Door op 13 september 2016

Meer aandacht voor individuele sporter in openbare ruimte

We hebben een mooie sportzomer achter de rug, die startte met het EK voetbal en via het EK atletiek, Wimbledon, Tour de France en de Olympische Spelen nu eindigt met de Paralympische Spelen. En ook in Zwolle hadden we een mooie sportzomer, die begon met de Halve Marathon, doorging naar de Cityswim door de stadsgracht en volgende week eindigt met de Zwolse Triatlon. Een zomer die wel duidelijk maakte welke impact sport heeft op de samenleving en het is dan ook een goede zaak dat de sportnota is geactualiseerd tot het nu voorliggende Actieplan Sport en Bewegen.

De sportnota is tien jaar oud en vanwege diverse ontwikkelingen is het nodig om een nieuw actieplan op te stellen. In het nieuwe Actieplan Sport en Bewegen worden keuzes gemaakt en acties genoemd om de komende periode sport en beweging te ondersteunen en mogelijk te maken. Het actieplan heeft drie duidelijke pijlers: de vitale sporter, de vitale vereniging en de vitale sportaccommodatie.

Ook wordt er op ingezet om de Zwolse sportaccommodaties intensiever te gebruiken. Het blijft zonde dat met name de buitensportaccommodaties grote gedeelten van de dag leeg en ongebruikt liggen. Het zou mooi zijn als verenigingen zelf overdag ouderensport aanbieden, in plaats van dat nu over te laten aan WIJZ. Maar ook meer gezamenlijk gebruik van de sportaccommodaties is daarbij een goede insteek. Zo heeft de tafeltennisvereniging bijvoorbeeld haar ruimte ook aangeboden aan de schermvereniging, een mooie beweging wat ons betreft.

Er ligt een bezuinigingsopdracht van 800.000 euro, omdat ook de sport een bijdrage moet leveren aan de bezuinigingen. Dat heeft zijn weerslag op dit actieplan. Er is nadrukkelijk aandacht voor de maatschappelijke rol en verdiencapaciteit van de vereniging. Wij hebben nogmaals aandacht gevraagd voor de binnensport, waar de verdiencapaciteit nu eenmaal moeilijker is.

Onze fractie is dus tevreden over wat er in het actieplan staat. Maar er zijn er ook zaken die we missen. Zo wordt er bij de sportparticipatie veel gesproken over kwantiteit, maar weinig over kwaliteit. En dan praten we niet over de topsport, dat zit wel goed in Zwolle. Het gaat ons erom dat iedereen een kwalitatief goed sportaanbod krijgt bij zijn of haar sportvereniging. En dat niet, zoals het helaas vaak gaat, alle aandacht uitgaat naar de sportief getalenteerden. Elke sporter moet evenveel aandacht krijgen. In de groep 12 tot 18 jarigen daalt de sportparticipatie snel, met name onder de minder getalenteerden. We zullen dus naar een cultuur toe moeten waar die aandacht er voor iedereen is. Wij zien dan ook graag dat Sportservice Zwolle hier een programma voor opzet om de verenigingen in te begeleiden.

Daarnaast missen wij nadrukkelijk de aandacht voor de individuele sporter. Het lijkt vooral een actieplan sportverenigingen, met nauwelijks aandacht voor de individuele sporter. Het genoemde probleem is jeugd die stopt met sporten bij een vereniging. Nu staat mijn eigen dochter vier keer per week op de skatebaan in park de Weezenlanden en rijdt één keer per week paard. De wethouder zou het als een probleem zien als ze stopt met paardrijden bij de vereniging. Terwijl ik me afvraag op welk moment ze meer sport: op de skatebaan of op het paard. Maar het gaat ook om mijn overbuurman, die een paar keer per week zijn hardloopschoenen aantrekt om lekker te gaan hardlopen, of over wethouder Brink die ik soms tegenkomen met zijn fietsgroepje. Allemaal sporters die dat niet in verenigingsverband doen, maar op eigen houtje of met een stel vrienden.

Wat ons betreft voegen we daarom aan de drie pijlers (vitale sporter, vitale club en vitale accommodatie) de pijler vitale openbare ruimte toe. Een openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen en te sporten. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan het instellen van beweegroutes, waarop je veilig kunt wandelen, skeeleren of hardlopen. Wij zullen binnenkort een voorstel voor de introductie van deze beweegroutes in Zwolle presenteren.

Samenvattend: wij kunnen ons vinden in de uitgangspunten van deze sportnota, maar missen nog twee aandachtsgebieden. Dat is de aandacht voor kwalitatief goede sport voor iedereen en de inzet op een vitale openbare ruimte. Op beide gebieden zullen wij met een motie of voorstel komen en stemmen wij verder in met dit actieplan.