Door op 26 april 2016

Visie Binnenstad levert meer breedte dan diepgang op

Afgelopen maandag debatteerde de raad over de stand van zaken Broerenkwartier en over de Visie Binnenstad. Twee onderwerpen die alles met elkaar te maken hebben en daarom het beste gecombineerd behandeld kunnen worden. In de informatienota over de stand van zaken Broerenkwartier wordt aan de raad gerapporteerd over de ingezette activiteiten en resultaten tot nu toe met betrekking tot het Broerenkwartier en de Pilot Verlichte Regels Broerenkwartier. Daarnaast ging de raad in debat over de wijze waarop de raad invulling wil geven aan proces van de toekomstvisie Binnenstad en hoe hierbij de betrokkenheid van de Zwollenaren kan worden gecontinueerd.

Wat betreft het Broerenkwartier stelt de fractie van de Partij van de Arbeid vast dat de aanpak met een inspirator en stakeholders zijn eerste vruchten begint af te werpen: een gezamenlijke communicatie, ondernemers die gezamenlijk optrekken in hun straat, afnemende leegstand op het Eiland. Die aanpak moet vooral doorgaan, waarbij het erop aankomt dat ondernemers en andere stakeholders ook actief en creatief blijven als de inspirator niet meer beschikbaar is. Wij hebben de wethouder gevraagd of de beweging in het Broerenkwartier al zo sterk is dat de inspirator op korte termijn gemist kan worden of dat we hier nog een tijdje mee door moeten gaan?

De pilot Verlichte Regels Winkelgebieden lijkt te werken, waarbij het aankomt op samenwerking en eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en handhaving op veiligheid door de gemeente. Als de positieve trend die zich nu aftekent in het Broerenkwartier aanhoudt tot het eind van de pilot, is het wat ons betreft zeker de moeite waard om die aanpak te verbreden naar de totale binnenstad.

De lange(re) termijnaspecten voor het Broerenkwartier hebben alles te maken met ontwikkelingen die de binnenstad als geheel raken:

– Hoe ontwikkelt zich het koopgedrag van de consument (vooral de relatie tussen internet winkelen en fysiek winkelen)
– Hoe gaan we om met de hoe dan ook toenemende leegstand in relatie tot mogelijkheden voor herbestemming (in het bijzonder wonen)
– Wat verwachten inwoners en bezoekers van onze binnenstad als het gaat om de combinatie van winkelen, horeca, cultuur en andere evenementen
– Hoe gaan we om met veranderingen en wensen inzake logistiek en bereikbaarheid.

Deze vragen laten zich gemakkelijker stellen dan beantwoorden. Wat ons betreft gaat het hier om aspecten waarvoor geen blauwdruk moet worden opgesteld (dat is zinloos door de complexe materie en de snelheid waarmee de aspecten zich ontwikkelen), maar die we – ook als gemeente – met de stad intensief en actief moeten benaderen. De rol voor de gemeente is wat ons betreft dus meer dan facilitair.

Daarmee komen we haast vanzelf op het terrein van de Visie Binnenstad.

Dit stuk is – op verzoek van de raad – tot stand gekomen in samenspraak met bijna 3.000 Zwollenaren, 117 ondernemers en het Zwolse Expertteam. Hoe moet het nu worden gewaardeerd? Daarbij past wat onze fractie betreft een tweeledig antwoord:

1. Als je puur kijkt naar het proces, heeft de aanpak veel energie losgemaakt en een aanzienlijk aantal mensen weten te mobiliseren. Je kunt zelfs veronderstellen dat de brede respons ook wijst op een behoorlijk draagvlak in de stad.

2. Maar dan de inhoud. Heeft dit een visie opgeleverd en nog belangrijker, een visie waar Zwolle de komende veertien jaar mee vooruit kan? Daar zijn wij heel wat kritischer over. Wij zien hier vooral een marketingverhaal over hoe de Zwolse binnenstad beter aan de man gebracht kan worden. De ‘toekomstvisie’ is daarbij vooral een optelsom van beelden die mensen hebben in 2015 en die zijn geëxtrapoleerd naar 2030. En die beelden blijken ook nogal uiteen te lopen als je kijkt naar de deelgroepen die in het onderzoek zijn betrokken.

Dat is allemaal niet zo verwonderlijk gelet op de gevolgde aanpak, maar het brengt ons tot de conclusie dat deze aanpak meer breedte dan diepgang heeft opgeleverd en dat dit stuk vooral moet worden gezien als input voor de verdere discussie, maar niet als kompas voor de komende veertien jaar.

Het lijkt ons beter dat we als gemeente – gelet op de ontwikkelingen die ik zojuist noemde – een aantal prioriteiten voor de binnenstad formuleren waar we samen met ondernemers, bewoners en deskundigen aan gaan werken. Die prioriteiten zijn wat de Partij van de Arbeid betreft gekoppeld aan de waarden gedreven politiek waar wij ook in Zwolle voor staan:
– Diversiteit: de binnenstad is er voor alle Zwollenaren en versterkt de binding in de stad
– Leegstand bestrijden: panden maatschappelijk laten renderen, bijvoorbeeld als woningen of voor nieuwe werkgelegenheid
– Duurzaamheid: meer ruimte en aandacht voor groen en hitteopvang, ook in relatie tot de klimaatdoelstellingen van Parijs
– Bereikbaarheid: de binnenstad moet uitstekend bereikbaar zijn voor alle vervoersmodaliteiten, die onderling goed in balans zijn. De vervoerslogistiek moet maximaal gebruik maken van nieuwe technieken en slimme arrangementen
– Toegankelijkheid: de binnenstad en het aanbod waarvoor mensen daar naartoe gaan, moet ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Wat de formele afronding van onze stellingname betreft: wij overwegen een amendement op het dictum van de informatienota om het woord ‘visie’ hier te schrappen en het college te vragen een visie op de binnenstad ter bespreking aan de raad voor te leggen. Het onderzoek kan hierbij als input worden gebruikt, maar we verwachten wel een duidelijke visie van het college.