Hulp voor Zwollenaren die in de knel komen door stijgende energie- en brandstofprijzen

Door Patty Wolthof op 11 maart 2022

Zwollenaren die hun verwarming uit laten, bijna niet durven te douchen, omdat ze bang zijn dat ze aan het eind van de maand hun energierekening niet kunnen betalen. “Een schrikbeeld dat door torenhoge energierekeningen nu voor nog veel meer mensen realiteit is geworden”, zegt PvdA-fractievoorzitter Patty Wolthof. De PvdA wil hulp voor mensen die in financiële problemen komen door de stijgende energie- en brandstofprijzen en stelt samen met de SP vragen aan burgemeester en wethouders.

Want naast een torenhoge energierekening baart ook de alsmaar stijgende brandstofprijzen de PvdA-fractie grote zorgen. Wolthof: “Dat betekent dat Zwollenaren die voor hun werk afhankelijk zijn van hun auto nu ook in de problemen komen. Een kilometervergoeding van 19 cent per kilometer is lang niet toereikend. De onzekerheid neemt alleen maar toe met alle stijgende kosten. En dan heb ik het ook nog niet eens over de dagelijkse boodschappen die ook steeds iets duurder worden.” Volgens de PvdA is er snel duidelijkheid nodig voor deze steeds groter groeiende groep mensen die in financiële onzekerheid leven.

Landelijk is een energierekeningcompensatie toegezegd van tweehonderd euro voor minimagezinnen. De PvdA ziet dat dit bedrag nog niet is overgemaakt. Wolthof ziet wel een oplossing: “Als het nodig is voor huishoudens die nú in de knel zitten door hun variabele energiecontract, is het college dan bereid de beloofde tweehonderd euro voor te schieten? En kijkend naar de stijgende brandstofprijzen zou het goed zijn dat de gemeente, die Zwollenaren die van hun auto afhankelijk zijn om hun werk te kunnen doen, ook tegemoet kan komen met een vorm van compensatie.”

Door vragen te stellen aan burgemeester en wethouders hoopt de PvdA dat een grote groep Zwollenaren die tussen wal en schip dreigen te raken door de alsmaar stijgende kosten geholpen kan worden. Wolthof: “We hopen dat deze vragen snel beantwoord worden, zodat Zwollenaren in financiële nood snel weten waar ze aan toe zijn.”

Onze vragen leest u hier: Art45 vragen over hulp voor Zwollenaren die in de knel komen door stijgende energie- en brandstofprijzen

Hieronder lees je de antwoorden die we kregen.

1. Wat doet de gemeente op dit moment voor Zwollenaren die nu in de knel komen doordat zij een variabel energiecontract hebben?
Antwoord We beseffen dat de situatie voor sommige Zwollenaren momenteel en in de komende tijd moeilijk is. Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijker door inflatie, gestegen benzineprijzen en de stijgende energierekening. We zijn van oordeel dat door de huidige onverwachte en ongekend sterke stijging van de energieprijzen, er sprake is van extra kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. In verband met de huidige onverwachte en ongekend sterk gestegen energieprijzen hebben we mogelijkheden voor bijzondere bijstand verruimd. Daarnaast werken we aan de beleidsregel eenmalige energietoeslag.

2. Heeft de gemeente inzichtelijk hoeveel huishoudens in Zwolle niet kunnen rondkomen door de huidige energieprijzen?
Antwoord Gebaseerd op cijfers van het CBS heeft TNO de energiearmoede in kaart gebracht naar aard, omvang en regionale spreiding van de energiearmoede in ons land (https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2020/11/energiearmoede-en-de-energietransitie/ en https://energiearmoede.tno.nl/). Energiearmoede is gemeten als het % huishoudens met enerzijds een laag inkomen en anderzijds óf hoge energiekosten óf een woning met een relatief lage energetische kwaliteit. Volgens TNO leeft in Zwolle 4,82% van de huishoudens in categorie Laag Inkomen & Hoge Energiekosten (LIHK) óf Laag Inkomen & huis met relatief Lage Energie Kwaliteit (LILEK). TNO onderzoek heeft voor Zwolle op wijkniveau de onderstaande gegevens. Het gaat om de percentage huishoudens met de kenmerken: laag Inkomen & Hoge Energiekosten (LIHK) óf Laag Inkomen & huis met relatief Lage Energie Kwaliteit (LILEK).

