Door op 30 december 2014

Zijn we er klaar voor?

2015 komt eraan. Veel nieuwe voornemens natuurlijk, maar voor de Zwolse gemeenteraadsfractie staat het nieuwe jaar vooral in het teken van alle veranderingen in de zorg en in de ondersteuning op de arbeidsmarkt. Overigens net als in de rest van het land. Van heel veel partijgenoten in andere gemeenten hoor ik hoe hard er is gewerkt om alle voorbereidingen op tijd af te krijgen. Want ik herhaal het nog maar een keer: de thuiszorg, de jeugdzorg, individuele begeleiding, dagbesteding, de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de participatiewet (met daarin ook beschut werk) en nog veel meer wordt vanaf 1 januari de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

In de periode van de gemeenteraadsverkiezingen dit voorjaar speelden deze veranderingen een grote rol. Op straat hoorden wij veelvuldig over huidige misstanden in de zorg en over de angst voor verdere bezuinigingen en veranderingen. De verkiezingsuitslagen lieten dat ook zien, in Zwolle en landelijk nog sterker. De PvdA staat voor solidariteit, emancipatie en participatie en in alle voorgenomen veranderingen herkenden kiezers dat onvoldoende. In Zwolle waren we niet langer de grootste partij, maar de tweede. We konden daarmee eigenlijk niet ontevreden zijn. Slechts 114 mensen minder stemden op ons dan bij de verkiezingen in 2010. Maar na de verkiezingen stonden we voor de enorme klus de compromissen te sluiten waarmee we kwaliteit van de zorg voorop konden houden.

Twee zaken hadden daarbij voor ons de hoogste prioriteit. 1. De structureel gereserveerde extra middelen van 5 miljoen per jaar voor het sociale domein moesten behouden blijven om te zorgen dat niemand door het ijs zakt. 2. Onze wethouder moest de portefeuilles zorg, werk en wonen krijgen. De onderhandelingen waren zwaar, vooral omdat iedereen zich bewust was van de enorme opgave. Maar het resultaat stemt ons tevreden: de kwaliteit van de zorg staat voorop, de 5 miljoen is behouden en onze wethouder kreeg haar portefeuilles. En toen begon het echte werk. Nog voor de zomer stelde de raad de kadernota’s vast waarmee het college aan de slag kon om uitvoeringsnota’s en verordeningen te maken en waarmee de raad met het veld in gesprek kon om zich voor te bereiden. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld een halve dag meegelopen bij Trias jeugdhulpverlening en een halve dag bij Deltion over het Passend Onderwijs (een immense verandering in het onderwijs met ook grote gevolgen voor jongeren en de gemeente). Daarnaast heb ik vele gesprekken gevoerd. Met medewerkers van de sociale werkplaats, van de nieuwe sociale wijkteams, van de vrijwilligerscentrale, van Travers, van woningbouwverenigingen, met mensen die nu zorg ontvangen en bang zijn dit kwijt te raken en met mensen die in de toekomst verwachten zorg nodig te hebben. Behalve dat je steeds goed moet luisteren en een scherpe analyse moet maken van het vraagstuk en de risico’s, moet je bij ieder verhaal ook je eigen emoties onder controle houden. Niemand heeft er iets aan als die nu de overhand krijgen, maar dat is soms heel moeilijk.

In oktober, november en december had onze nieuwe fractie de informatie bijeen om gefundeerde besluiten te kunnen nemen over de uitvoeringsvoorstellen die (gelukkig onze eigen) wethouder had voorbereid. Met enkele moties en amendementen erbij hebben we vol vertrouwen ingestemd met de voorstellen. Zijn we er klaar voor? Ja en nee. Ja, want er is in Zwolle een sterke basis neergelegd waarin echt gekozen is voor kwaliteit en toegankelijkheid. In tegenstelling tot veel andere gemeentes hebben we bijvoorbeeld nog steeds huishoudelijke verzorging. De gemeente is regisseur van de wijkteams en stuurt zodoende direct op de samenwerking tussen organisaties. We hebben voor chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum een collectieve ziektekostenverzekering met een vergoeding voor de eigen bijdrage. We sluiten niemand uit van hulp bij het vinden van een baan en gaan daarbij uit van iemands eigen mogelijkheden en wensen. Maar ook nee, want we weten nu al dat we nog niet alle kwetsbare groepen goed in beeld hebben. Deels komt dat door informatiesystemen die slecht aansluiten, maar deels komt dat ook omdat je op een andere manier wil werken en je daarom verkiest dingen niet meer te doen zonder dat al helemaal duidelijk is wat je wel moet doen.

Nieuwe medewerkers van de wijkteams staan klaar vanaf 1 januari, met meer dan dubbele diensten en piketdiensten om snel besluiten te kunnen nemen waar nodig. Gaandeweg zullen we moeten bijschaven en bijleren. Daarvoor is politiek draagvlak en met de 5 miljoen extra is er ook financiële ruimte. Ik sluit daarom af met een ‘ja, we zijn er klaar voor’. Al beseffen we ons dat nog niet alles meteen helemaal goed gaat. Om een vinger aan de pols te houden zullen we in de eerste helft van 2015 actief informatie gaan inwinnen bij zorgvragers en zorgverleners in de stad. Samen met het bestuur en een groot aantal betrokken leden hebben we daarvoor een denktank sociaal domein in het leven geroepen. Mocht u uw verhaal bij ons kwijt willen, dan komen we graag bij u langs. U kunt ons bellen op 06-45358545 of mailen naar zorginzwolle@gmail.com. Voor nu wens ik iedereen een gemoedelijke jaarwisseling toe!

Eefke Meijerink