Informatieverstrekking college onder de maat

Door Youcef Ben Ali op 1 april 2019

Het afgelopen half jaar constateert de PvdA regelmatig dat de gemeenteraad niet tijdig of onvoldoende wordt geïnformeerd door het college van burgemeester en wethouders. Dat vindt de PvdA zorgelijk, want dat maakt het uitvoeren van wettelijke taken van de gemeenteraad een stuk moeilijker. De fractie is tot haar ongenoegen een aantal keer verrast door belangrijke informatie uit de krant of zelfs op social media te moeten lezen, in plaats van eerst door het college geïnformeerd te zijn. Youcef Ben Ali en Patty Wolthof willen van het college weten wat zij gaat doen om voortaan wel aan haar informatieplicht te voldoen.

Cruciale regel
De actieve informatieplicht van het college is een cruciale regel uit de Gemeentewet, die de gemeenteraad in staat stelt haar wettelijke taken uit te oefenen. Raadsleden hebben een controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak.

In artikel 169 Gemeentewet staan verschillende inlichtingenplichten van het college aan de raad. Allereerst moet het college de raad alle inlichtingen geven die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft (artikel 169 lid 2). Artikel 169 lid 4 Gemeentewet regelt de informatieplicht bij privaatrechtelijke rechtshandelingen. Bij het sluiten van een overeenkomst moet het college in twee gevallen vooraf aan de raad inlichtingen verstrekken:

  1. Als de raad daarom vraagt;
  2. Als de overeenkomst ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In dat geval neemt het college pas een besluit nadat het de raad in de gelegenheid heeft gesteld zijn wensen en bedenkingen te uiten.

Verrast
De fractievoorzitter geeft een aantal voorbeelden van momenten waarop de fractie verrast werd door de wijze waarop informatie tot hen kwam, zoals rondom maatregelen rondom de fietsstraten, en recent de ondertekening van een convenant van de gemeente met provincie, waarin het maximaal aantal te bouwen woningen voor Zwolle tijdelijk wordt losgelaten. Youcef Ben Ali: “Het gaat daarbij niet om de afzonderlijke voorbeelden, maar om de zorg die daaruit ontstaat. De raad moet op basis van tijdige informatie in staat zijn een onderwerp op de agenda te zetten, daarover met de stad in gesprek kunnen en het college daar op kunnen bevragen. Wij hebben nu soms het gevoel dat we beter bij een redactievergadering van De Stentor of bij het wekelijkse persmoment aanwezig kunnen zijn dan dat we het moeten hebben van de informatieverstrekking via de daarvoor bedoelde kanalen.”

Raadslid en woordvoerder volkshuisvesting Wolthof: “Ik kan mijn werk als raadslid zo niet goed doen. De getekende overeenkomst met de provincie met betrekking tot het bouwvolume in de komende jaren kan ingrijpende gevolgen hebben voor de stad. Gaan we in het groen bouwen? Of gaan we de hoogte in? Ik heb tijdig informatie nodig zodat ik me kan voorbereiden op een maatschappelijk debat, samen met bewoners en onze achterban.”

Het college heeft 6 weken om te reageren op de schriftelijke vragen. Klik hier voor de vragen -> art 45 zorgen om informatieplicht college

Youcef Ben Ali

Youcef Ben Ali

Soms hebben we pech in het leven. Dan worden we getroffen door het noodlot. We verliezen onze baan, ons inkomen, een partner, raken in de schulden of we verliezen onze gezondheid. Wat vanzelfsprekend was, is weg. Wat we er voor terug krijgen, is onzekerheid, stress en soms ook angst. Angst en onzekerheid. Komt dit wel

Meer over Youcef Ben Ali