Door op 5 maart 2015

PvdA wil gezonde klassen

De PvdA vraagt het college wat er zo snel mogelijk kan worden gedaan om de luchtkwaliteit op scholen te verbeteren. Aanleiding is een recent rapport van de GGD en berichten dat het erg slecht gesteld is met de luchtkwaliteit van een noodgebouw aan de Oude Wetering in Stadshagen. Het gevolg is een zieke docent en hoofdpijnklachten bij leerlingen. Al jaren is ook bekend dat slechte ventilatie en een slecht luchtklimaat grote invloed hebben op het leren en de prestaties van leerlingen. Dit is een onverantwoorde situatie en de PvdA wil dan ook dat het College samen met de scholen zo snel mogelijk aan de slag gaat met dit probleem. Niet alleen in Stadshagen, maar overal waar dit probleem speelt.

Uit een onderzoek van het Centrum voor Gezonde Scholen bleek dat het luchtklimaat in veel scholen onder de maat is. De onderzoekers wijzen erop dat een slecht binnenmilieu negatieve effecten heeft op de gezondheid (hoofdpijn, vermoeidheid, sufheid, maar ook slijmvliesirritaties, rondwarende infectieziektes, verergerde allergieën, kans op extra astma-aanvallen) en dus ziekteverzuim (van leraren en scholieren) kan veroorzaken. Maar ook de leerprestaties van scholieren kunnen er onder lijden.

De Stentor wijst op 27-02-2015 ook op deze problematiek en doet verslag van een recent onderzoek van de GGD IJsselland. De GGD heeft in 130 klaslokalen op 62 basisscholen (in Overijssel) de ventilatie onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de ventilatie op basisscholen te wensen overlaat. 43% van de lokalen voldoet niet aan de GGD-norm, waardoor de luchtkwaliteit in deze lokalen vaak onvoldoende is. Dit leidt tot een ongezond binnenmilieu en heeft een negatieve invloed op de gezondheid en de leerprestaties, aldus de GGD.

Uit een mail die de gemeenteraad op 23-02-2015 ontving blijkt dat de GGD ook specifiek onderzoek heeft gedaan naar het luchtklimaat van noodgebouwen aan de Oude Wetering in Stadshagen. Uit dit onderzoek blijkt dat de ventilatie tijdens de lestijden vrijwel altijd onvoldoende is en dat de ventilatiecapaciteit niet voldoet aan de GGD-norm.

Naast het probleem van een slecht luchtklimaat, speelt in oudere, slecht geïsoleerde scholen ook het hoge energieverbruik een rol. Dit leidt tot een onnodig hoge aanslag op het schoolbudget en een onnodige bijdrage aan het broeikaseffect. Ingrijpend renoveren van een school kost echter algauw € 300 à € 400 per vierkante meter. Voor een school van bijvoorbeeld 2000 m2 is dat al een half miljoen euro. Dan doet zich de vraag voor of dat bedrag wel terug te verdienen is, omdat het een investering is die over de gebruiksduur van het gebouw wordt terugverdiend.

Bovenstaande heeft ons ertoe gebracht de volgende vragen aan het college te stellen:

1. Is het College bekend met deze problematiek en wat wordt er gedaan om deze onverantwoorde situatie op te lossen?

2. Normaliter is de gemeente verantwoordelijk voor nieuwbouw van scholen en zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud. Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van een noodgebouw dat door de gemeente beschikbaar wordt gesteld en hoe wordt die verantwoordelijkheid opgepakt door de gemeente en de schoolbesturen?

3. Wat zijn de mogelijkheden om het luchtklimaat en energieverbruik op de Zwolse scholen op de kortst mogelijke termijn te verbeteren? En wat zijn daarbij (op langere termijn) de mogelijkheden om gebruik te maken van lokale, provinciale en landelijke subsidiemogelijkheden (zoals het project Frisse Scholen)

4. Een aantal jaren geleden heeft de gemeente samen met de provincie en de EU (EFRO) het project Gezonde klassen gesubsidieerd. De bedrijven Unica, Stork Air en Novon namen deel aan dat project. Wat zijn de mogelijkheden om de huidige problemen in scholen opnieuw via een soortgelijk initiatief aan te pakken?