Door Redactie op 8 juni 2015

Solidaire stad, ook in de toekomst

Algemene Beschouwingen uitgesproken door Eefke Meijerink tijdens de raadsvergadering van 8 juni.

De PvdA is zeer tevreden met de doorvertaling van de veranderbrief in de Perspectiefnota: het college heeft geluisterd naar de stad en naar de raad, grote complimenten. De invulling van de extra bezuinigingen op het sociaal domein wordt uitgesteld tot er inzicht is in de gevolgen van de aanpassingen en veranderingen tot nu toe. Er wordt ook een voorstel gedaan hoe de financiële buffer sociaal domein ingezet kan worden. Daaraan wordt voor 2016 ook direct concreet invulling gegeven.
Ook de bezuiniging op de wijkbibliotheken is van de baan. En zoals afgesproken in het coalitieakkoord blijft het armoedebeleid buiten schot.

Maar eerlijk is eerlijk, deze PPN gaat over bezuinigen, er is minder geld te besteden. Liberale geesten proberen ons wijs te maken dat dit is zoals het zou moeten zijn, een kleine overheid met weinig taken. Gevolg is dat de visie achter een feitelijk krimpende overheid niets meer ís dan de ambitie om die overheid te laten krimpen.

Daar denkt de PvdA heel anders over. Een overgrote meerderheid van de Zwollenaren wil een samenleving waarin niemand verdwaalt, niemand de weg kwijt raakt. En daarvoor is goed werk met gelijke kansen, een eerlijk inkomen, goed onderwijs en goede zorg voor elkaar nodig. En daarvoor is een sterke overheid nodig. Een overheid die haar burgers ondersteunt, hen aanspreekt op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid én vrij laat waar nodig. En dát bewaken in deze tijd van minder geld is de uitdaging waarvoor we staan. Daarvoor is visie nodig. Want als je mensen mee wil nemen in veranderingen en daarbij van hen een bijdrage vraagt dan moet je ze de gelegenheid geven daarover mee te denken door een stip op de horizon te zetten. Onze stip is en blijft een solidaire stad met gelijke kansen voor iedereen. Dááraan toetsen wij de bezuinigingsvoorstellen.

Waar groei zowel doel als instrument was voor het ontwikkelen van de stad komen daar geleidelijk andere waarden voor in de plaats zoals samenwerking, kleinschaligheid, hergebruik, authenticiteit en creativiteit. Deze waarden hebben een reeds lang gekweekte en gezonde voedingsbodem in onze stad. Wij zijn sterk in verbinden en vertrouwen geven. Dat beïnvloedt onze kijk op de bezuinigingsopgave. Want met onze liberale collega’s delen we wél ons optimisme. Groei krijgt een andere invulling en betekenis maar kan er wel degelijk voor zorgen dat we in de nabije toekomst meer financiële ruimte krijgen. Wij voelen daarom niet alleen de noodzaak, maar ook de ruimte om een vinger aan de pols te houden tav de bezuinigingen. Daarmee bedoelen we dat we zullen instemmen met de door het college gekozen bezuinigingsrichtingen maar dat we sommige bezuinigingen nog steeds erg ambitieus vinden en bij financiële ruimte in de toekomst ook opgaven omlaag bij willen kunnen stellen. We willen daarom elk half jaar de noodzaak van de nu voorgenomen bezuinigingen afwegen tegen de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën. In de zorg en bij de participatie van inwoners kan dat mbv de opgebouwde buffer maar ook bijvoorbeeld bij het Beheer van de openbare ruimte of bij sport kan dat in onze ogen nodig zijn. Ik licht dat toe.

1. Zorg/Stapelingseffecten. We zijn erg blij met de monitor die het college heeft aangekondigd tav de ontwikkelingen op het sociaal domein. Ook ontvangen we binnenkort de effectrapportage inzet middelen WTCG. We houden ook zelf een vinger aan de pols door al sinds begin dit jaar interviews te houden met zowel zorgvragers als zorggevers. Daaruit blijkt dat er veel goed gaat. We horen veel positieve geluiden over de sociale wijkteams en over de GGZ waar men echt opgavegerichter is gaan werken. Aandacht houden we voor de lichte vormen van ondersteuning die een preventieve werking kunnen hebben voor zwaardere vormen van zorg. Dat die zwaardere zorg niet altijd door de gemeente wordt betaald maakt niet dat we geen verantwoordelijkheid hebben op dit terrein. Onze verantwoordelijkheid hierin is onverminderd groot en we vragen het college dit in de monitor mee te nemen. Ook stapelingseffecten zijn essentieel om in beeld te hebben. We zijn blij te merken dat in de praktijk met bijzondere bijstand bijgesprongen wordt als mensen dreigen in de problemen te komen door stapeling van kosten.

