Zeker zijn van een mooi, groen, lief en sociaal Zwolle

Een prachtige stad die tot 2040 langzaam doorgroeit tot 140.000 Zwollenaren. Een stad waar we trots op zijn. Waar bewoners zich inzetten om hun straat groener of veiliger maken. Een stad waar je kunt genieten van festivals en theater. Van een avondje PEC of hardlopen langs de IJssel. Een stad waar alle kinderen gelijke kansen krijgen, waar we zuinig omgaan met de natuur. Waar we werken aan schone energie. Een stad waar we samen werken, ontspannen en zorgen voor elkaar. Dat is het Zwolle waar de PvdA de afgelopen jaren aan heeft gebouwd en daaraan willen we blijven bouwen! En dat doen we niet alleen, dat doen we samen met alle #bouwersvanzwolle.

1. Zeker zijn van een eerlijke toekomst

Gezond zijn, veilig voelen, voldoende inkomen, geen grote schulden en een dak boven je hoofd, dat is gelukkig voor veel mensen vanzelfsprekend. Als deze zekerheden ontbreken kun je op ons rekenen, altijd! En die zekerheid is belangrijk want als mensen zich zeker voelen hebben ze een fijner leven en kunnen ze zich ontwikkelen. We zorgen daarom voor goede en betaalbare hulp in en om huis, begeleiding, verzorging en dagbesteding. Lees hier alles over het thema zorg, welzijn, jeugdhulp.

Onze armoederegelingen richten zich niet alleen op eerste levensbehoeften maar ook op deelname aan de samenleving. Kinderen krijgen de kans om normaal op te groeien, ook als hun ouders weinig geld hebben. We zorgen voor voldoende sociale woningbouw en voor wonen met begeleiding als zelfstandig wonen (even) niet gaat. Lees hier alles over armoedebestrijding en klik hier voor meer achtergrond en standpunten over wonen.

Ook veiligheid is een essentiële basisbehoefte. Thuis en in je woon- en leefomgeving moet je je gewoon veilig voelen. Goed verlichte straten, welzijnswerk, cameratoezicht en politie inzet zijn middelen die wij in willen zetten indien nodig. Er zijn steeds meer verwarde personen op straat. Deze mensen voelen zich niet veilig en dragen bij aan gevoel van onveiligheid bij anderen. We zorgen dat deze mensen geholpen worden en als dat niet lukt in ieder geval opgevangen.

Bestaanszekerheid gaat ook over de generaties na ons. Het realiseren van een groene en duurzame stad is een grote vernieuwingsopgave waarin forsere stappen gezet moeten worden dan de achterliggende jaren. We willen in 2050 een energieneutrale stad zijn en zetten de komende jaren in op verduurzaming van woningen en een goede energiemix, inclusief windmolens. Lees hier alles over onze ambities op duurzaamheid.

Nieuw bouwen doen we in de bestaande stad en in Stadshagen. En ook de bestaande stad vergroenen we. In het bijzonder geldt dat voor het Broerenkwartier in de binnenstad. We willen investeren in een goede mix van wonen, groen en divers ondernemerschap. Klik hier voor onze standpunten met betrekking tot de Omgevingswet en ruimtelijke ordening.

2. Zeker zijn van goed werk

Werk is voor bijna alle mensen van grote waarde. Het zorgt voor inkomen, persoonlijke ontwikkeling en sociale contacten. Wij verwachten dat mensen een bijdrage leveren aan de samenleving en waarderen al het werk in gelijke mate, betaald, onbetaald of de zorg voor naasten. We willen toe naar een duurzame, circulaire economie en naar samenwerking met maatschappelijk en sociaal betrokken bedrijven.

Verkeer en vervoer
We zorgen voor goede bereikbaarheid. Voetgangers, de fiets en het openbaar vervoer krijgen daarbij voorrang. We investeren niet in verdere uitbreiding van de Ceintuurbaan maar in innovaties die leiden tot slimmer autogebruik.

Werkgelegenheid
We begrijpen dat de arbeidsmarkt verandert en dat er daardoor banen veranderen en verdwijnen. In bijvoorbeeld ICT, creatieve industrie en duurzame energievoorziening ontstaat nieuw werk. Regionaal werken we samen om te zorgen dat niet alleen de top maar ook de basis van de arbeidsmarkt en alles daar tussenin daarvan profiteert. Door de veranderende arbeidsmarkt is het ook nodig te onderzoeken hoe we kunnen zorgen dat mensen hun kwaliteiten ook in de toekomst kunnen blijven inzetten met behoud van bestaanszekerheid. Het experiment sociale bijstand bereiden we daarom graag uit richting een experiment basisinkomen.

We willen als overheid en met samenwerkingspartners streven naar zoveel mogelijk vaste banen en schijnconstructies en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt accepteren we niet. Mensen die zelfbewust kiezen voor ondernemerschap ondersteunen we ook. Ook zij moeten terug kunnen vallen op onze voorzieningen. Mensen met een arbeidsbeperking helpen we bij het vinden van aangepast werk. Beschut werk organiseren we zelf als het bedrijfsleven onvoldoende arbeidsplekken weet te realiseren. Er is ruimte voor bedrijvigheid met respect voor de natuur, ons groene buitengebied beschermen we tegen wildgroei.

