Door op 12 december 2016

Werkgelegenheid van de huishoudelijke hulp borgen

Het Rijk stelt een toelage voor huishoudelijke hulp (HHT) beschikbaar, om zo de vraag naar huishoudelijke hulp te behouden en daarmee ook de werkgelegenheid voor hulpen. Deze regeling is geëvalueerd en hieruit kwam naar voren dat de regeling op een paar punten nadelig werkt. Er is sprake van extra bureaucratie, cliënten met een laag inkomen worden onvoldoende bereikt worden en de regeling heeft ongewenste gevolgen voor de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp (HH). De Zwolse raad wordt dan ook voorgesteld om te stoppen met de huidige regeling HHT en de toelage voor de HHT toe te voegen aan de middelen voor de maatwerkvoorzieningen Huishoudelijke Hulp.

Huishoudelijke hulp wordt sinds 2007 door de gemeente verzorgd. Dit om ervoor te zorgen dat mensen met beperkingen, ongeacht hun inkomen, hulp kunnen ontvangen voor die huishoudelijke werkzaamheden die zij niet meer zelf konden verrichten.

Om werkgelegenheid te behouden voor de huishoudelijke hulpen is de Huishoudelijke Hulp Toelage ingevoerd, waar natuurlijk ook inwoners gebruik van gemaakt hebben die niet behoren tot de oorspronkelijke doelgroep. Dat zijn de inwoners van Zwolle die door hun hogere inkomen nu goedkoper uit zijn dan wanneer zij een eigen bijdrage moeten betalen.

De PvdA is het met het college eens dat twee doelen bereikt moeten worden: werkgelegenheid voor de huishoudelijke hulpen, maar ook moet het geld gaan naar die groep inwoners, die zelf niet in staat zijn om hun eigen huishouding te voeren en ook niet het geld hebben om hulp in te huren. Wij vinden het wel belangrijk, dat de huishoudelijke hulp echt maatwerk is. Of dat nu gaat om de wekelijkse hulp of om de extra schoonmaak. Op deze wijze kan ook de discussie wat een schoon huis is worden opgelost. Uiteindelijk bepaalt de cliënt zelf, wat zij onder een schoon huis verstaat. Dit moet dan wel binnen het budget vallen, dat de aanbieder krijgt voor de huishoudelijke hulp van de gemeente.

Dus de PvdA staat achter de besluiten van het college om de toekomstige gelden van Huishoudelijke Hulp Toelage volgens dit voorstel in te zetten.

Wel maakt de PvdA zich zorgen omtrent de werkgelegenheid van de medewerkers die de huishoudelijke hulp verrichten. Ook in verband de plannen die er zijn om huishoudelijke hulp en individuele begeleiding met elkaar te integreren. Hier zal beter gekwalificeerd personeel voor nodig zijn. Graag horen wij in hoeverre de aanbieders op dit moment bezig zijn om te kijken wat de competenties van hun medewerkers zijn. En zorgen zij voor scholing om straks ook werkgelegenheid te kunnen blijven bieden aan hun medewerkers?

We zien de plannen van de wethouder omtrent de mogelijkheden van het realiseren van banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt graag tegemoet bij de perspectiefnota.