Door op 24 augustus 2015

Impuls van de Centrummarkt

Tot de karakteristieke elementen en kwaliteiten van de Zwolse binnenstad behoort zeker de markt die hier van oudsher op vrijdag en zaterdag wordt gehouden. Voor veel Zwollenaren en mensen uit de omringende regio hoort het wekelijkse bezoek aan de markt tot hun vaste rituelen, maar ook toeristen uit binnen- en buitenland weten de weg naar de Zwolse markt te vinden.

Toch is de positie van onze markt al langere tijd zorgelijk: afnemende aantallen bezoekers en marktkooplieden, discussie over de kwaliteit van het aanbod, vragen om een meer eigentijdse invulling: het zijn geen typisch Zwolse verschijnselen, maar ook in onze stad spelen deze vraagstukken en ook hier moet een antwoord op worden gevonden.

De PvdA heeft, met andere fracties, de afgelopen jaren met enige regelmaat aandacht gevraagd voor de positie van de Zwolse centrummarkt. De motie die de raad in 2012 heeft aangenomen, heeft geleid tot het voorliggende plan waarmee de markt een kwliteitsimpuls moet krijgen.

Men is daarbij niet over een nacht ijs gegaan: de motie dateerde uit 2012. Maar er ligt een gedegen voorstel dat niet alleen gaat over de kwaliteit en de opzet van de markt sec, maar ook verbindingen legt met horeca, winkels en (culturele) evenementen. Onze fractie juicht die brede benadering toe omdat de markt in onze visie een onderdeel is van de Zwolse binnenstad en geen wereld op zich.

De voorstellen om de markt een kwaliteitsimpuls te geven, zoals die er nu liggen, krijgen onze instemming en steun. We hopen dat hiermee de zo noodzakelijke verbetering van de Zwolse markt bevorderd kan worden, maar het succes hangt zoals altijd af mensen: in casu de marktkooplieden en de bezoekers van de markt. Als burgers de markt belangrijk vinden, kunnen ze dat het beste tonen door daar regelmatig inkopen te doen.

Er zijn twee punten in de de voorstellen en nieuwe marktverordening waar wij extra aandacht voor hebben gevraagd:

  • de branchering en in het bijzonder de grondslag voor deze indeling van de markt
  • de positie van de marktcommissie.

Wij delen het standpunt van het college dat de markt aan kwaliteit wint als er sprake is van een zekere kwalitatieve regulering die rekening houdt met de vraag van het publiek en het aanbod vanuit de ondernemers en die daarbij zorgt voor voldoende verscheidenheid.

De verordening maakt duidelijk dat de branchering in Zwolle gebaseerd wordt op ‘artikelgroepen’ en dat per groep een aantal vaste plaatsen wordt bepaald. Dit lijkt logisch en als grondgedachte gaan wij hier ook in mee, maar wij vragen ons af of de indeling in artikelgroepen alleen niet te statisch is en vernieuwing in het aanbod kan belemmeren. Want hoe wordt er omgegaan met ondernemers die een assortiment voeren dat in twee of drie artikelgroepen valt, maar die juist door deze breedte een concept aanbieden dat op de Zwolse markt ontbreekt en een verrijking zou kunnen zijn?

Deze vraag klemt te meer omdat wij hebben begrepen dat in de marktcommissie, die volgens de nieuwe voorstellen feitelijk de inhoud van de markt bepaalt, de gevestigde ondernemers de zwaarste stem in het kapittel hebben: de gemeente zit er slechts in met enkele adviseurs. Als dit zo is, hoe wordt dan gewaarborgd dat er een gezonde balans bestaat tussen de gerechtvaardigde belangen van zitende ondernemers en kansen voor nieuwe toetreders, juist ook vanuit het belang van de consument geredeneerd? Wij vroegen de wethouder naar zijn mening hierover. De wethouder gaf aan dat er betrokken ondernemers in de commissie zitten. Zij hebben onder meer hun achterban aangesproken en om advies gevraagd over dit onderwerp. Vanzelfsprekend zal er vernieuwing en doorstroming plaatsvinden binnen de commissie om de markt bij de tijd te houden