Door op 3 april 2017

Stevig extra investeren in werkgelegenheid

De PvdA is voor een stevige extra investering in werkgelegenheid, want zoals we eerder al constateerden: sinds 2016 is de werkloosheid in Zwolle hoger dan het landelijk gemiddelde en hebben meer mensen een uitkering. Dit is onacceptabel. Werk is voor veel mensen een hele mooie manier om je te ontwikkelen en om mee te doen in de samenleving.

Hoge werkloosheid is niet alleen een individueel probleem, maar ook een probleem van ons allemaal en niet alleen omdat we dan meer bijstandsuitkeringen moeten betalen. Mensen zonder werk zijn inderdaad vaker arm. Maar ze hebben ook vaker problemen met hun gezondheid, zijn ongelukkiger en hun kinderen hebben een grotere kans om ook werkloos te worden. Mensen die langdurig werkloos zijn verliezen ook een deel van hun arbeidsvaardigheden en zo ontstaat er een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kortom, het is in het belang van burgers, werkgevers, overheid en onderwijs, van de samenleving als geheel, om de werkloosheid terug te dringen. De maatschappelijke kosten zijn veel hoger dan alleen de uit te betalen bijstandsuitkeringen. Dat rechtvaardigt ook om flink te investeren in banen voor werkzoekenden.

Je kunt op veel manieren investeren in werkgelegenheid. In het plan ‘meer banen voor meer mensen’ zet het college al vanaf 2015 in op het ondersteunen van werkgevers om meer banen te creëren. Deze aanpak blijft belangrijk. Gesubsidieerde banen voor mensen die tijdelijke extra hulp nodig hebben vinden wij ook mooi, daarvoor is helaas geen meerderheid in deze raad. En nu heeft het college op ons verzoek een banenplan uitgewerkt om de ambities voor de stad te verbinden aan het werkgelegenheidsvraagstuk.

Er wordt de komende tijd veel geïnvesteerd, waardoor nieuwe banen ontstaan. We moeten ervoor zorgen dat die banen terecht komen bij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Tot zover vinden wij het plan prachtig. Maar wat ons betreft kijken we nog een stap verder. Bekijken we ook of we juist díe investeringen kunnen doen voor de stad waardoor veel werk ontstaat, bij voorkeur ook vaste banen. We hebben immers veel meer wensen dan geld. Bij het kiezen van de ambities vinden wij dat het ontstaan van nieuw werk nadrukkelijk een rol mag spelen. We dagen daarom het college uit dit expliciet aan te geven bij de investeringsvoorstellen die ze doet. In die zin zien we die voorgestelde verkenner wel zitten, maar hij of zij zou dan wel doorzettingsmacht moeten hebben. Per investeringswens moet de verkenner kunnen adviseren hoe dat ook de meeste werkgelegenheid op kan leveren en dan ook aan ons als raad rapporteren of dat advies is opgevolgd.

Eigenlijk is dit een omkering van onze eerdere motie waarmee we het college vroegen in kaart te brengen wat werkgelegenheidseffecten waren van bezuinigingen. In die zin hebben wij overigens twijfels bij de investering in topwerklocaties, deze zijn nu een black box. ‘Naar verwachting levert het meer vaste banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op.’ We willen dat concreter uitgewerkt zien: hoeveel banen? En waarin?

We missen de door de raad veelbesproken werkdruk in het onderwijs. We hebben aangegeven te willen investeren in het verminderen van werkdruk van docenten, bijvoorbeeld door het aanstellen van ondersteuners zoals conciërges. Wij zien kansen in het verlengde van onze eigen onderwijsnota en zouden graag investeren in scholen die inzetten op realisatie daarvan. Ook zou ingezet kunnen worden op het terugdringen van voortijdig schoolverlaters.

Kortom, de nota is wat de PvdA betreft een prima aanzet voor extra investeringen in werkgelegenheid. En we kijken reikhalzend uit naar de integrale uitwerking ervan op de verschillende investeringsonderdelen. Concreet mag dat wat ons betreft gewoon per investeringsonderdeel verwerkt worden, dat hoeft niet in een aparte nota.