Door op 13 oktober 2015

Schoolmaatschappelijk werk als link tussen school en sociaal wijkteam

Afgelopen raadsvergadering sprak de raad over de uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk. Gediscussieerd werd over de vraag hoe het schoolmaatschappelijk werk kan aansluiten bij de zorgstructuur intern (school) en extern (o.a. wijkteam), rekening houdend met gekozen uitgangspunten van decentralisaties.

Schoolmaatschappelijk werk is wat ons betreft de linking pin tussen de school en het sociaal wijkteam. Daarvoor is goed en continu contact tussen beide noodzakelijk. In de pilot NJG is een basis gelegd, waarmee inzet en deskundigheid is opgebouwd en waar met tevredenheid op wordt terug gekeken. Die expertise en continuïteit moet wat ons betreft worden vastgehouden. De PvdA is daarom blij met dit voorstel.

De regiefunctie bij meervoudige problematiek ligt bij het sociaal wijkteam, die ook kan helpen bij het doorverwijzen waar nodig. Maar door de schoolmaatschappelijk werker zelfstandig te laten werken in het ondersteuningsteam op de school, dichtbij het kind, is doorverwijzen lang niet altijd nodig. De schoolmaatschappelijk werker kan doen waar hij goed in is en kan 60-70% van de ondersteuningsvragen al binnen de school opvangen. Daarmee vervult hij/zij een belangrijke preventieve rol. De schoolmaatschappelijk werker is een belangrijk en vertrouwd gezicht, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de ondersteuning van docenten. Wij zien daarom graag dat de inzet van schoolmaatschappelijk werk op alle scholen in Zwolle vanzelfsprekend wordt en vragen het college om zich hier voor in te zetten.

Zoals gezegd willen wij de expertise en het vertrouwen, zoals ontstaan in de pilot, graag in de stad behouden en zien we het schoolmaatschappelijk werk dan ook het beste zelfstandig functioneren op de school, onder de regie van het sociaal wijkteam om het contact daarmee wel te waarborgen. Er ligt nu een goede basis, waarop voortgebouwd en uitgebreid kan worden. Die uitbouwing zien we vooral in optimalisering van de contacten met het sociaal wijkteam en we zien graag na 2017 hoe die doorontwikkeling wordt vormgegeven.