Door op 8 mei 2017

Uitbreiding fietsparkeerplekken station Zwolle

De fractie van de Partij van de Arbeid is blij met de maatregelen die het college in overleg met de NS, ProRail en de provincie wil gaan nemen om op korte termijn de nodige verlichting te brengen in het gebrek aan stallingsruimte voor fietsen bij het station.

Het zijn praktische maatregelen, bestaande uit een combinatie van betere communicatie en verwijzing, advies en begeleiding door fietscoaches, meer deelfietsen, het optimaal benutten van de bestaande capaciteit door weesfietsen eerder te verwijderen én daadwerkelijke uitbreiding aan de zuidzijde van het station, de enige plek waar dat nu mogelijk is. Met dat laatste slaan we twee vliegen in een klap: reizigers vanuit Zwolle-Zuid worden beter bediend en er ontstaat meer ruimte in de stallingen aan de centrumzijde van het station.

Het is echter goed te beseffen dat het hier om hulpmiddelen gaat: de echte oplossing moet komen van structurele uitbreiding door de bouw van de grote nieuwe fietsenstalling onder het Stationsplein na de verplaatsing van de bussen en door verdere uitbreiding, met name aan de zuidkant van het station. Dat laatste vergt nadere plannen en extra investeringen die ook nog gedekt moeten worden.

Het is dus vanavond zeker niet de laatste keer dat we in de raad over fietsenstallingen rond het station hebben gesproken.

Maar dit pakket, het maximaal haalbare op dit moment, heeft onze volledige steun.