Verkeer en vervoer

Zwolle is het centrum van een grote regio. De bereikbaarheid van de stad is van oudsher goed tot uitstekend, zowel via spoorlijnen, wegen als waterwegen. Zwolle groeit en de verkeersvoorzieningen zijn of worden hierop aangepast. Denk hierbij aan de recente verbreding van de A28 en de Ceintuurbaan, maar ook aan de aanleg van een net van fietsstraten en snelle fietsverbindingen met de regio. Maar het beste zichtbaar is dit in de Spoorzone waar het station wordt omgebouwd tot de centrale OV-knoop van Noordoost-Nederland om de enorme groei van het aantal reizigers in goede banen te kunnen leiden

Opgaven en knelpunten
Mobiliteit is ook een voorwaarde voor mensen om mee te kunnen doen in de samenleving. Voldoende vervoersmogelijkheden horen daar ook nadrukkelijk bij.

De centrumpositie van Zwolle leidt ertoe dat het verkeer naar en in de stad nog steeds groeit. Dat vraagt om slimme maatregelen om die groei in goede banen te leiden, omdat ongebreidelde groei van het autoverkeer maatschappelijk onwenselijk is in verband met leefbaarheid en milieu, en fysiek onmogelijk door simpelweg gebrek aan ruimte. De PvdA is geen voorstander van nog meer en nog bredere wegen. Wij zien de oplossing in het bevorderen van andere vormen van vervoer en zetten ons daarvoor in.

De geplande uitbreiding van vluchten op Lelystad Airport vanaf 2019 zorgt voor veel onrust in Zwolle en de wijde regio, vooral doordat mensen geluidsoverlast vrezen door laagvliegende toestellen. De PvdA vindt dat inwoners van Zwolle en de regio geen overlast mogen hebben van een uitbreiding van Lelystad Airport. Daarom moet het Nederlandse luchtruim op korte termijn opnieuw worden ingedeeld, waardoor op de routes van en naar Lelystad hoger gevlogen kan worden. Pas als die herindeling heeft plaatsgevonden, is de geplande uitbreiding van vluchten acceptabel. Daarnaast willen wij de komende jaren de maatschappelijke discussie over vliegen en duurzaamheid (luchtvervuiling, nut en noodzaak van vliegen, invoeren van belasting op kerosine enz.) ook in Zwolle mee voeren en ondersteunen.

Openbaar vervoer, fiets en verkeersveiligheid in buurten

Trein
De PvdA wil voor het verkeer naar de stad het gebruik van het OV verder stimuleren, waarbij de lopende vernieuwing en uitbreiding van station Zwolle als tweede spoorwegknooppunt van Nederland extra mogelijkheden biedt. Eind 2017 is station Zwolle-Stadshagen gerealiseerd en dit station moet maximaal worden gebruikt als regionaal overstappunt voor forenzen en scholieren. De lobby samen met de provincie Overijssel en de gemeente Deventer voor capaciteitsuitbreiding van de spoorlijn Zwolle-Deventer, die ook stations in Zwolle-Zuid en Deventer-Noord mogelijk maakt, gaat de gemeente Zwolle wat de PvdA betreft met kracht oppakken.

De gemeenten Enschede, Almelo, Hengelo en Münster hebben een plan voor een treinverbinding vanuit Münster naar Zwolle. De PvdA ondersteunt dit initiatief van harte. Hiermee ontstaat er ook een nieuwe verbinding van Zwolle naar Duitsland.

Bus
De provincie werkt aan de nieuwe organisatie van het busvervoer vanaf 2018. De PvdA vindt het cruciaal dat er een goed openbaar toegankelijk vervoersnetwerk in Zwolle blijft bestaan. De vorm, bijvoorbeeld kleinere bussen buiten de spits of combinaties met doelgroepenvervoer, is daarbij voor ons ondergeschikt aan kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de dienstverlening. Met de afronding van de westelijke doorstroomas (Katerdijk-Burgemeester Roelenweg-Pannekoekendijk-Harm Smeengekade-Willemskade, de bouw van de busbrug en het nieuwe busstation aan de zuidzijde van het treinstation (Hanzeland), is de infrastructuur voor de bussen aan de westkant van de binnenstad op orde. De oostelijke doorstroomassen (Groot Wezenland-Wethouder Alferinkweg-Deventerstraatweg-Hortensiastraat) moeten nog worden aangepakt, maar dat hangt af van hoe de buslijnen na 2018 gaan lopen.

Binnenstad autoluw
De Zwolse binnenstad met haar middeleeuwse patroon van kleine straatjes is niet gebouwd op veelvuldig autogebruik, maar is bij uitstek het domein van voetgangers en fietsers. De auto is in de binnenstad meer een last dan een lust, zeker ook door het toenemende aantal bezoekers van winkels, cultuur en evenementen. Bovendien is de binnenstad klein, slechts 600 bij 800 meter, en daardoor goed beloopbaar. De bereikbaarheid per bus vanaf de randen is uitstekend en kan nog worden verbeterd met een shuttlebus en de binnenstad wordt omringd door veel goede parkeervoorzieningen. De PvdA wil daarom de binnenstad nog sterker dan nu al het geval is autoluw maken. Dat wil zeggen: autogebruik in de binnenstad moet worden beperkt tot bewoners, bezorgend verkeer (waarbij we werk gaan maken van omschakeling naar duurzame vervoerssystemen) en mindervaliden.

