Door op 20 april 2015

Nachtwinkels mogelijk wat betreft PvdA

Bij de behandeling van de nieuwe Winkeltijdenverordening in december 2014 heeft onze fractie tegen de motie gestemd waarin gevraagd werd om nachtwinkels in Zwolle mogelijk te maken.

Ons stemgedrag over die motie was ingegeven door praktische overwegingen: wij zijn zeker niet principieel tegen nachtwinkels, maar de behoefte hieraan lijkt in Zwolle niet aanwezig, in het verleden zijn enkele winkels failliet gegaan en er was sprake van overlast. Kort en goed: wij volgden in december 2014 de argumentatie van het college om in de nieuwe verordening geen mogelijkheid voor nachtwinkels op te nemen.

Nu de opinienota voorligt, heeft de Partij van de Arbeid zich opnieuw beraden op haar standpunt.

We hebben daarbij overwogen dat we op dit moment weliswaar spreken over een theoretische situatie (er ligt immers op dit moment nog geen initiatief voor een nachtwinkel in Zwolle), maar dat de vraag uit de motie wel een duidelijk antwoord verdient.

Onze afweging heeft geleid tot de conclusie dat wij een eventueel initiatief voor een nachtwinkel in Zwolle een eerlijke kans willen geven. Dat is wat ons betreft een kwestie van ‘fair play’, zowel in de richting van de partijen die de motie hebben ingediend als ten opzichte van ondernemers die een nachtwinkel zouden willen beginnen. En het sluit aan bij onze pragmatische opstelling in december vorig jaar.

Wat de varianten betreft die het college voorlegt, kiezen wij voor scenario 1 (op alle dagen nachtwinkels mogelijk van 22:00 tot 06:00 uur ). Dat is het meest eenvoudig en duidelijk als het gaat om openingstijden (als het ware het spiegelbeeld van de openingstijden voor reguliere detailhandel) en het voorkomt allerlei bureaucratische rompslomp rondom toezicht en handhaving.

Wij hebben hier nog wel twee opmerkingen bij die uitmonden de volgende vragen die wij gesteld hebben aan de wethouder.

  1. Het is goed om de vinger aan de pols te houden bij overlast die rondom een nachtwinkel kan ontstaan. Is het mogelijk dat aan een ontheffing ook achteraf (dus bij gebleken herhaalde overlast) aanvullende voorwaarden worden verbonden of dat in het uiterste geval de ontheffing kan worden ingetrokken?
  2. Wij zien een nachtwinkel nadrukkelijk als een aanvulling op het bestaande winkelaanbod en de reguliere openingstijden. Tot die reguliere openingstijden rekenen wij ook de zondagsopenstelling voor supermarkten. Wij gaan ervan uit dat een ontheffing voor een nachtwinkel niet ten koste gaat van het aantal supermarkten dat iedere zondag geopend mag zijn en wij zouden het ook niet acceptabel vinden als dat wel het geval zou zijn. Het huidige aantal supermarkten dat op zondag open mag zijn is wat ons betreft het minimum. Hier wegen het belang van het winkelend publiek en bestuurlijke betrouwbaarheid ten opzichte van de betrokken ondernemers wat ons betreft het zwaarst. Een ontheffing voor een nachtwinkel komt dan gewoon bovenop de al verleende ontheffingen voor zondagsopenstelling. Wij hebben de wethouder gevraagd of hij deze interpretatie deelt.De wethouder heeft aangegeven de input van de raad mee te nemen en optie 1 te onderzoeken, met een goede toets op openbare orde. Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat een nachtwinkel geen reguliere winkel is, een eventuele regeling komt dus bovenop de bestaande regeling voor supermarkten. Een nachtwinkel zou dus niet ten koste gaan van het aantal supermarkten dat op zondag open mag zijn.