Wonen

Wonen gaat over meer dan huizen en de bijbehorende voorzieningen. Het gaat ook om de vraag wat voor stad Zwolle moet zijn, hoe we met elkaar samenleven in een stad met veel verschillende bevolkingsgroepen en hoe we ervoor zorgen dat de stad voor alle Zwollenaren een prettige woonomgeving is, in elke wijk en in elke buurt.

De opgave voor Zwolle
Zwolle groeit volgens de huidige verwachtingen door van circa 125.000 inwoners in 2017 tot circa 140.000 inwoners in 2040. Dat betekent dat we de komende decennia de opgave hebben voor het bouwen van 10.000 extra woningen. Hiervan kunnen er 6.000 worden gebouwd in Stadshagen. Dat stadsdeel zal dan in 2027 voltooid zijn. In de tussentijd gaat het naast bouwen in Stadshagen om gerichte inbreiding binnen de bestaande stad (Spoorzone, Oosterenk, locatie IJsselhallen, Noordereiland). Pas na 2027 kan verdere stadsuitleg aan de orde komen. Voor die periode zal er ook een besluit moeten vallen over het eventueel ontwikkelen van Vechtpoort, ten Oosten van Berkum. De komende decennia is er naast een kwantitatieve opgave ook een kwalitatieve opgave door meer kleinere huishoudens door vergrijzing, dubbele vergrijzing, minder intramurale plaatsen, scheiden van huishoudens en instroom van buitenaf.

Knelpunten en uitdagingen
Wonen heeft te maken met het groeiend aantal zelfstandig wonende ouderen omgaan, die te maken krijgen met een zorg- en dienstverleningsvraag en mogelijkerwijs geconfronteerd worden met isolement of eenzaamheid. Ouderen met een migrantenachtergrond zijn vaak extra kwetsbaar door hun sociaal-economische situatie en taalproblematiek. Ook zij moeten waardig oud kunnen worden in Zwolle. Wonen heeft eveneens te maken met een groeiend aantal mensen die zelfstandig wonen en te kampen hebben met psychiatrische of geestelijke problematiek en die een beschermende woonomgeving behoeven. Wonen heeft daarnaast te maken met mensen die tijdelijk en met spoed onderdak behoeven. Maatwerk is voor hen vereist.

Wonen heeft ook te maken met duurzaamheid: de woningen in Zwolle moeten de komende jaren worden gebouwd of aangepast worden naar de eisen van de energietransitie (energiebesparing + overgang naar duurzame energie) en klimaatbestendigheid.

Tenslotte stellen we ons de vraag hoe we willen dat Zwolle groeit en hoe we zorgen voor een goede balans tussen stedelijkheid en groen.

De stad van morgen
Voor de PvdA staat voorop dat Zwolle een stad moet zijn waar iedereen thuis kan zijn doordat er voldoende goede en betaalbare woonruimte is die past bij mensen met heel verschillende  woonbehoeften. We willen dat Zwolle een stad is waar je erbij hoort en waar je kunt wonen in de buurt en het huis van je keuze. Door de gemêleerde bevolkingssamenstelling van Zwolle moeten we bouwen voor veel verschillende behoeften en wensen. Maatwerk is een vereiste, ook bijzonder wonen behoeft specifieke aandacht.

De PvdA wil extra aandacht besteden aan de bouw van woningen voor mensen die door hun inkomen of werksituatie (starters, zzp-ers) zich geen (duurdere) koopwoning kunnen permitteren. Dat betekent voorrang voor de bouw van sociale huurwoningen, particuliere huurwoningen en koopwoningen in het goedkopere en middeldure deel van de markt. Ook zorgen we ervoor dat er in Zwolle voldoende woningen voor statushouders beschikbaar zijn.

Een groot knelpunt is het ontbreken van geschikte betaalbare huisvesting voor huishoudens met een inkomen beneden de 42.000 euro. Hier ligt een grote bouwopgave. Om dit probleem tijdelijk te kunnen oplossen zou een groter percentage van de beschikbare huurwoningen in de duurste sociale huurcategorie (tot 710 euro) beschikbaar moeten komen voor huishoudens met een inkomen tussen 36.000 euro en 47.000 euro op jaarbasis. Zij zijn nu veelal aangewezen op óf goedkope koopwoningen waarvan er nu te weinig zijn of te dure huurwoningen in de vrije sector waarvan er ook te weinig zijn. Onderzocht moet worden of dit haalbaar is zonder dat er verdringing ontstaat.

In Zwolle wonen veel studenten. Het is belangrijk dat elke verhuurder huisvesting aanbiedt die (brand)veilig is. Ook is het voor studenten belangrijk dat kamers betaalbaar blijven en dat er aanbod is voor wonen in of rond de binnenstad.

Waar gaat de PvdA werk van maken  in de komende vier jaar?

 • Voldoende betaalbare woningen in een goed gedifferentieerd aanbod, met name ook aandacht voor ‘bijzonder wonen’
 • Huren die meeverhuizen met bewoners om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen
 • Duurzaam bouwen of aanpassen: energiezuinig, klimaatbestendig en waar mogelijk
  levensloopbestendig
 • Zwolle als groeistad via gerichte keuzes: Stadshagen, inbreiding op locaties die iets toevoegen aan
  de stad (Spoorzone, Oosterenk, Noordereiland, IJsselhallen)
 • Geen verstening van groene gebieden door te kiezen voor centrumstedelijk bouwen
 • Dijklanden wordt definitief aangewezen als groene uitloop en niet bebouwd
 • Dat er veilige en betaalbare studentenhuisvesting is die voldoet aan de geldende norm.
 • Er voldoende betaalbare gestapelde bouw beschikbaar is en of rond de binnenstad
 • In Zwolle te starten met een pilot om de doelgroep voor de sociale huurwoningen te verruimen.