Door op 31 augustus 2015

Werkzaamheden Celecomplex

De fractie van de Partij van de Arbeid steunt de lijn die het college in deze deze beslisnota voorstelt (het gebouw geschikt maken voor toekomstig gebruik, de leegstaande ruimten in het complex opnieuw verhuren en een invulling met passende, toekomstbestendige functies realiseren). Om de de leegstaande delen van het Celecomplex überhaupt een verhuurbaar geheel te maken, is een aantal ingrepen onontkoombaar: een betere akoestiek, verhoogde brandveiligheid en sanering van een omvangrijke asbestproblematiek. Dat roept bij ons dan ook geen discussie op, evenmin als de voorgestelde investering en de daarbij behorende dekking. Zo snel mogelijk uitvoeren, wat ons betreft.

Wel hebben wij nog twee vragen over dit voorstel aan de wethouder gesteld en een opmerking gemaakt. De vragen betreffen de mogelijke toekomstige huurders. Wij vroegen ons af of zich nu reeds enkele gegagdigden hebben gemeld en of de gemeente na de voltooiing van de verbouwing het pand aan (één van) deze partijen gaat verhuren, of ligt de zaak nog helemaal open? En daaraan gekoppeld vroegen wij in welke sectoren de huurder gezocht moet worden en of gebruik als woonruimte ook een mogelijkheid is.

De wethouder antwoordde dat de gemeente momenteel in gesprek is met een aantal partijen. Deze partijen komen uit de culturele sector, horeca en een combinatie hiervan. Dit ligt nog niet vast. Verder gaf de wethouder aan dat er niet in het pand gewoond mag worden.

De opmerking heeft betrekking op het vertrouwelijke karakter van de financiële consequenties van dit voorstel. Daarbij wordt verwezen naar het financiële belang van de gemeente. Wij vinden dat eerlijk gezegd nogal merkwaardig. Het is bij investeringsprojecten die nog moeten worden aanbesteed niet ongebruikelijk dat de raad eerst een krediet beschikbaar stelt en daarmee tevens het financiële kader aangeeft. Dat is hier feitelijk niet anders. Bovendien is de informatie dermate summier dat de vraag zich opdringt wat de inschrijvende aannemers hiermee zouden kunnen ten nadele van de gemeente. En tenslotte gaat het om een aanbesteding waarbij – naar wij aannemen – de beste prijs-kwaliteitsverhouding de doorslag geeft. Kortom: wat is de noodzaak van deze geheimhouding? De wethouder heeft na afloop van het debat laten weten dat hij nog eens zal kijken naar de tekst van de bijlage. Hopelijk wordt het stuk – desnoods met een kleine aanpassing – dan alsnog openbaar.