Door op 12 oktober 2016

Weg met de afvalberg

Weg met die afvalberg, daar hebben we als PvdA heel veel voor over. En eigenlijk denken we dat we daarin niet zo veel verschillen van verreweg de meeste Zwollenaren. De discussie gaat er vooral over hoe we daar komen. Iedereen is het er wel over eens dat we moeten zorgen dat mensen die klein wonen ook eenvoudig afval kunnen scheiden en dat mensen goed geïnformeerd moeten worden over wat waarin mag.

De raad is gevraagd om de hoofdlijnen van een nieuw Grondstoffenplan vast te stellen om zo te komen tot o.a. minder afval en betaalbare afvalinzameling. De doelstelling is om de hoeveelheid restafval van Zwollenaren te verminderen van 190 kg tot 100 kg per inwoner per jaar eind 2020. Om dit te bereiken, worden drie stappen gezet. 1. Extra voorzieningen treffen zodat iedereen de mogelijkheid heeft afval goed en makkelijk te scheiden. Vooral in flats kan dit nu nog niet genoeg. 2. Door in te zetten op het informeren, motiveren en stimuleren en er zo voor te zorgen dat het scheiden van afval gewoonte wordt. 3. Het voorkomen van afval en het goed scheiden van afval en grondstoffen te belonen.

Voor dit plan trekken we de komende twee jaar uit. Dit vinden we ambitieus. Ook ouderen en mensen die fysiek minder ver met hun afval kunnen sjouwen, moeten hun afval kunnen scheiden. En voor alle Zwollenaren geldt: gemak dient de mens. We leggen de lat daarom hoog. Zo willen we het inleveren van grofvuil in je eigen wijk mogelijk maken, maar ook bijvoorbeeld voor gft en plastic moeten mensen niet te ver hoeven lopen. Zo krijg je draagvlak, niet alleen voor gescheiden afvalinzameling maar ook voor duurzaamheidsbeleid op andere terreinen. En draagvlak is essentieel voor effectief duurzaamheidsbeleid. Wij dienden daarom samen met GroenLinks, SP en VVD een motie in om per stadsdeel minimaal één afvalbrengstation te realiseren. Ook steunden we een motie die ervoor zorgt dat het gratis aan huis ophalen van grofvuil in een bepaalde vorm wel mogelijk blijft. Als voor het realiseren van deze extra infrastructuur geld nodig is, dan moeten we dat beschikbaar stellen. Als het gaat om informeren en motiveren, zijn we het met CDA en SP eens dat informatie over afvalinzameling en de inzamelingslocaties op de website en in app van Rova op orde moeten zijn. Dit is nu niet het geval en dat zorgt ervoor dat inwoners onjuist of onvolledig geïnformeerd kunnen worden. Ook steunden wij samen de volledige raad een motie die aandacht vraagt voor pilots voor gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal.

We zien graag over twee jaar een opsomming van het resultaat van de eerste twee stappen als opmaat naar de volgende stap. Op basis van dat resultaat kunnen we bepalen of we aan de volgende stap toe zijn.

Die stap is volgens de wethouder essentieel. We gaan mensen die hun afval niet scheiden meer laten betalen dan mensen die dat wel doen. Iemand die netjes afval scheidt wordt beloond en betaalt minder dan voorheen en iemand die alles op de grote hoop gooit betaalt meer. Als het voor iedereen mogelijk is om te scheiden én mensen goed geïnformeerd zijn dan vinden wij dat redelijk en eerlijk. Wel hebben we een motie gesteund die ervoor zorgt dat minima er niet op achteruit mogen gaan ten opzichte van de huidige situatie.

Tot slot, we vinden wel dat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven. Wij vinden dat ook de openbare afvalbakken in onze stad de mogelijkheid moeten bieden om je afval te scheiden. In andere landen zie je dat vaak en het verbaast ons dat Nederland hierin zo achter loopt. Daarmee kunnen we ook mooi tegemoet komen aan al die Zwollenaren die vinden dat er best wat prullenbakken bij mogen. Want het is nooit de intentie van de raad geweest zomaar zoveel prullenbakken weg te halen. We hebben gevraagd samen met inwoners naar slimme oplossingen te zoeken. Samen met Swollwacht, SP en D66 hebben we via een motie de wethouder opgeroepen de mogelijkheden voor plaatsing van extra prullenbakken waarin afval gescheiden kan worden te onderzoeken. Ook willen we het mooie voorbeeld van Rotterdam noemen waar een schillenboer rondrijdt. Zo maak je het mogelijk om je gft bij de schillenboer in te leveren. Gebruik ook frisse slimheid in dit plan, zo voorkom je weerstand en snapt iedereen waarmee je bezig bent.