PvdA maakt zich zorgen over nep-sociale huur in Zwolle

Door Patty Wolthof op 21 januari 2022

Zogenaamde sociale huurwoningen die gebouwd worden door commerciële partijen en daarna verhuurd worden door projectontwikkelaars of beleggers, dat zijn géén sociale huurwoningen, stelt PvdA-fractievoorzitter Patty Wolthof. “Dit is nep-sociale huur waarbij commerciële partijen zich niet aan dezelfde regels hoeven te houden als woningbouwcorporaties. De PvdA wil dat er vooral échte sociale huurwoningen worden gebouwd.” De Zwolse PvdA-fractie uit haar zorgen en stelt vragen.

Ook in Zwolle komt het fenomeen nep-sociale huur voor, weet de PvdA. En dat terwijl de bouw van échte sociale huurwoningen achterblijft. Wolthof: “Het moet niet zo zijn dat de Zwolse woningbouwcorporaties buiten spel worden gezet door de commerciële partijen. We lopen flink achter wat betreft het bouwen van échte sociale huurwoningen. Het college moet ervoor zorgen dat het de woningcorporaties zijn die die broodnodige sociale huurwoningen gaan bouwen. Daarmee waarborg je de toegang tot, de kwaliteit van en het behoud van deze betaalbare woningen.”

Minimaal 40 procent betaalbare huur en koop
In het verkiezingsprogramma ‘Zwolle weer voor iedereen’ staat onder andere dat de PvdA meer sociale huur en betaalbare koopwoningen wil. Dat mag geen verrassing zijn, want dat is al jaren de roep van de PvdA bij monde van fractievoorzitter Patty Wolthof. De PvdA wil minimaal 40 procent aan sociale huur en betaalbare koop, dat zijn woningen tot 260.000 euro, bij elk nieuwbouwproject.

Wolthof: “Als stad moeten we kiezen voor volkshuisvesting, niet voor de hoogste bieder. We moeten ervoor zorgen dat mensen met lagere inkomens fatsoenlijk kunnen wonen. Daarom wil ik nu van het college van burgemeester en wethouders weten of ze in beeld hebben hoeveel nep-sociale huurwoningen er in Zwolle precies zijn en wat zij doet om nep-sociale huur tegen te gaan.”

Je leest hier onze vragen over nep-sociale huur.

Hieronder staan onze vragen en de antwoorden van burgemeester en wethouders.

1. Heeft het college in beeld hoeveel nep-sociale huurwoningen er zijn in Zwolle?
Gemeente Zwolle hanteert het begrip ‘nep-sociale huur’ niet. In Zwolle zijn 22.430 huurwoningen in het prijssegment ‘goedkoop’. Hiervan zijn ongeveer 18.500 woningen in het bezit van de drie grootste woningcorporaties in Zwolle, namelijk deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang. De overige 4.000 woningen zijn in bezit van andere toegelaten instellingen die actief zijn in onze woningmarktregio en particuliere verhuurders. Wij zien dat deze verschillende aanbieders elk hun eigen specifieke deel van de woningmarkt bedienen en samen woningen bieden voor de Zwollenaren.
2. Hoe kijkt het college aan tegen onze zorgen en die van Aedes over dat de opkomst van meer nep sociale huur onwenselijk is, gezien de verdringing van de broodnodige echte sociale huurwoningen?
Nogmaals, wij hanteren het begrip ‘nep-sociale huur’ niet. We maken met de Zwolse corporaties afspraken over de grote opgaven waar we samen voor staan. In de Prestatieafspraken 2020-2023 is opgenomen dat we het van belang achten dat de sociale woningvoorraad meegroeit met de groei van Zwolle als geheel, zodat Zwolle naast een sterke groeistad en moderne woonstad ook een solidaire woonstad blijft. De druk op de sociale huur blijft onverminderd groot en daarmee ook de noodzaak en urgentie woningen aan de (sociale) voorraad toe te voegen. Bij sommige woningbouwprojecten zorgen andere partijen dan de corporaties hiervoor, maar wij waarderen het duurzame partnerschap met de corporaties en zij zijn dan ook onze preferente partners voor het realiseren van sociale huurwoningen.
3. Welke mogelijkheden heeft college om de opkomst van nep sociale huur tegen te gaan in Zwolle en worden deze mogelijkheden momenteel benut?
Gemeente en corporaties hebben in de Prestatieafspraken 2020-2023 afgesproken dat corporaties standaard aan tafel zitten bij een gebiedsaanpak. Zo stuurt de gemeente erop dat de groei van het aantal sociale huurwoningen in lijn ligt met de groei van de stad, zodat Zwolle een stad met inclusieve wijken blijft. Recent (december 2021) is in het Bestuurlijk Overleg met de corporaties ook uitgebreid gesproken over de uitvoering van de Prestatieafspraken. Overeengekomen is dat een gezamenlijke werkgroep start met een verkenning wat nodig is om ervoor te zorgen dat er een gelijk speelveld is voor toegelaten instellingen en andere verhuurders. Deze werkgroep bestaat in eerste instantie uit vertegenwoordigers van de gemeente en de Zwolse corporaties. Op een gegeven moment zullen ook vertegenwoordigers vanuit de marktpartijen aansluiten bij deze werkgroep. Het Bestuur van het Concilium wordt binnenkort tijdens de Bestuursvergadering op de hoogte gebracht van de afspraak die gemeente en corporaties gemaakt hebben en dat er een werkgroep met deze opdracht aan de slag zal gaan. Ook is aangegeven dat het Concilium op een later moment hierbij betrokken zal worden.
4. Heeft het college contact over deze ontwikkeling met de woningbouwcorporaties in Zwolle en zo ja, zijn er al plannen over hoe hier mee om te gaan?
Zie het antwoord bij vraag 3.
5. Is dit een onderwerp dat breed wordt besproken in het Concilium en zo ja, wat is de stellingname van het Concilium ten aanzien van deze ontwikkeling?
Zie het antwoord bij vraag 3.

Patty Wolthof

Patty Wolthof

Een mooi, groen, lief en sociaal Zwolle, daar bouw ik als raadslid met veel liefde aan mee! Ik zet me als fractievoorzitter en raadslid in voor: > voldoende, betaalbare woningen in een veilige, mooie en groene stad. Ik strijd tegen huisjesmelkers en een tweedeling in de woningmarkt. Er is op verzoek van de PvdA een gemeentelijk meldpunt

Meer over Patty Wolthof