Leefbare buurten

Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt, of dit nu in Holtenbroek is of in Wijthmen. Zwollenaren willen het gevoel hebben dat de buurt of het dorp van ‘hun’ is en dat ze grip hebben op hun omgeving. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je buren.

Samen doen en samen beslissen
Leefbaarheid is een zaak van overheid, inwoners, ondernemers en instellingen samen. Leefbaarheid omvat alle aspecten van het leven in wijken: wonen, buiten spelen, (verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, de voorzieningen en de zorg. Uit de PvdA-‘de-buurt-in’-acties blijkt keer op keer dat Zwollenaren tevreden zijn over hun wijk of buurt. Toch zijn er ook aandachtspunten en zorgen en daar heeft de PvdA oog voor. Tevredenheid mag niet leiden tot achterover leunen. De PvdA stimuleert het eigenaarschap van bewoners over hun eigen buurt of dorp door samen verantwoordelijkheid te nemen voor een leefbare omgeving. We stimuleren en maken mogelijk dat Zwollenaren zo veel mogelijk het heft in eigen hand nemen en waar nodig kunnen zij op de overheid rekenen.

Andere rol van de overheid
De rol en positie van de gemeente verandert onomkeerbaar. Het is belangrijk voor de gemeente om aan te sluiten bij de (netwerk)samenleving en meer uit te gaan van informele, tijdelijke structuren. Of het enthousiasme en de energie die mensen hebben op te zoeken en aan te moedigen. De samenleving verandert snel en is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt een empathische en flexibele overheid. Loslaten en ruimte en vertrouwen geven waar het kan en ondersteunen waar het moet. De gemeente moet echt contact maken met de Zwollenaren vanuit een bescheiden, dienstbare houding en oprechte betrokkenheid en door te denken in mogelijkheden en kansen en niet in problemen, procedures en regeltjes. Waar mogelijk moet de gemeente anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving en een duidelijke visie en kaders vaststellen, leren van ervaringen zoals met de windmolens op het Scania-terrein. De PvdA werkt aan een samenleving waarin de leefwereld, de behoeften en de wensen van Zwollenaren voorop staat. Er moeten altijd mogelijkheden zijn voor maatwerk.

Goed bestuur – delen van invloed en zeggenschap
De PvdA wil dat Zwollenaren meer invloed krijgen over hun eigen buurt en over de publieke voorzieningen en de mogelijkheid om mee te praten. De PvdA wil dat Zwollenaren invloed hebben op maatschappelijke voorzieningen als zorg, onderwijs, wonen, sport en welzijn.

Zwollenaren moeten mogelijkheden krijgen om zelf maatschappelijke diensten of overheidstaken over te nemen of openbare gebouwen te verwerven. De PvdA ondersteunt initiatieven van (buurt)bewoners als zij vinden dat ze bepaalde taken of voorzieningen net zo goed of beter kunnen uitvoeren of voor minder geld. Dan is het wel belangrijk dat bewoners en gemeente vanaf het begin de wederzijdse verwachtingen duidelijk hebben om teleurstellingen te voorkomen. Taken en voorzieningen die voor de wijk en de bewoners belangrijk zijn en die zij zelf kunnen uitvoeren, versterken het gevoel van ‘eigenaarschap’. Het Openluchtbad in Zwolle is een landelijk bekend voorbeeld waar bewoners een openbare voorziening in eigen beheer hebben genomen.

Democratische vernieuwing
Het recht hebben om mee te doen, mee te denken, mee te regeren, dát is de essentie van democratie en de essentie van het gedachtegoed van de PvdA. Nederland is bij uitstek een democratisch land, maar ook met de nodige uitdagingen. Mensen willen steeds meer zelf de regie nemen over hun eigen leefomgeving. Tegelijkertijd zijn er ook steeds meer mensen die de politiek en het bestuur de rug toekeren. Als PvdA weten we daar alles van. Naast het versterken van het eigenaarschap van publieke taken en voorzieningen gaat de PvdA werk maken van nieuwe vormen van democratie. Waar dat mogelijk is of waar er behoefte is, geven we Zwollenaren meer mogelijkheden om zelf beslissingen te nemen of om beslissingen van de gemeente te beïnvloeden. om daarmee het draagvlak en effectiviteit van beleid en maatregelen te versterken. De PvdA gaat de uitdaging aan om een ‘bottom-up’ samenleving te creëren waarin de politiek en het bestuur zo georganiseerd zijn dat er volop mogelijkheden zijn voor de invloed van de bewoners van onze stad. Op veel plaatsen in Nederland ontstaan initiatieven voor het vernieuwen van onze democratie, bijvoorbeeld door:

 • Dorps- en wijkdemocratie: welke rol geef je Zwollenaren op wijk- en buurtniveau
 • E-democratie door het vergroten van de invloed met behulp van digitale toepassingen
 • Leren en versterken van democratische kennis en vaardigheden van burgers
 • Burgerbegrotingen en wijkboekhoudingen
 • Vertegenwoordiging via loting of vertegenwoordiging, een burger- of wijkraad die invloed kan aanwenden via een budget voor de openbare ruimte
 • Veranderingsprocessen en overheidsparticipatie door beter aan te sluiten op de samenleving

De PvdA is een groot voorstander van deze vernieuwingen en veranderingen, maar wel met het besef dat de gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord heeft. Dit betekent dat de gemeente beslist op basis van het algemeen, maatschappelijk belang en daarmee de wens van een grote groep Zwollenaren dus alsnog naast zich neer kan leggen. Belangrijk bij vernieuwingen is dat iedereen deelneemt en niet alleen de goed gebekte voorhoede. De PvdA daagt Zwollenaren die de weg goed kennen of goed zijn georganiseerd uit om ook andere groepen mee te laten doen bij het proces van democratische vernieuwing en betrokkenheid. Dat vraagt de bereidheid om te leren en de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe vormen van invloed en zeggenschap. Het vraagt ook een andere houding en gedrag van politici.

Waar gaat de PvdA werk van maken in de komende vier jaar?

 • Verder investeren in opbouwwerk om daarmee bewoners met elkaar te verbinden en initiatieven van onderop te ondersteunen
 • Wijkbudgetten invoeren voor alle wijken, waarbij de wijk zelf beslist over het budget
 • Project democratische vernieuwing starten waarbij we met Zwollenaren gaan leren en experimenteren met andere vormen van democratie
 • Een proefproject waarbij een wijk meedoet en meebeslist over de aanbesteding van zorg- en welzijnstaken
 • Nog meer investeren in het adopteren van een wijk of buurt (‘wijkcontactraadsleden’)
 • Stimuleren van sterke cliëntenraden bij gemeente, zorg- en andere hulpverleningsorganisaties
 • Gebruikersoverleggen bij sportparken, buurthuizen en andere buurtvoorzieningen
 • Zorg-, welzijns- en maatschappelijke dienstverleningsorganisatie die subsidie krijgen van de gemeente of waar de gemeente een inkooprelatie mee heeft moeten voldoen aan minimumeisen voor cliëntenraden en medezeggenschap van medewerkers. Deze eisen zijn onderdeel van het aanbestedings- en inkoopbeleid van onze gemeente
 • Wijkmanagers en wijkbeheerders in staat stellen om vormen van democratische vernieuwing te ondersteunen en te stimuleren
 • Dat de gemeente bij het maken van beleid extra aandacht besteedt aan het betrekken van jongeren en studenten