Door op 15 mei 2015

PvdA wil betrokken blijven bij uitvoering Beter Benutten

In november vorig jaar heeft de raad ingestemd met het vervolgprogramma Beter Benutten en maatregelen in het kader van verkeersveiligheid . Het doel van het programma is verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van de stad Zwolle en de regio. Het bestaat uit een mix van infrastructurele, verkeersmanagement- en gedragsbeïnvloedingsmaatregelen. In de afgelopen tijd zijn de plannen uitgewerkt en zijn de subsidieaanvragen bij de provincie ingediend. De raad werd afgelopen week voorgesteld het krediet beschikbaar te stellen voor uitvoering van het programma Beter Benutten en voor de maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid.

Het maatregelenpakket Beter Benutten Zwolle-Kampen-Netwerkstad vormt een omvangrijk en ambitieus geheel waar de fractie van de Partij van de Arbeid zich in grote lijnen goed in kan vinden. In het verleden hebben wij al aangegeven dat de filosofie van Beter Benutten ons zeer aanspreekt omdat het een veel duurzamer en goedkoper antwoord op mobiliteitsvraagstukken biedt dan het eindeloos uitbreiden van infrastructuur: niet bouwen op de spits, maar gericht inzetten op verandering van het vervoersgedrag in en buiten de spits. Bij het voorstel van het college hebben wij enkele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld.

1. Het verheugt ons dat de Zwolse bijdrage aan het pakket beperkt kan worden door het vinden van meer externe cofinanciering. Materieel doet dit recht aan het doel van de motie die wij vorig jaar hebben ingediend en die de raad heeft aanvaard.

2. Wel verbaast het ons dat het tot nu toe niet gelukt is in de regio (dus buiten Zwolle en Kampen) gemeenten mee te krijgen om te investeren in (eigen) BBZKN maatregelen. Waar ligt dit aan? Heeft men geen plannen? Ontbreekt het geld? Of zien andere gemeenten dit vooral als een verantwoordelijkheid voor Zwolle en Kampen? Wethouder Van As gaf als antwoord dat Zwolle en Kampen al langer bezig zijn met deze aanpak; andere gemeenten staan pas aan het begin.

3. De voorgestelde extra inzet op de fiets voor ritten tot plm. 7,5 km. spreekt ons bijzonder aan. Dit past uitstekend in de positie en ambitie van Zwolle als fietsstad.

4. In de dekking voor de jaren 2015-2017 wordt uitgegaan van een inspanningsverplichting voor het bedrijfsleven van € 500.000,-. Wij willen graag van de wethouder horen wat de waarde is van deze inspanningsverplichtingen. Zijn er concrete afspraken gemaakt of in de maak met bedrijven? Wat gebeurt er als die inspanning onverhoopt niet wordt waargemaakt? Moeten dan de overheden meer bijpassen of wordt er gesneden in het pakket van maatregelen? Wethouder Van As antwoordde dat in de eerste fase al diverse afspraken met bedrijven zijn gemaakt. Dat proces wordt nu voortgezet en op grond van de ervaringen gaat het college ervan uit dat het bedrijfsleven uiteindelijk € 500.000 zal bijdragen.

5. Wij vinden het van belang dat de raad betrokken blijft bij de uitvoering van dit Maatregelenpakket. Krijgen wij een jaarlijkse voortgangsrapportage?  Dit heeft de wethouder toegezegd.