Door op 14 december 2015

Tevreden over herziening Algemene Plaatselijke Verordening

‘In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn regels opgenomen die noodzakelijk zijn om zo goed mogelijk te kunnen bijdragen aan de openbare orde, veiligheid en de beheersing van de openbare ruimte. De huidige APV dateert van 2007. Hoewel deze in de loop der jaren op onderdelen is aangepast, is een grondige herziening noodzakelijk om de APV weer helemaal up to date te krijgen. Uitgangspunt bij de herziening is ‘passende regels’: is er de noodzaak om regels te stellen en zo ja moet dat in de APV of gebeurt dat al elders?’*

De heziening van de APV heeft grotendeels een technisch karakter. Het college hanteert hierbij naar onze mening terecht het uitgangspunt van de passende regels: moet iets überhaupt geregeld worden en – zo ja – wordt daarin dan al op andere wijze voorzien of moet het in de APV?

Door deze operatie ligt er nu een nieuwe APV waar onze fractie zich goed in kan vinden: we regelen hiermee wat in Zwolle – aanvullend op landelijke wet- en regelgeving – nodig is. Daarbij maken we passend gebruik van de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarmee de kwaliteit van onze APV ook verzekerd is. En we stemmen onze regelgeving af op ontwikkelingen in de stad. Denk bijvoorbeeld aan verruiming van de ondergrens kleine evenementen of het terrassenbeleid.

Nog enkele opmerkingen van onze kant.

  1. Het experimenteerartikel is een interessant middel om in de praktijk na te gaan of sommige bepalingen uit de APV ook gemist zouden kunnen worden. Zo kan de gemeente optimaal inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en vervolgens beredeneerd een besluit nemen. De APV krijgt hiermee als het ware een dynamisch karakter.
  2. Ook de verruiming van de ondergrens voor kleine evenementen die geen vergunning nodig hebben, juichen wij toe. Ook hier geldt dat regelgeving primair bedoeld is om ongewenste zaken tegen te houden, niet om goede initiatieven te belasten met nodeloze bureaucratie.
  3. De herinvoering – op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zwolle – van een zekere regulering van terrassen kunnen wij billijken, omdat hiermee echte gastvrijheid vanuit de horeca wordt ondersteund en uitwassen waar bezoekers en ondernemers alleen maar last van hebben, wordt tegengegaan.
  4. Het college ziet af van bepalingen in de APV om clubkleding van Outlaw Motor Gangs te weren, omdat dergelijke bepalingen naar verwachting voor de rechter geen stand zullen houden. Die lijn steunen wij: Zwolle moet zich niet begeven op het pad van ‘symboolregelgeving’. Bovendien zijn hiervoor andere middelen beschikbaar (zoals bijvoorbeeld huisregels in de horeca).
  5. Tenslotte nog een meer algemeen punt: de APV is bedoeld om bij te dragen aan de openbare orde, veiligheid en de beheersing van de openbare ruimte (dat is beoogde effect volgens het collegevoorstel). Wij zien de APV ook als een goed instrument om bij te dragen aan de leefbaarheid in Zwolle, zowel in de binnenstad als in de overige wijken. En ook daarbij geldt de lijn: veel is toegestaan, initiatieven worden aangemoedigd, maar waar de vrijheid van de een overgaat in overlast voor de ander moet worden opgetreden. Wij vragen daarom in het bijzonder aandacht voor geluidsoverlast die bewoners van de binnenstad ervaren door horecaevenementen, omdat ons onlangs geluiden hierover bereikten. De burgemeester gaf aan ook deze signalen gehoord te hebben en hier in het handhavingsprogramma meer aandacht aan te zullen besteden.

*Raadsagenda info/debat – 14 december 2015