Gezonde lucht op scholen

Door Patty Wolthof op 29 november 2021

PvdA en D66 maken zich zorgen over de luchtkwaliteit en het binnenklimaat op scholen. Daarom stellen ze maandag 29 november mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering.

Een jaar geleden stelde D66 terecht vragen over de luchtkwaliteit op Zwolse scholen. Goede ventilatie is belangrijk voor de gezondheid van de leerlingen, al helemaal in een pandemie. Nu zijn we een jaar verder en uit onderzoek*  blijkt dat op nog op een kwart van de scholen in het basis- en voortgezet de ventilatie niet op orde is. Het gaat om 28 procent van de basisscholen die niet voldoen aan de eisen en ruim 26 procent van de leslokalen in het voortgezet onderwijs.

Dit baart de fracties van de PvdA en D66 zorgen. Want er zijn op dit moment veel coronabesmettingen, juist op basisscholen en de winter staat voor de deur. Moeten leerlingen en onderwijzers met jas en muts aan in de klas gaan zitten, omdat de ramen open moeten blijven?

Helaas is goede ventilatie niet van de een op de andere dag geregeld en dit kost geld. Het rijk heeft hier geld voor beschikbaar gesteld, maar de vraag is of dat genoeg is. Toch willen we er zo snel als mogelijk voor zorgen dat Zwolse leerlingen les krijgen in schone lucht en dat onze onderwijzers en onderwijspersoneel in schone lucht werken. We zien ook graag dat het college hier snel en pro-actief mee aan de slag gaat.

Daarom hebben wij de volgende vragen:
1) Vorig jaar kon het college nog niet antwoorden hoe het stond met het binnenklimaat op Zwolse scholen. Is dat nu wel het geval?
Zo niet, is het college bereid dit op korte termijn uit te zoeken, hiervoor een plan te maken en deze informatie te delen met de raad?
2) Het college gaf vorig jaar aan het onderwerp ventilatie mee te nemen in het IHP. In hoeverre zijn daar al concrete acties dan wel plannen uit voortgekomen?
3) Is het college al in gesprek met het Rijk of de formerende partijen over de financiering van de investeringen in het binnenklimaat? Zo nee, wil het college hier op aandringen in Den Haag?
4) Indien aanvullende financiering nodig is om op korte termijn te zorgen voor goede ventilatiesystemen op Zwolse scholen, is het college het dan met de PvdA en D66 eens dat geld geen excuus mag zijn om te wachten met het nemen van maatregelen?

Patty Wolthof   Sonja Paauw
PvdA                        D66


*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/08/19/verdiepend-onderzoek-gebouwtypen-en-ventilatiesystemen

Patty Wolthof

Patty Wolthof

Een mooi, groen, lief en sociaal Zwolle, daar bouw ik als raadslid met veel liefde aan mee! Ik zet me als fractievoorzitter en raadslid in voor: > voldoende, betaalbare woningen in een veilige, mooie en groene stad. Ik strijd tegen huisjesmelkers en een tweedeling in de woningmarkt. Er is op verzoek van de PvdA een gemeentelijk meldpunt

Meer over Patty Wolthof