Door op 12 december 2016

Visie jeugdhulp: beter luisteren het kind

Twee jaar na geleden werd de jeugdhulp overgeheveld naar de gemeente. De afgelopen periode is op basis van de inzichten over de afgelopen twee jaar aan de regionale visie ‘Samenwerken aan transformatie 2017-2020’ gewerkt, die nu aan de raad wordt voorgelegd.

De laatste maanden is de jeugdzorg door de wachtlijsten veel in de belangstelling geweest en daardoor zijn we als raad hierbij ook nauw betrokken. De raad met als eerste initiatiefnemer, de PvdA, heeft zelf een besloten bijeenkomst georganiseerd met jongeren, ouders en instellingen. Dit leverde intensieve gesprekken op met de verschillende partijen.

Daarnaast ben ik in het kader van Gast aan Tafel op bezoek geweest bij pleegouders, die naast een biologische zoon van 8 jaar, nu ruim een jaar een pleegdochter hebben van net zeven jaar. Ik heb bij dit bezoek veel bewondering gekregen voor de pleegouders en hun zoon, die nu een thuis geven met opvoeding daarbij aan hun pleegdochter. Dit naast het werken dat ze thuis doen en het kantoor dat ze ook thuis hebben. De pleegdochter vraagt veel aandacht en is zeker bij mijn bezoek, erg onrustig.

Vanuit beide ervaringen heb ik gekeken naar de visie op de jeugdhulp en de voortzetting van de regionale samenwerking jeugdzorg IJsselland.

Want in beide situaties kwam naar voren dat er nog beter geluisterd moet worden naar het kind, de jongere en de ouder. Dat dit ook in het onderwijs moet gebeuren. Hoe kan er het best worden omgegaan met leerlingen die een bepaalde problematiek hebben, zoals autisme.

Verder kwam naar voren dat alles niet altijd volgens het boekje moet verlopen, maar dat er maatwerk nodig is. Zo vertelden de pleegouders dat zij in verband met hun werk en energie af en toe hun pleegdochter naar de BSO willen brengen en ook af en toe een weekend een time out willen kunnen nemen. Een soort van autismehuis als vorm van oplossing kan dan een vorm van respijtzorg zijn. Om uiteindelijk te bereiken dat hun pleegkind zo lang als nodig is in dit gezin kan opgroeien. Uiteindelijk bespaart dit geld.

Gelukkig is het kind/de jongere het uitgangspunt van de nieuwe visie en niet de aanbieder. En zijn de outcome criteria waarbij het kind centraal staat leidend en niet de productie die de aanbieder levert. Hier is de PvdA blij mee. Indien dit werkelijk zo is, zal er minder volgens het boekje gewerkt worden en kan er gekeken worden van welke mogelijkheden er gebruik gemaakt kan worden zoals de respijtzorg in mijn voorbeeld

We zijn ook blij met de aandacht in de visie op de jeugdhulp voor de samenwerking met het onderwijs.

Op deze wijze hoopt de PvdA dat de transformatie beter zal verlopen en dat de raad meer grip krijgt op de jeugdzorg, doordat er nu meer lokaal geregeld gaat worden. Voor ons is het echter niet duidelijk aan welke outcome criteria we kunnen zien of de transformatie van de jeugdzorg goed is verlopen. Wij horen graag van de wethouder welke doelen behaald moeten worden voordat hij tevreden is over de transformatie.

Wat uiteindelijk voor Zwolle de financiële consequenties zijn voor het loslaten van de financiële solidariteit van 85% van het budget zoals in het Regionaal Transitie Arrangement is afgesproken, is voor ons nog niet duidelijk. Hierover ontvangen we graag meer informatie.

In het raadsvoorstel staat dat er meer gestuurd wordt op resultaten. Echter, als er ook gestuurd moet worden op de financiële resultaten dan zal er ook gekeken moeten worden naar richtlijnen, over hoeveel behandelingen er gegeven mogen worden om het resultaat te behalen. De zorgverzekeraars geven deze richtlijnen ook mee naar de zorgaanbieders. Dus wat de PvdA betreft komen er richtlijnen over het aantal behandelingen/contacten dat nodig is om een doel te behalen. Jeugdzorg blijft mensenwerk. Van regels kan dan in bepaalde situaties worden afgeweken. Op deze wijze kunnen de kosten ook beter in de hand worden gehouden en daarnaast geven deze richtlijnen ook duidelijkheid voor de jongere/het kind en de ouders.

In ieder geval wil de PvdA graag dat de raad op de hoogte gehouden wordt van alle ontwikkelingen in de jeugdzorg, zoals de wachtlijsten, als deze spelen.