Onderwijs

Voor de PvdA is het van belang dat onderwijs er is voor iedere Zwollenaar en dat ieder kind, scholier en student de kans krijgt om zijn talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen. Ongeacht achtergrond, afkomst of het opleidingsniveau van ouders.

Zwolle is een rijke onderwijsstad, met veel basisscholen en een verscheidenheid aan middelbare scholen. Daarnaast zijn ook het middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs zichtbaar in de stad met een veelzijdig aanbod. Hierdoor hebben inwoners van Zwolle kansen om goed onderwijs te volgen. Maar om ervoor te zorgen dat iedereen ook echt het beste uit zichzelf kan halen, zijn goede scholen, bekwame leraren en betrokken ouders nodig.

Bij alles wat we doen, gaan we uit van de gedachte dat het onderwijs echt onderdeel is van de stad. Dat vraagt samenwerking tussen scholen, mbo’s en partners in de stad, zodat slimme verbindingen gelegd kunnen worden; van het oplossen van beleidsvraagstukken en voldoende stageplekken, tot maatschappelijke betrokkenheid.

Knelpunten: tweedeling en doorstroming
Gelijke kansen in het onderwijs staan onder druk en er ontstaat steeds meer een tweedeling tussen kinderen van hoogopgeleide ouders en kinderen van laagopgeleide ouders. Helaas zien we ook in Zwolle dat kinderen van verschillende achtergronden  elkaar niet altijd meer ontmoeten. Om de ongelijkheid tegen te gaan, is het belangrijk dat:

 • Onderwijs op maat mogelijk is
 • Kinderen met zo weinig mogelijk achterstand op de basisschool komen
 • Kinderen die dat nodig hebben extra aandacht krijgen
 • Onderwijs voor iedereen openbaar toegankelijk is, dit betekent geen hoge ouderbijdragen of aanvullende eisen voor de basisschool of middelbare school

Passend onderwijs moet zorgen voor onderwijs op maat en klassen waar iedereen in mee kan doen. We vinden dat een mooie ontwikkeling, maar we zien ook dat dit veel vraagt van leerkrachten en daarom moeten zij voldoende ondersteund worden. Gelukkig heeft de nieuwe regering beloofd om de waardering voor leraren in geld uit te drukken, maar nog veel belangrijker is het om te zorgen dat leraren de ruimte en tijd hebben om hun vak uit te oefenen. Wij geloven dat goede samenwerking tussen speciaal onderwijs en het regulier onderwijs nodig is, zodat de juiste expertise binnengehaald kan worden. Daarnaast zien we kansen in nog betere samenwerking met jeugdhulpinstanties en het sociaal wijkteam, om snel te kunnen schakelen waar nodig en de hele gezinssituatie in beeld te hebben. Voor kinderen die echt niet mee kunnen in het regulier onderwijs, blijft het speciaal onderwijs. De Ambelt is in Zwolle het afgelopen jaar in samenwerking met onderwijspartners de koers zorgvuldig aan het vormgeven met aandacht voor kind, ouder en leerkracht.

Onderwijs is van belang voor een goede toekomst. We weten dat niet iedereen op hetzelfde tempo ontwikkelt en de overgangen van basisschool naar middelbare school of van middelbare school naar een vervolgopleiding zijn soms nog te groot. Goede aandacht en flexibel onderwijs kunnen daarvoor een oplossing zijn.
Iedereen moet met een diploma van school kunnen. Al betekent zelfs de zekerheid van een diploma helaas geen zekerheid op een baan. Voldoende stageplekken kunnen daaraan bijdragen, zodat je naast je opleiding ook de nodige praktijkervaring opdoet. We willen dat de gemeente zich hiervoor blijft inzetten en dat dit een onderwerp van gesprek is bij bezoeken aan instellingen en bedrijven in Zwolle.

Waar gaat de PvdA werk van maken in de komende vier jaar?

 • Kinderopvang, voorschoolse educatie, peuterspeelzaal en basisschool sluiten in Zwolle naadloos op elkaar aan
 • Voor alle kinderen moeten er mogelijkheden komen voor bijles en ontwikkeling buiten schooltijd
 • Zoveel mogelijk jongeren komen met een diploma van school
 • Jongeren die voortijdig een opleiding verlaten blijven actief in beeld bij de gemeente en worden begeleid naar opleiding of werk
 • Sterkere verbindingen tussen onderwijs en de sociaal wijkteams/jeugdhulp
 • Leraren krijgen de waardering die ze verdienen. Ze moeten de tijd krijgen voor het lesgeven.
 • We spreken onderwijsbesturen aan op goed werkgeverschap en maken ons sterk tegen de vele invalcontracten waar leerkrachten mee te maken hebben