Wijk 30 Holtenbroek 9,50%
Wijk 31 Aa-landen 8,74%
Wijk 11 Diezerpoort 6,42%
Wijk 21 Westenholte 5,36%
Wijk 51 Ittersum 5,26%
Wijk 13 Assendorp 4,26%
Wijk 12 Wipstrik 4,13%
Wijk 20 Poort van Zwolle 3,79%
Wijk 40 Berkum 3,74%
Wijk 14 Kamperpoort-Veerallee 3,69%
Wijk 52 Soestweteringlanden 3,56%
Wijk 41 Marsweteringlanden 2,69%
Wijk 50 Schelle 2,53%
Wijk 10 Binnenstad 1,69%
Wijk 32 Vechtlanden 1,42%
Wijk 22 Stadshagen 1,37%

Hoeveel huishouden momenteel precies niet kunnen rondkomen weten we niet exact. We vermoeden dat de groep groter is geworden sinds de publicatie van het TNO-onderzoek. We zijn bezig om dit verder te onderzoeken.

3. Hoeveel huishoudens hebben al een beroep gedaan op de bijzondere bijstand specifiek in verband met de hoge energierekening?
Antwoord In de periode van januari tot en met half maart 2022 hebben we 28 aanvragen voor bijzondere bijstand specifiek voor de hoge energierekening ontvangen.

4. De landelijke compensatie van 200 (mogelijk 400) euro voor minimahuishoudens is nog niet overgemaakt en er is ook nog niet over gecommuniceerd vanuit de gemeente. Wanneer kunnen zij een bericht van de gemeente verwachten? Wanneer kunnen zij deze compensatie verwachten?

5. Als het nodig is voor huishoudens die nú in de knel zitten door hun variabele energiecontract, is het college dan bereid de beloofde 200 euro voor te schieten?
Antwoord vraag 4 & 5
We streven ernaar om in april de eenmalige energietoeslag van € 800,- uit keren aan huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Het besluit hierover is op 29 maart 2022 door het college genomen. Al op 10 december 2021 heeft het kabinet besloten om een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen mogelijk te maken. De uitvering ligt bij de gemeenten. Het ging daarbij om een richtbedrag van 200 euro per huishouden. Op 11 maart 2022 heeft het kabinet aangekondigd opnieuw aanvullende maatregelen te nemen om mensen met lage en middeninkomens tegemoet te komen in de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie. Dit aanvullende voorstel behelst onder meer dat mensen met een laag inkomen een hogere tegemoetkoming via de gemeenten krijgen voor de hoge energierekening. Het richtbedrag van de energietoeslag is verhoogd van €200,- naar €800. Op 15 maart 2022 schrijft minister Schouten in een kamerbrief gezien de urgentie hoeft de uitvoering van deze maatregel, niet te wachten op formele autorisatie van beide Kamers der Staten- Generaal. Gemeenten kunnen vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel al tot uitbetaling van de eenmalige energietoeslagen over gaan. We geven hieraan gehoor en keren de eenmalige energietoeslag uit. Dat doen we omdat Zwolse huishoudens nu al worden geconfronteerd met veel hogere energienota’s dan voorheen. Zwollenaren met een laag inkomen wonen vaak in slecht geïsoleerde of onvoldoende verduurzaamde woningen waardoor hun energienota nog hoger wordt. Deze groep inwoners krijgt daardoor veelal nu al te maken met betalingsproblemen. Vanaf eind maart communiceren we over wanneer en hoe we de eenmalige energietoeslag toekennen. De doelgroep die ambtshalve deze eenmalige toeslag krijgt toegekend, zal hierover per brief in april worden geïnformeerd. Voor de niet bekende inwoners wordt/is een aanvraagprocedure ingericht. Hierover zal op onze website en via de bekende communicatiekanalen ruimhartig gecommuniceerd worden. In onze communicatie benadrukken we waarvoor de eenmalige energietoeslag bedoeld is, namelijk voor de hogere energierekening. Dat het verstandig is de toeslag te reserveren voor de hogere jaarafrekening van de energieleverancier. We geven hierover ook tips.

6. De stijgende brandstofprijzen kunnen er ook voor zorgen dat Zwollenaren die voor hun werk afhankelijk zijn van hun auto in de knel komen. Krijgt de gemeente hier signalen over? Zijn er mogelijkheden om deze Zwollenaren te ondersteunen?
Antwoord Bij het team Inkomensondersteuning en het Klantcontactcentrum (KKC) zijn geen signalen hierover ontvangen.

Patty Wolthof

Patty Wolthof

Een mooi, groen, lief en sociaal Zwolle, daar bouw ik als raadslid met veel liefde aan mee! Ik zet me als fractievoorzitter en raadslid in voor: > voldoende, betaalbare woningen in een veilige, mooie en groene stad. Ik strijd tegen huisjesmelkers en een tweedeling in de woningmarkt. Er is op verzoek van de PvdA een gemeentelijk meldpunt

Meer over Patty Wolthof