Door op 11 mei 2015

Realistische aanpak Binnenstad en Broerenkwartier

Het Plan van Aanpak Binnenstad en Broerenkwartier heeft een sterk procedureel karakter: het stuk geeft vooral aan hoe we tot een nieuwe visie op de binnenstad en daarmee verbonden tot verbeteringen voor het Broerenkwartier kunnen komen.

Deze aanpak vinden wij realistisch omdat hiermee een goed kader kan worden gebouwd waarbinnen vervolgens concrete en samenhangende maatregelen ter versterking van onze binnenstad kunnen worden uitgewerkt en uitgevoerd. Het gaat uiteindelijk om de aanpak van structurele problemen. Dan is het verstandig om ons niet blind te staren op korte-termijnoplossingen die weliswaar daadkracht suggereren, maar de echte problemen links laten liggen.

Ook de brede aanpak met belanghebbenden (bewoners, ondernemers, eigenaren en de gemeente) waarvoor het college kiest, vinden wij een voorwaarde om te komen tot serieuze en gedragen oplossingen. Wij zien de uitkomst van het visietraject die begin 2016 aan de raad wordt voorgelegd, dan ook met belangstelling en met vertrouwen tegemoet.

De tweesporenaanpak ten aanzien van het Broerenkwartier spreekt ons ook aan. Namelijk het ondernemen van activiteiten die direct uitgevoerd kunnen worden op korte termijn en het creëren van ontwikkelingen om het gebied toekomstzekerheid te bieden op de middellange termijn. Er is dus sprake van aandacht voor de langere termijn en daarmee voor de onderliggende problemen van het gebied, aangevuld met concrete verbeteringen die snel(ler) kunnen worden doorgevoerd.

Als fractie hebben wij in de raad dan ook slechts enkele opmerkingen en vragen gesteld.

1. Wij vinden het een goede zaak dat Zwolle deel kan nemen aan de pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’. Dit lijkt ons een goed middel om ideeën uit de stad de ruimte te geven en de verhouding tussen particuliere belangen en de gemeentelijke overheid opnieuw te definiëren.

2. Het valt ons op dat de gemeente haar rol ten opzichte van vastgoedeigenaren in het Broerenkwartier nogal passief formuleert: “Indien gevraagd zal iemand namens de gemeente aanschuiven en meedenken”. Formeel klopt dat wel, want de gemeente heeft hier geen vastgoedposities, maar juist voor de toekomst van het gebied is het van belang dat de gemeente van meet af aan mee aan tafel zit Juist vanuit het bredere belang.

3. Het college verwacht een cofinanciering van 50% vanuit het gebied. Is dit meer dan een – in onze ogen redelijke – wens? Zijn er aanwijzingen dat deze verwachting reëel is?

4. Voor de ontwikkeling van de binnenstad is het van groot belang dat partijen zich hier echt aan verbinden en waar nodig verder durven te kijken dan hun directe eigenbelang. Wij denken dat een Ondernemersfonds hiertoe een goed middel kan zijn. Hoe denkt het college daar over?

5. De vestiging van Zara aan de Diezerstraat kan veel nieuw publiek naar de binnnenstad trekken. Dat is ook van belang voor de aanloop naar het Broerenkwartier, belangrijker dan vestiging van de bibliotheek in dat gebied. Wij hebben waardering voor het initiatief van de heer Waanders, de Vrienden van de Stadskern en de Bond Heemschut die in korte tijd ruim 5.000 handtekeningen wisten te verzamelen voor hun pleidooi om de bibliotheek alsnog te vestigen in het Broerenkwartier. Maar wij delen de conclusie van het college dat de verhuizing van de Centrale Bibliotheek naar de Zeven Alleetjes de beste optie is en niet moet worden heroverwogen.