Door op 23 mei 2017

Opheldering over leegstaande zorgappartementen sociale huursector

In het artikel van 22 mei in De Stentor „Leegstand in nieuw zorghuis in Zwolle”, wordt er gesteld dat appartementen in de sociale huursector – bedoeld voor senioren met een zorgdraag – maandenlang leegstaan. Het gaat om appartementen in woonzorgcentrum Westenhage en Fermate. In het artikel wordt de landelijke ingestelde inkomensnorm als boosdoener genoemd: de woningbouwcorporatie is verplicht te kijken naar het inkomen van de woningzoekende bij het toewijzen van een woning. De leegstaande appartementen blijken aan de hoge kant, namelijk vanaf 647,86 per maand. Indien de woningzoekende een inkomen heeft lager dan 22.200 (voor alleenstaanden) of 30.150 (meerpersoonshuishoudens) komt hij of zij niet in aanmerking voor deze woning.

De PvdA heeft al eerder haar zorgen geuit over de negatieve effecten van passend toewijzen op de beschikbaarheid van de vaak duurdere zorgwoningen. Nu blijkt dat deze landelijke maatregel lokaal negatieve effecten heeft, wil de PvdA van de wethouder weten welke mogelijkheden er zijn voor de gemeente om dit probleem aan te pakken. De grotere woningbouwcorperaties SWZ, DeltaWonen en Openbaar Belang maken bijvoorbeeld jaarlijks samen met hun huurders en de gemeente zogenaamde prestatieafspraken. Die afspraken zijn bindend en zodoende een drukmiddel van de gemeente om de corporaties aan hun taakstelling te houden. De PvdA wil graag weten of bijvoorbeeld Woonzorg Nederland of andere kleinere coöperaties die niet uit Zwolle komen, ook meedoen met deze (of andere) prestatieafspraken.

  1. Is de wethouder op de hoogte van leegstaande zorgappartement in de verschillende woonzorgcentra in Zwolle?
  2. Zijn er naast de genoemde leegstaande appartementen nog meer woonzorgcentra met leegstand?
  3. Is de wethouder het met de PvdA eens dat gezien de druk op de Zwolse woningmarkt en de beperkte doorstroommogelijkheden het van belang is dat iedere vorm van leegstand van sociale huurwoningen voorkomen moet worden?
  4. Is de wethouder van plan om met Woonzorg Nederland in gesprek te gaan om te zoeken naar een oplossing voor dit probleem?
  5. Klopt het dat Woonzorg Nederland op dit moment geen prestatieafspraken met de gemeente Zwolle heeft en zo ja, is de wethouder voornemens deze wel op te gaan stellen met deze woningbouwcorporatie?
  6. Zijn er andere woningbouwcorporaties die geen prestatieafspraken met de gemeente hebben?