Door op 4 december 2016

PvdA stelt vragen over dyslexiezorg in Zwolle

Bijna de helft van alle Zwolse kinderen met dyslexie die in aanmerking komen voor vergoede diagnostiek en behandeling, krijgen de rest van dit jaar geen hulp meer. Dat komt doordat de ingekochte uren al zijn opgebruikt.

De Stentor van zaterdag 3 december 2016 meldde dat de problemen worden veroorzaakt doordat de toestroom groter is dan vooraf werd ingeschat. De Stentor schrijft dat de gemeente Zwolle het budget te laat heeft ingeschat, waardoor dit jaar geen geld meer beschikbaar is voor dyslexiezorg. Ook zou de gemeente volgens de krant het tekort bewust laten oplopen om de kosten te drukken. De Partij van de Arbeid zou dit een zorgelijke ontwikkeling vinden, omdat kinderen die hulp nodig hebben bij dyslexie niet de dupe mogen worden van onenigheid tussen gemeente en zorgaanbieders.

Om de situatie helder in beeld te krijgen en om te zoeken naar een oplossing voor de problemen stelt de partij de volgende vragen aan de wethouder:

  1. Is het juist dat de kinderen in Zwolle die dat nodig hebben geen dyslexiezorg meer in 2016 krijgen?
  2. Is het juist dat het budget voor dyslexiezorg te laag is ingeschat waardoor de kas nu leeg is? Zo ja, hoe is die te lage inschatting te verklaren?
  3. Is het college van B&W bereid alsnog geld beschikbaar te stellen?
  4. Is er voor volgend jaar hoger budget beschikbaar?
  5. Wat is het oordeel van het college over de vele aanbieders van dyslexiezorg in Zwolle?
  6. Is het juist dat de Gemeente Zwolle het tekort bewust laat oplopen “om zo de kosten te drukken”, zoals in het artikel in De Stentor wordt gemeld?
  7. Is het college bereid zodanig overleg te voeren dat niet over de ruggen van degenen die zorg behoeven een strijd tussen zorgaanbieders om gemeentelijke budgetten wordt gevoerd?
  8. Zijn er al met al voldoende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen?