en de grootste knelpunten zijn daardoor aangepakt. Maar dit blijft een punt van aandacht.

In sommige wijken heeft de gemeente in overleg met bewoners een deel van het groenbeheer overgedragen aan de buurt. De PvdA ziet dat als een positieve ontwikkeling omdat het mensen meer betrekt bij hun directe woonomgeving en het kan bijdragen aan meer saamhorigheid in buurten. Maar het kan niet overal: soms is de bevolkingsopbouw van een buurt  zodanig, bijvoorbeeld in buurten met veel ouderen of een grote doorstroming van bewoners, dat het groenbeheer de verantwoordelijkheid moet blijven van de gemeente, uit te voeren door de ROVA. De PvdA vindt dat alle Zwollenaren recht hebben op een prettige en goed onderhouden woonomgeving. Dat is in de eerste plaats een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Zelfwerkzaamheid van buurtbewoners willen wij stimuleren en mogelijk maken waar dat kan, maar het mag nooit in de plaats komen van die gemeentelijke zorgplicht.

Hondenpoep is ook in Zwolle veel mensen een bron van ergernis. In buurten waar dit probleem speelt wil de PvdA het probleem aanpakken door het plaatsen van afvalbakken en borden met instructies voor hondenbezitters.

Waar gaat de PvdA werk van maken in de komende vier jaar?

  • We zetten in op het voorkomen van afval in de openbare ruimte. Dit kan betekenen dat er weer meer afvalbakken in de openbare ruimte worden geplaatst.
  • Groenonderhoud beter afstemmen op de wensen en mogelijkheden van buurten
  • Meer groen in sterk verstedelijkte wijken, onder andere via geveltuintjes en boomspiegel–tuintjes
  • Meer groen bij de herontwikkeling van Hanzeland
  • In nader te bepalen buurten afvalbakken voor hondenpoep en instructieborden voor hondenbezitters