2. Bor. Er wordt opnieuw fors bezuinigd op het beheer van onze openbare ruimte. De verwachtingen ten aanzien van de eigen inzet van bewoners op dit terrein zijn hoog. De PvdA houdt graag een vinger aan de pols want wij denken dat het niet realistisch is dat iedere wijk of straat met zijn eigen groen aan de slag gaat. Wel zien we kansen voor een verbinding met onze aanpak gericht op sociale cohesie en participatie en we zijn erg benieuwd naar de visie van het college hierop. Krijgen onze welzijnsorganisaties gerichte opdrachten mbt het onderhoud van groen in de wijken of bestaan daar andere ideeën over? Geven we scholen en buurthuizen de ruimte in het groen in hun omgeving en laten we groentetuinen ontstaan op braakliggende terreinen?

3. Sport. Wij steunen het college in hun overleg met sportclubs om het eigen verdienvermogen te versterken. Maar we zien ook dat dat met name bij binnensportlocaties kan leiden tot contributieverhoging. We vinden dat we in ieder geval moeten zorgen dat alle kinderen kunnen sporten en daarvoor hebben we een jeugdsportfonds en stichting meedoen. Mocht blijken dat deze middelen uitgeput raken dan willen we deze bijvullen. We vragen het college ons hierover te informeren als dit zich voor doet.

4. Passend onderwijs moet wijkgerichter. Wij roepen het college op met de verschillende onderwijskoepels (OOZ, Catent (katholiek), Vivente (PC) en Accretio (gereformeerd) in overleg te treden om passend onderwijs te organiseren op wijkniveau in plaats van per koepel. Door budgetten samen te pakken kan ervoor gezorgd worden dat een autistisch kind uit Zwolle Zuid niet bij wijze van spreken naar een katholieke school in stadshagen moet om goed begeleid te worden maar in zuid naar de pc school in zuid met dit specialisme kan. Passend onderwijs moeten we samen oppakken. De gemeente kan bijvoorbeeld helpen door in het VMBO jobcoaches ook in te zetten voor BBL-ers die voortijdig van school dreigen te gaan doordat ze het niveau niet halen.

5. 100 sociale huurwoningen. Wij zijn er ongelofelijk trots op dat dit college in haar eerste jaar zowel de betaalbaarheid van sociale huurwoningen samen met corperaties heeft opgepakt als de realisatie van 300 nieuwe sociale huurwoningen. Daarmee is onze ambitie binnen handbereik, hoewel de druk op de sociale woningmarkt nog steeds toeneemt. Graag horen we van het college hoe zij ervoor gaat zorgen dat ook de volgende 100 sociale huurwoningen gerealiseerd kunnen worden.

6. Ten aanzien van werkgelegenheid prijzen we de prioriteit die het college hieraan geeft. We zijn zeer tevreden dat de activiteiten van re-integratie bureau’s zijn afgebouwd. Wel vragen we het college om op meer in te zetten dan alleen ‘employability’. Wij willen ons niet neerleggen bij een arbeidsmarkt waarin je met een breed scala aan baantjes je hoofd boven water houdt. Wij denken dat juist in deze tijd mensen met gedegen vakkennis nodig zijn en dat deze mensen juist daardoor in staat zijn echte bestaanszekerheid te creëren voor zichzelf. Creatieve mogelijkheden om mensen een opleiding te laten volgen behoren daarom wat ons betreft tot het basispakket van instrumenten om mensen verder te helpen.

7. Stedelijk Museum. Bij de veranderbrief hebben we aangegeven dat een fusie van het Stedelijk Museum en het HCO in onze ogen een stevige besparing op kan leveren, deze zien we niet terug. Wel wordt een onderzoek gedaan. We zijn bereid het onderzoek af te wachten. Wel horen we graag van het college iets meer over hun visie op de ontwikkeling van het Stedelijk Museum en als gevolg daarvan ook welke onderzoeksopdracht hij het onderzoeksbureau heeft meegegeven.

Kortom, de PvdA kijkt met vertrouwen naar de toekomst van onze stad omdat we ervan overtuigd zijn dat Zwolle een solidaire stad blijft met kansen voor iedereen.

 

Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie