Door op 9 maart 2015

Herman Sieben kandidaat waterschapsverkiezingen

Op  woensdag 18 maart zijn niet alleen de Provinciale Statenverkiezingen, maar ook de waterschapsverkiezingen. Niet iedereen is bijster enthousiast over die verkiezingen. Het waterschap staat ver weg van de mensen. Toch zijn die waterschappen en de samenstelling van de waterschapsbesturen van groot belang. In het verleden, maar nog steeds zijn op veel plekken de waterschapsbesturen bolwerken van landbouwbelangen. Het goed vertolken van het belang van natuur, milieu, klimaat, recreatie en eerlijke waterschapslasten in een waterschapsbestuur is voor mij een belangrijke reden om mij kandidaat te stellen voor lijst 1 (op nummer 13) bij Water Natuurlijk Groot Salland.

Mijn woordvoerderschap natuur, milieu, water en klimaat in de gemeenteraad bij de fractie van de PvdA Zwolle en mijn activiteiten bij Water Natuurlijk Groot Salland kunnen elkaar goed versterken. Naast het versterken van de natuur en zorgen voor schoon en natuurlijk water is het van groot belang dat gemeenten een klimaatbestendig beleid gaan ontwikkelen. Een dergelijk beleid moet parallel lopen met een progressief klimaatbeleid bij waterschappen.

Water Natuurlijk wil waterschap Groot Salland natuurlijker en daarmee klimaatbestendiger maken. Water Natuurlijk wil daarom dat het waterschap de komende jaren samen met gemeenten onderzoekt in hoeverre Groot Salland is opgewassen tegen klimaatverandering, en vervolgens de benodigde maatregelen ontwikkelt en uitvoert, waaronder de aanleg van ‘natuurlijke klimaatbuffers’. Bijvoorbeeld door weteringen weer te verbreden en te laten meanderen: de watergangen kunnen daarmee meer water opvangen. Bovendien gaat de natuurlijke rijkdom er met sprongen op vooruit.

Water Natuurlijk zet sterk in op de zogenoemde klimaat actieve stad, met als doel de risico’s van klimaatverandering in de steden te verkleinen. In de stad bestaat bijvoorbeeld het risico van hittestress: zeer hoge temperaturen, die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid van de inwoners. Het waterschap kan samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden maatregelen treffen. Denk aan natuurgebieden rond steden, maar ook eenvoudiger te realiseren zaken als minder verharde oppervlaktes, opvang van regenwater in vijvers en meer groen in de stad. Niet voor niets heb ik in Zwolle bij het debat over de Groene Agenda in de gemeenteraad gepleit voor een versterking van het groen in de binnenstad en een natuurlijker en adequater klimaatbeleid. Ik hoop dat Water Natuurlijk Groot Salland versterkt uit deze waterschapsverkiezingen zal komen.