Gelijke kansen voor alle kinderen

Door Patty Wolthof op 11 december 2021

bijdrage PvdA bij raadsdebat Onderwijskansenbeleid 6 december 2021

De Partij van de Arbeid is blij dat deze notitie Onderwijskansenbeleid er ligt. Onderzoek laat zien dat kinderen met praktisch opgeleide ouders een vier keer zo grote kans hebben om een te laag schooladvies te krijgen, dan kinderen van hoger opgeleide ouders. Wordt er thuis wel of niet Nederlands gesproken, wel of niet voorgelezen, is er stress over geld en schulden, is er überhaupt wel iemand thuis als een kind thuis komt? En op een lege maag kun je niet leren. Voorzitter het is triest, maar voor veel kinderen de dagelijkse realiteit. De kloof tussen kinderen wordt groter, ook in Zwolle.

Dus we kunnen en mogen niet wachten met het creëren van gelijke kansen voor alle Zwolse kinderen. We hebben het in deze raad naar onze mening niet vaak genoeg over onderwijs. En als het er over gaat, dan wordt er vaak direct gewezen op de rol- en taakverdeling. En het klopt: formeel gaan we als lokale overheid over heel veel niet. En dat is goed, ze zien ons al aankomen op de scholen.

Maar toch, als het gaat om de toekomst van bijvoorbeeld Iris van Talentum, Samuel van de Oosterenk, Dylan van de Paperclip en Samira van de Toonladder dan zijn wij – als college en gemeenteraad –  het hen verplicht alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat zij zich kunnen ontwikkelen naar hun kunnen, op het tempo dat bij hen past.

Integrale kindcentra & gemengde wijken
Wat deze notitie ademt is het belang van integrale kindcentra, alles-onder-één-dakscholen zodat kinderen goed kunnen worden gevolgd. Segregatie in het onderwijs heeft te maken bij eenzijdige wijkopbouw, maar wat ook belangrijk is is dat ouders goede en tijdig geïnformeerd worden bij de keuze van een basisschool. Soms past een school die 5 minuten verder fietsen is, beter bij een kind dan de school om de hoek. Wat gebeurt daar nu om ouders hierbij te helpen?

Voorkom extra werkdruk
Vooropgesteld: we vinden heel veel goed aan de extra stappen die het college wil nemen. Te beginnen met het vervroegen van het aanbieden van voorschoolse educatie van kinderen van 2,5 naar 2 jaar. Het is ook heel goed dat het totale programma gemonitord gaat worden. We kunnen nu maar weinig terugvinden over hoe de situatie nu is, dus die informatie kan ons helpen. Maar zoals de Participatieraad ook aangeeft en onderwijzers die ik sprak: hoe voorkomen we dat dit gaat leiden tot extra administratieve druk terwijl de werkdruk al hoog is en er een lerarentekort is? Het is dus van belang eerst te kijken wat er al wordt gemonitord in plaats van nieuwe onnodige werkdruk te creëren,

Bijscholing kinderopvangmedewerkers
Goede scholing valt of staat met de juiste medewerkers voor de groep en klas. Juist in de jaren voor een kind naar school gaat is extra ondersteuning van belang bij deze doelgroep. Dat moet plaatsvinden bij de voorschoolse voorzieningen. In hoeverre zijn de medewerkers daartoe uitgerust? Worden zij extra getraind in het bieden van de juiste ondersteuning aan deze kinderen?

Kinderopvang bij werkloosheid extra onder de aandacht
Dan hebben we nog een zorg. Er worden soms kinderen weer van een peuterschool of KDV afgehaald vanwege werkloosheid binnen het (een ouder) gezin. Dit terwijl er wel redenen kunnen zijn dat het kind wel naar het KDV gaat. Dus het is belangrijk onze sociale partners van het UWV te betrekken: zij kunnen vragen aan het gezin wat er gebeurt met de kinderen bij werkloosheid en ze wijzen op de mogelijkheden voor opvang. In hoeverre is hier afstemming over?

Algemene ontwikkeling + ouderbetrokkenheid
Dat ouderbetrokkenheid zo expliciet wordt benoemd vinden wij heel goed en verstandig. Gelijke kansen zijn alleen niet alleen maar even goed zijn in taal en rekenen, maar ook de algemene ontwikkeling loopt vaak achter. Wij zouden graag zien dat ook daar extra aandacht voor komt – buiten schooltijd. Bijvoorbeeld een georganiseerd uitje met de trein naar Kampen. Dat vergroot niet alleen de woordenschat, maar ook de wereld van een kind én mogelijk ook de ouder.

En dan nog over de vrijwillige ouderbijdrage, die bijdragen kunnen behoorlijk oplopen. is er al inzichtelijk in hoeverre die echt vrijwillig is en zo niet, is het college voornemens dit te checken?

Zwolle leesstad
Als laatste: wij zijn een pleitbezorger van Zwolle Leesstad. Taal is de basis. We zien dat het project Alle Zwolse Kinderen Lezen nu alleen wordt gericht op doelgroepkinderen. Dat lijkt op zich logisch, ware het niet dat ontlezing niet alleen de doelgroepkinderen betreft. Ruim een kwart van de basisschoolleerlingen verlaat de basisschool met een taalachterstand. De leesconsulenten van AZKL zorgen bijvoorbeeld voor het updaten van de schoolbieb, en voor scholing van medewerkers. Is deze keuze dan wel gerechtvaardigd? Moet er niet gewoon extra worden geïnvesteerd?

Patty Wolthof

Patty Wolthof

Een mooi, groen, lief en sociaal Zwolle, daar bouw ik als raadslid met veel liefde aan mee! Ik zet me als fractievoorzitter en raadslid in voor: > voldoende, betaalbare woningen in een veilige, mooie en groene stad. Ik strijd tegen huisjesmelkers en een tweedeling in de woningmarkt. Er is op verzoek van de PvdA een gemeentelijk meldpunt

Meer over Patty Wolthof