Door op 5 maart 2016

Voorstel extra budget Jeugdzorg 2016

Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Zwolle werkt voor de uitvoering hiervan samen met tien andere gemeenten in de regio. De specialistische jeugdhulp, Jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt in regionaal verband ingekocht. Op korte termijn moeten de inkoopcontracten voor 2016 worden vastgesteld, maar er is minder budget beschikbaar dan verwacht. Aanbieders hebben niet kunnen anticiperen op de verlaging van het budget. Daarom is voorgesteld om incidenteel € 640.000 extra beschikbaar te stellen voor de regionaal in te kopen Jeugdhulp 2016. Dit bedrag kan worden gedekt uit de reserve sociaal domein

De PvdA zal instemmen met het inzetten van 6,4 ton extra, simpelweg om te zorgen dat alle kinderen die hulp nodig hebben deze ook krijgen. Gelukkig hebben we een buffer van waaruit dit betaald kan worden.

Maar wij constateren dat er pas laat is ingegrepen. Immers in september had bijvoorbeeld Accare al een cliëntenstop omdat het budget voor Zwolle op was. Al waren wellicht toen harde cijfers nog niet verwerkt, het lijkt ons wél logisch dat je met zo’n sterk signaal dàn al nagaat hoe het komt dat er tekorten zijn en wachtlijsten ontstaan. En dan lezen wij in de informatie die wij nu ontvangen van de wethouder eigenlijk alleen een verwijzing naar de krappe rijksfinanciering. Wij waarderen het dat de wethouder op de baricaden gaat om in Den Haag meer budget voor onze regio te regelen, maar is het werkelijk zo dat alleen het krappe rijksbudget de wachtlijsten veroorzaakt? Wij willen graag meer inzicht in de oorzaken van de tekorten. Wij willen graag weten:
– hoe zit het met de toegang tot jeugdzorg. 85% van de verwijzingen komen van een huisarts, hoe wordt met hen afspraken gemaakt?
– wat is de invloed van onze preventie en innovatie inzet? Kunnen we de 5% van het rijksbudget die we daarvoot hebben gereserveerd beter besteden aan het dichten van gaten of heeft het werkelijk effect?
– wat is het effect van onze financieringswijze van budgetfinanciering? Moeten we niet een combinatie maken met meer prestatiegerichte financiering?
– of neemt de GGZ problematiek onder jeugd in onze regio gewoon toe?

Wij begrijpen dat de wethouder nog niet op al deze vragen een antwoord heeft, maar we hoopten wel dat de wethouder deze vragen zelf ook zou hebben gesteld.

Zorgcontinuïteit en transformatie staan wat ons betreft niet op gespannen voet met elkaar, maar liggen in elkaars verlengde. Dat vraagt echter wel om scherpe inzichten in het verloop en de oorzaken daarvan. Kortom, als je op een nieuwe manier gaat werken, dan mag het accent meer op innovatie dan op beheersing liggen. Daarom hebben we er geen moeite mee nu, of in de toekomst extra geld in te zetten waar dat nodig is in de zorg. Wij verwachten dan wel een scherpe wethouder die er alles aan doet om de innovatie vorm te geven en in beeld te krijgen. We zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder.