Door op 26 mei 2015

Veiligheidsvisie in de raad

Afgelopen dinsdag 26 mei werd de Veiligheidsvisie behandeld in de raad. De Veiligheidsvisie benoemt vijf belangrijke thema’s voor de komende jaren, namelijk: Veiligheid in Wijken en Buurten (waaronder overlast, woninginbraken, hennepteelt),  Veiligheid & Evenementen (waaronder voetbal, uitgaan en andere evenementen), Veiligheid & Eigen Verantwoordelijkheid, Radicalisering en OMG’s (Outlaw Motor Gangs, oftewel: motorbendes). De keuze voor de thema’s is prima een prima keuze wat betreft de PvdA-fractie, dus daarover hadden wij geen opmerkingen, wij vonden het een goed stuk.

We hebben wel vier andere opmerkingen voorgelegd aan de wethouder. Dat zijn opmerkingen:
1. Over de stijging van het aantal zedenmisdrijven;
2. Over de inzet op jeugd;
3. Over de inzet op verkeershandhaving;
4. En tot slot over de vraag hoe er omgegaan wordt met schaarste en dus met de inzet van capaciteit.

Het aantal misdrijven in Zwolle neemt gelukkig af, maar er is wel een forse stijging te zien bij het aantal zedendelicten, van 63 in 2012 naar 84 in 2014. In de Veiligheidsvisie wordt aangegeven dat we sterk willen inzetten op de misdrijven met een hoge impact, zoals inbraken (p.5 jaarplan politie). Zedendelicten hebben echter ook een enorme impact, maar de inzet daarop is nergens als prioriteit weergegeven en deze inzet is ook niet terug te vinden in het hoofdstuk Capaciteit van het politie Jaarplan. Wij hebben de wethouder gevraagd dit toe te lichten.

In het jaarplan van de politie is ook te zien dat er maar 2 fte beschikbaar is voor Jeugd en dat er 97.000 uren worden ingezet op verkeershandhaving (p.18). Dat is omgerekend ruim 70 fte in de regio Oost Nederland, alleen al voor verkeershandhaving. Die 2 fte voor Jeugd lijkt ons erg weinig en die 70 fte voor verkeershandhaving erg veel, zeker omdat verkeershandhaving niet als prioriteit is aangemerkt. Daarom heeft de PvdA gevraagd waarom de capaciteit voor Jeugd zo laag is en gevraagd of de inzet op verkeershandhaving ook omgebogen kan worden naar andere prioriteiten.

Tot slot de vraag hoe er met de inzet van politiecapaciteit wordt omgegaan op momenten van schaarste. Door de nationalisering van de politie, is de politiecapaciteit van Zwolle ook inzetbaar in andere gemeenten. De politie in Zwolle maakt namelijk onderdeel uit van de regio Oost-Nederland, bestaande uit Overijssel en Gelderland. Wij hebben gevraagd hoe er wordt omgegaan met schaarste als er elders in Oost-Nederland sprake is van een grote inbraakgolf en het in Zwolle net iets rustiger is. Wordt de capaciteit dan onmiddellijk en langdurig elders ingezet, waardoor dat ten koste gaat van de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie op lokaal en op wijkniveau?
Deze vraag komt op omdat er in de stuken staat dat de Integrale Veiligheidsstrategie Oost-Nederland (de regionale visie) het richtinggevend kader is voor het werk van het basisteam Zwolle (de lokale visie). Kort gezegd: hoe wordt er omgegaan met de spanning tussen regionale prioriteiten en lokale vraagstukken.