Door op 6 juni 2016

Vragen over bestrijding Japanse Duizendknoop

Enige tijd geleden heeft de PvdA fractie haar rood-groene agenda gepresenteerd. In deze rood-groene agenda speelt de versterking van de biodiversiteit een grote rol. Een belangrijk element daarin is de bestrijding van invasieve exoten. Expliciet benoemen wij de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Deze Japanse Duizendknoop wordt wereldwijd tot de meest woekerende planten gerekend en dat heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit in het groeigebied van deze duizendknoop. Door het sterke bladerdak wordt de hoeveelheid licht beperkt en de chemische substantie die het verspreid heeft een sterke invloed op het bodemmilieu is er nauwelijks planten en insectenleven mogelijk onder deze plant. Daardoor heeft het groeigebied van deze Japanse Duizendknoop de ecologische waarde van een maïsveld. Daarnaast kan de plant schade aanbrengen aan asfalt, funderingen en waterkeringen omdat het een zeer sterke plant is die overal tussendoor groeit.

De bestrijding van de plant is niet eenvoudig, omdat het kleinste achtergebleven plantdeel al leidt tot nieuwe planten. Het afval mag dan ook niet vermengd worden met ander groenafval en dient gelijk vernietigd te worden. Er zijn een aantal bestrijdingsmethodes die allen zeer arbeidsintensief zijn. Zo wordt er gebruik gemaakt van chemische bestrijding, iets waar we in Zwolle geen voorstander van zijn, afdekken of afgraven van het gebied of intensive bemaaiing (elke 3 a 4 weken) om de plant uit te putten.

Van oplettende Zwollenaren heeft onze fractie melding gekregen dat de Japanse duizendknoop op een aantal plaatsen in Zwolle gesignaleerd is. En afgelopen weekend stond er in de Stentor nog een uitgebreid artikel over hoe de gemeente Apeldoorn de strijd aangaat met deze plant. De locaties waar de duizendknoop al gespot is, kunt u zien op deze google map kaart, maar we hoorden inmiddels al over meer locaties in de stad. Langs het Almeloos kanaal is de voortwoekerende werking van de plant bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar (zie foto’s) en heeft daarbij een negatieve invloed op de kracht van de waterkering.

https://nl.batchgeo.com/map/f91918d53342d0c3c7e173434040be2b

Wij stelden de wethouder daarom de volgende vragen:
1. Bent u bekend met de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop in Zwolle?
2. Bent u bereid om – bijvoorbeeld samen met het Waterschap en/of in samenwerking met KNNV of IVN – een actieplan op te stellen om de aanwezigheid van deze invasieve plant te verminderen en/of volledig te laten verdwijnen?
3. Ziet u mogelijkheden om de Zwolse inwoners bij de signalering van deze plant te betrekken door bijvoorbeeld een meldpunt in te stellen?

De wethouder antwoordde als volgt:
1. Ja, de locaties zijn bekend.

2. Er wordt al actie ondernomen. Er wordt op plekken waar de Japanse duizendknoop aanwezig is vaker dan gemiddeld per jaar gemaaid. Dit om verspreiding tegen te gaan. Voor het uitroeien van de plant is echter meer nodig. Op één plek wordt met grote intensiteit de plant verwijderd om te kijken of daar betere resultaten mee worden behaald. Dat wordt meegenomen in een breder onderzoek, want er zijn meer planten die verstorend werken voor onze eigen flora en fauna. Dit wordt in een breder kader in beeld gebracht en het is de bedoeling om eind van dit jaar met de resultaten hiervan naar de raad te komen. De specifieke problematiek van de Japanse duizendknoop wordt daarin meegenomen.

3. In de tussentijd kan iedereen die de plant tegenkomt, en twijfelt of die locatie al bij de gemeente bekend is, dit bij de gemeente melden. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 14038 of via de website https://www.zwolle.nl/melding. Er hoeft volgens de wethouder geen apart meldpunt te komen.