Door op 6 juni 2016

Winkels en supermarkten vaker op zondag open

In aansluiting bij een brede behoefte in de stad, legt het college aan de raad voor om de winkeltijden op zondag te verruimen voor de supermarkten en de binnenstad. Ze baseert zich hierbij op de recent uitgevoerde evaluatie naar winkelopeningstijden. Al eerder gaven wij aan dit voorstel te steunen.

Opstelling van winkels op zondag is in Zwolle een onderwerp waarover de opvattingen uiteenlopen en dat leidt tot een botsing van belangen. Aan de ene kant zien we een groeiende behoefte in de samenleving naar meer winkelmogelijkheden op zondag. Aan de andere kant staat de wens – al dan niet uit religieuze motieven – om een herkenbaar rustpunt in de week te hebben en te handhaven.

In de discussie spelen ongelijksoortige elementen een rol:

  • Praktische overwegingen, bijvoorbeeld het gemak voor de consument, de balans tussen bedrijf en privé leven voor ondernemers

  • Waarden gebonden elementen, zoals persoonlijke vrijheid, vrijheid van ondernemen, het belang van economie versus bezinning op consumeren, de beleving van religie.

Die ongelijksoortigheid verklaart waarom dit een gecompliceerd vraagstuk is dat zich niet leent voor ‘digitale besluitvorming’ (a of b, voor of tegen), maar waar een zorgvuldige afweging geboden is. Die afweging moet leiden tot een compromis in de goede zin van het woord: een zorgvuldig besluit dat recht doet aan tegengestelde opvattingen en belangen en waarin de grote meerderheid van de betrokkenen zich kan herkennen. Dat lijkt in het opgewonden publieke klimaat waarin Nederland momenteel verkeert misschien iets van (eer)gisteren, maar in Zwolle kennen wij over het algemeen gelukkig een cultuur van discussie en besluitvorming waarin het goede compromis wel wordt gewaardeerd.

De Partij van de Arbeid is van mening dat het college met de voorstellen uit deze beslisnota een goed compromis heeft gevonden, waarmee wij dan ook van harte instemmen, te meer omdat dit uitstekend aansluit bij de ideeën over winkelen op zondag die wij in ons programma voor de raadsverkiezingen van 2014 hadden opgenomen.

  • Er is duidelijk geluisterd naar veranderende opvattingen in Zwolle van burgers die op meer verschillende momenten, passend bij hun persoonlijke omstandigheden, inkopen willen kunnen doen

  • Er wordt afgestapt van het roulatiesysteem voor supermarkten dat breed als onduidelijk, onlogisch en onrechtvaardig wordt ervaren

  • Bij de uitbreiding van het aantal winkelzondagen wordt een beroep gedaan op ondernemers om hier iets extra’s van te maken dat ook waarde toevoegt aan de Zwolse binnenstad

  • Er is ook geluisterd naar (kleinere) ondernemers die niet zitten te wachten op veel meer winkelzondagen en naar mensen die uit religieuze of andere overwegingen een wekelijkse rustdag belangrijk vinden.

Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat dit voorstel past bij de verantwoordelijkheid die we als coalitie voelen om samen met de stad en passend bij de ontwikkelingen in de stad gemeentelijk beleid vorm te geven.

Wij hebben bij dit voorstel nog twee opmerkingen.

  1. Bij uitbreiding van het aantal winkelzondagen richt alle publiciteit zich op de binnenstad, maar het is goed om te constateren dat die uitbreiding geldt voor de hele stad en dus ook voor bouwmarkten, tuincentra, de meubelboulevard, keukenwinkels en IKEA.

  1. Vanuit de supermarkten wordt gepleit voor aanpassing van de openingstijden van 13.00u tot 18.00u (eventueel van 14.00u tot 18.00u) omdat dat beter past bij de bedrijfsvoering. Wij begrijpen de logica van 18.00u als sluitingstijd, maar willen wel vasthouden aan vier openingsuren op zondag. Dat leidt dan tot 14.00u als openingstijdstip. De verordening zou hierop worden aangepast, als de meerderheid van de raad dit standpunt deelt.

In het debat bleek dat de raad unaniem de openingsuren voor supermarkten (en andere levensmiddelenwinkels) wil vaststellen op 14.00u – 18.00u. Wethouder René de Heer zegde toe dat de verordening hierop wordt aangepast. Op 27 juni a.s. vindt de besluitvorming over de aanpassingen in de Winkeltijdenverordening plaats. Gezien het verloop van het debat zal dat geen verrassingen meer opleveren. De wijzigingen gaan dan op 1 juli a.s. in. Vanaf 3 juli mogen dan alle supermarkten op zondagmiddag geopend zijn.