Door op 29 februari 2016

Scholingsvouchers voor werkzoekenden, flexwerkers, zzp’ers en NUG-ers

Hoewel de economie weer aantrekt, zitten er nog veel mensen thuis zonder werk. Maar er is ook een grote groep flexwerkers: mensen met veel verschillende baantjes, die met moeite iedere maand genoeg uren kunnen maken om rond te komen. Veel van hen zijn afhankelijk van diverse ondersteunende maatregelen van de gemeente. De fractie van de PvdA vindt dat vakkennis en scholing belangrijke factoren zijn om een carrièrestap te kunnen maken en te komen tot een stabiele baan met een beter loon.

Motie PvdA, SP & D66
Daarom heeft de fractie tijdens de begrotingsbehandeling in november samen met de SP en D66 het college gevraagd om te komen met plan voor extra scholingsmogelijkheden die bijdragen aan de beroepsmatige ontwikkeling van deze groep. Bijvoorbeeld een regeling waarbij werkzoekenden en werkende minima (zo nodig met behoud van uitkering) gebruik kunnen maken van ‘scholingsvouchers’ of andersoortige opleidingsinstrumenten die bijdragen aan de beroepsmatige ontwikkeling van betrokkene.

Uitwerking motie
De motie werd aangenomen door een meerderheid van de raad. In februari kwam het college met de uitwerking van deze motie. Er wordt 50.000 euro beschikbaar gesteld voor zogeheten scholingsvouchers. Uitgangspunt bij het toekennen van een scholingsvoucher is maatwerk en in lijn met de gemaakte afspraken in het persoonlijk actieplan. Hieronder een aantal voorwaarden die de consulent / medewerker Sociaal Wijkteam als richtlijn kan dienen bij de beoordeling van een verzoek:

  •   Maximaal € 1000 (tenzij) Dit bedrag is een bijdrage in alle kosten die bij de opleiding horen.
  •   Opleidingsduur is maatwerk, wat passend en wenselijk voor de klant is. De praktijk leert dat er 
vaak wordt ingezet op korte arbeidsmarktgerichte opleidingen/trainingen die in de regel een 
paar maanden tot maximaal één jaar duren.
  •   Opleiding leidt op tot diploma of certificaat
  •   Niet eerder gebruik gemaakt van de regeling
  •   Opleiding is relevant voor beroep waar veel vacatures zijn in de regio en vergroot de kans op 
en/of behoud van werk voor de deelnemer
  •   Een werkgever geeft een baangarantie voor 3 maanden, waarbij de opleiding noodzakelijk is
  •   Ervaringscertificaat dat geschiktheid voor werk of baan aangeeft.
  •   De opleiding vergroot de kans op succesvol ondernemerschap.
  •   WW-ers 50 plus kunnen verzoek indienen bij UWV voor een scholingsvoucher

Doelgroepen
De vouchers zijn beschikbaar voor deze 4 doelgroepen:
a)  Flexwerkers met meerdere baantjes op minimuminkomen
b)  Werkzoekenden met een uitkering, bijstand of andere uitkering. De doelgroep 50plus met 
een WW-uitkering kan gebruik maken van de scholingsregeling van het UWV
c)  Niet uitkeringsgerechtigden (NUG-er) en/of partner van werkende minima
d)  ZZP en gedeeltelijke zelfstandigen