Fiets
De grootste winst als het gaat om de balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid in de stad is echter te behalen door een verdere bevordering van het fietsgebruik. Dit geldt zowel voor het verkeer vanuit de regio (ritten van minder dan 7,5 tot 10 kilometer) als voor het verkeer in de stad.

De fiets staat daarom voor de PvdA centraal in het verkeersbeleid. Dat vraagt om verschillende maatregelen:

 • Verdere uitbouw van het net van snelle fietspaden naar Zwolle, in het bijzonder vanuit de richting Dalfsen
 • Snellere en veiligere fietsverbindingen in de stad, bijvoorbeeld extra fietstunnels onder de Zwartewaterallee, uitbreiding van het aantal fietsstraten, meer ruimte voor fietsers op de binnenring en met aandacht voor de snelheden van E-bikes
 • Extra stallingsplaatsen voor fietsen in en rond de binnenstad, bij voorkeur op straat
 • Een snellere uitbreiding van de fietsenstallingen rondom het treinstation
 • Nieuwe afspraken met bedrijven, scholen en andere instellingen om het gebruik van de fiets door medewerkers, scholieren en studenten te bevorderen

Auto
De PvdA wil geen grote ingrepen meer aan de verkeersinfrastructuur ten behoeve van het autoverkeer, zoals een verdere verbreding van de Ceintuurbaan. Het beter of anders benutten van de bestaande infrastructuur moet verder bijdragen aan een stad waarin bereikbaarheid en veiligheid voor alle verkeersdeelnemers in balans zijn.

Parkeren
Er zijn op dit moment voldoende parkeervoorzieningen rondom de binnenstad. In de (nabije) toekomst komt hier misschien verandering in. Als het parkeerdek Noordereiland plaatsmaakt voor woningbouw en vanwege de verwachte groei van het aantal bewoners in de binnenstad, moet er gekeken worden naar nieuwe parkeervoorzieningen. De mogelijkheden voor P+R-voorzieningen met shuttlebussen aan de grenzen van de stad (Hessenpoort, knooppunt Hattemerbroek) wil de PvdA onderzoeken. De komst van de electrische auto zal een inspanning vergen om laadpalen mogelijk te maken.

Hardrijders
In veel wijken ervaren bewoners dat er (veel) te hard wordt gereden in woonbuurten (dertig kilometer zones). Dit is een hardnekkige, terugkerende klacht. De PvdA wil duidelijk communiceren dat de lokale overheid en politie hier maar in zeer beperkte mate wat aan kunnen doen. Handhaving heeft voor de politie geen prioriteit en is alleen mogelijk als de gemeente woonbuurten fysiek inricht op dertig kilometer. Voor de gemeente is het fysiek inrichten van buurten financieel onhaalbaar. Daarom maakt de PvdA de afweging de schaarse financiële middelen, zoals een wijkbudget, in te zetten voor het stimuleren van initiatieven uit de wijk om elkaar aan te spreken op gedrag. Waar nodig ondersteunen gemeente of het opbouwwerk initiatieven van bewoners die gericht zijn op het beïnvloeden van gedrag van de eigen buurtbewoners.

Wel wil de PvdA onderzoeken om in overleg met de bewoners per wijk een hotspot (grootste knelpunt) aan te wijzen m.b.t. te hard rijden. Deze hotspot zou dan wel fysiek ingericht kunnen worden op dertig kilometer in combinatie met projectmatige handhaving door de politie. Dit betekent dat er fysieke maatregelen worden genomen in een straat waar veel te hard wordt gereden in combinatie met handhaving door de politie gedurende een bepaalde periode.

Waar gaat de PvdA werk van maken in de komende vier jaar?

 • Beter en anders benutten van bestaande wegen in plaats van nog meer asfalt voor auto’s
 • Een goed openbaar, toegankelijk en voor de burger betaalbaar vervoersnetwerk in Zwolle blijft bestaan
 • De binnenstad wordt autoluw
 • Verdere uitbouw van het station en de stationsomgeving als onderdeel van de Spoorzone (fietsenstallingen, passerelle over het spoor, stationskappen, alle perrons overdekt, herinrichting Oosterlaan-Stationsplein-Westerlaan en Hanzelaan)
 • Meer snelle fietspaden van en naar Zwolle, in bijzonder vanuit Dalfsen
 • Snellere en veiligere fietsverbindingen in de stad, bijvoorbeeld extra fietstunnels onder de Zwartewaterallee, uitbreiding van het aantal fietsstraten en meer ruimte voor fietsers op de binnenring
 • Extra stallingsplaatsen voor fietsen in en rond de binnenstad, bij voorkeur op straat
 • Nieuwe afspraken met bedrijven, scholen en andere instellingen om het gebruik van de fiets door medewerkers, scholieren en studenten te bevorderen
 • Samen met Deventer en de provincie Overijssel de lobby starten voor verbetering van de spoorlijn Zwolle-Deventer om stations in Zwolle-Zuid en Deventer-Noord mogelijk te maken
 • Zwolle sluit aan bij de lobby voor een treinverbinding Münster (Duitsland) naar Enschede, Hengelo, Almelo en Zwolle
 • Een grotere verkeersveiligheid in woonbuurten door gedragsbeïnvloeding van buurtbewoners als het gaat om te hard rijden, waar nodig in combinatie met fysieke maatregelen om de grootste knelpunten aan te pakken
 • Inwoners van Zwolle en de wijde regio mogen geen overlast hebben van de geplande extra vluchten op Lelystad Airport
 • De maatschappelijke discussie over vliegen en duurzaamheid gaan we ook in Zwolle mee voeren en ondersteunen.