3. Zeker zijn dat je ertoe doet

Zijn wie je bent, in een omgeving die dat ook doet en elkaar daarin waarderen, zorgt voor een gelukkige en tolerante stad. Ruimte om zelf, samen met je buren invloed te hebben op je leefomgeving. Er moet ruimte zijn voor gesprek, protest en burgerlijke ongehoorzaamheid zolang je elkaars grenzen respecteert. Je ideeën moeten gehoord worden en samen opgepakt worden. En daarvoor heb je politici nodig die dicht bij de mensen staan.

Voorwaarde is dat je je verbonden voelt met de mensen om je heen, in je straat, je buurt, op je werk of de school van je kinderen. Samen maken we de stad. Als we de ogen sluiten voor eenzaamheid in onze eigen straat dan accepteren we dat er mensen eenzaam zijn in onze eigen stad. Als PvdA accepteren we dit nooit. We investeren in leefbare wijken, in opbouwwerk, welzijnswerk en waar echt nodig in bemoeizorg. We zorgen dat ouderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en helpen hen daarbij. De verbinding tussen generaties en tussen verschillende bevolkingsgroepen is daarbij van wezenlijk belang.

We zorgen dat er in onze stad plek is voor iedereen, of je nou in villa, een rijtjeshuis of op een woonschip woont. Ook in onze stad hebben we te maken met Zwollenaren met extreme idealen, zowel aan de linker- als aan de rechterzijde van het politieke landschap. De PvdA zet daarbij in op preventie en repressie. Bedreigingen accepteren we niet, hierop zetten we gericht en hard in.

Voorkomen en tegengaan van discriminatie van vrouwen, LHBT-ers, Nederlanders met een migratieachtergrond, in het bijzonder bij de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Onze standpunten over diversiteit en inclusie vind je hier.

4. Zeker zijn dat je mag worden wie je bent

Om te kunnen zijn wie je bent moet je kunnen ontdekken wie je bent. School, sport en cultuur helpen je daarbij. In kunst en cultuur investeren we meer dan we de afgelopen jaren hebben gedaan. Er zijn werkplekken en broedplaatsen nodig. De kwaliteit van kunstenaars en ondernemers in de stad mag zichtbaarder worden, bijvoorbeeld op festivals en in exposities. De creatieve industrie verbinden we aan onze innovatieopgaven. We benutten de kracht van het conservatorium, de kunstacademie en de creatieve vakschool in onze stad.

Zwolle is een rijke onderwijsstad. Naast de creatieve opleidingen, zijn basisscholen, een verscheidenheid aan middelbare scholen, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs zichtbaar in de stad met een veelzijdig aanbod. Voor de PvdA is het van belang dat onderwijs bereikbaar is voor iedere Zwollenaar en dat ieder kind en iedere scholier en student de kans krijgt om zijn talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen. Ongeacht achtergrond, afkomst of het opleidingsniveau van ouders. De PvdA maakt zich sterk voor onderwijs op maat, extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben en de zekerheid dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk is. Dus geen hoge ouderbijdragen of aanvullende eisen voor de basisschool of middelbare school. Lees hier alles over onderwijs.

5. Zeker zijn dat je stem gehoord wordt

Wij geloven dat gemeentepolitiek het dichtst bij de mensen staat. We kunnen direct voor Zwollenaren op komen, of het nou gaat om de hoogte van vliegroutes of bezuinigingen in de zorg. Onze loyaliteit ligt in de eerste plaats bij de mensen in onze stad. Als het nodig is spreken wij dus ook onze landelijke politici aan op verkeerde besluiten. Alleen als zeggenschap van de Zwollenaren goed geregeld is, kunnen we hiervoor zorgen. Niet alleen je stem eens in de vier jaar doet ertoe. Wij gaan iedere maand een andere wijk in om te horen wat er speelt of we organiseren een buurtbivak. Lees hier alles over hoe we de buurten leefbaar willen houden.

We laten onze politieke keuzes leiden door wat we zien en horen in onze stad met behoud van onze waarden. We zoeken daarom mensen actief op. En toch zijn er ook in Zwolle mensen die zich niet gehoord of gezien voelen, keer op keer. Eerlijke kansen voor iedereen zijn daarop ons antwoord. Ook de gemeente moet lessen trekken. Ondoorgrondelijke formulieren en brieven, vervelende bejegening als je om hulp vraagt en lange wachttijden of ingewikkelde procedures komen nog te vaak voor. Zo vervreemd je als overheid van de mensen. Wij zetten in op verbetering met het versimpelteam, maar ook gericht  – bijvoorbeeld bij de afdeling sociale zaken -.

Goed bestuur is ook dat mensen voorop staan. Dat de overheid zijn best doet om een zo passend mogelijk aanbod te doen. En bij tegenstrijdige regelingen in het voordeel van de Zwollenaar te kiezen.

De financiën van Zwolle zijn na pijnlijke bezuinigingen tijdens de crisis weer op orde en het perspectief voor de komende jaren is gunstig. De PvdA wil de ruimte die nu ontstaan is gebruiken om gericht te investeren in de mensen en de stad.

Zwolle is het levendige centrum van een grote regio. Dagelijks komen tienduizenden mensen naar Zwolle voor werk, onderwijs, gezondheidszorg, winkelen of cultuur. Stad en regio hebben elkaar nodig en werken op steeds meer terreinen samen. De PvdA wil deze ontwikkeling krachtig ondersteunen en ervoor zorgen dat die samenwerking gebaseerd is op gelijkwaardigheid en tweerichtingsverkeer. Alles over economie en werkgelegenheid lees je hier.