Door op 1 september 2015

Op weg naar inclusieve arbeidsmarkt

De PvdA kijkt kritisch naar voorliggende notitie over het realiseren van de inclusieve arbeidsmarkt, namelijk middels een netwerkorganisatie. We onderscheiden twee hoofdpunten: te hoge verwachtingen en te weinig invulling over de rol van Wezo en de gemeentelijke afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Allereerst de te hoge verwachtingen, dat betreft zowel de rol van werkgevers als het feit dat er vanuit lijkt te worden gegaan dat er in principe genoeg banen zijn voor iedereen. Zo wordt voor de eerste doelgroep (80-100% verdiencapaciteit) uitgegaan dat zij zichzelf redden. Helaas is dat niet het geval als er sprake is van een krappe arbeidsmarkt, waarbij een belangrijk deel van de banen voor deze groep flexibel van aard is. Wij vinden dat de gemeente moet inzetten op meer zekerheid voor deze groep en roepen de wethouder op dit punt gesprekken met werkgevers mee te nemen.

De te hoge verwachtingen ten aanzien van werkgevers betreft hun inzet en bereidheid. We spreken over het voldoende faciliteren en ondersteunen van werkgevers, maar verwachten ook dat werkgevers zich behoorlijk inzetten. Nou hoop en wens ik ook dat werkgevers dat gaan doen en vind ik ook dat daar een verantwoordelijkheid ligt, maar ben ik werkelijk benieuwd of de praktijk ook uitwijst dat werkgevers dit op grote schaal oppakken. Het is niet altijd in het korte termijn bedrijfsbelang om dat te doen. Ik ben benieuwd naar de ervaringen van de wethouder hierover.

Dan de nieuwe structuur waarmee de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij moet komen: de coöperatie. Het klinkt ons niet gek in de oren, maar meer dan dat kunnen we er eigenlijk niet over zeggen omdat nog veel informatie ontbreekt. Hoe wordt de coöperatie ingevuld? Wie heeft zeggenschap, ook over budgetten? Wie vormt de uitvoeringsorganisatie? En worden Wezo en de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Zwolle dan samengevoegd? Hoe zorg je dat je het mensontwikkelaspect bewaakt?

We willen voordat tot verdere invulling wordt overgegaan het volgende meegeven:
– We investeren liever op korte termijn in mensen waardoor mensen duurzaam aan het werk blijven, dan dat we accepteren dat we door minder budget de ontwikkeling van mensen niet kunnen ondersteunen. We vragen de wethouder daarom nadrukkelijk hierop in te gaan in de uitwerking van deze nota. In het bijzonder vragen we aandacht voor de groep met een zeer lage verdiencapaciteit. Het kan niet zo zijn dat we accepteren dat deze mensen de rest van hun leven op bijstandniveau blijven qua inkomen en qua regime.
– Wat ons betreft gaan we niet alleen onderzoeken hoe Wezo en gemeente elkaar kunnen versterken maar onderzoeken we ook wat Wezo en gemeente nog missen aan capaciteiten. We denken daarbij zelf aan klantgerichte kwaliteiten om aan zowel werkgever als cliënt maatwerk te leveren. Zoals een intercedent bij een uitzendbureau dat doet maar dan met oog voor kwaliteiten van én verdringing van kwetsbare groepen.
– We missen ook aandacht voor projecten waarin werkzoekenden elkaar helpen, zoals bijvoorbeeld arbo positief, maar ook bijvoorbeeld trajecten waarbij mensen die als ondernemer starten vanuit de bijstand hulp krijgen van een werkzoekende boekhouder of een oud-ondernemer. Dergelijke projecten worden in het collegeakkoord nadrukkelijk benoemd.

We willen afsluiten met iets wat we bijzonder positief vinden: de sluitende aanpak voor jongeren die uit het speciaal onderwijs komen. Jongeren die van school komen kunnen meteen hun opgedane vaardigheden in de praktijk brengen. Dat is zo ongelofelijk belangrijk voor deze groep omdat zij een groot risico lopen anders hun vaardigheden weer snel te verleren. Dat is bij het begin beginnen, niet dweilen met de kraan open! We zijn erg blij dat de wethouder het belang hiervan inziet!