Door op 8 maart 2016

Fietsparkeren Binnenstad en Herinrichting Gasthuisplein

In het Actieplan Fietsparkeren Binnenstad worden voorstellen gedaan ten aanzien van de uitbreiding van het aantal stallingsplaatsen, het beheer en toezicht en handhaving. Wat de uitbreiding van het aantal stallingsplaatsen betreft wordt voorgesteld 610 permanente stallingsplekken en 900 “pop-up” plekken te realiseren. Verder is het voorstel om een nieuwe inpandige, gratis, bewaakte servicestalling aan het Gasthuisplein te realiseren.

Het ontwerp voor de herinrichting van het Gasthuisplein gaat, naast de al eerder genoemde inpandige fietsenstalling, over een centraal gelegen speel-klauterobject in de vorm van een kunstwerk en het groene stegenplan dat het Gasthuisplein verbindt met de aanliggende straten. Een in het ontwerp opgenomen waterelement is geschrapt omdat de onderhoudskosten te hoog zijn.

Wat het fietsparkeren betreft is er sprake van een probleem dat tegelijkertijd de kracht van Zwolle en de Zwolse binnenstad perfect weergeeft: we willen in Zwolle – fietsstad bij uitstek – zo veel mogelijk bezoekers per fiets naar de binnenstad laten komen en daarin zijn we zo succesvol dat we op de drukste momenten van de week (zaterdagmiddag) nu al 1.200 en straks (na de komst van Zara en Primark) 1.500 stallingsplaatsen te kort komen.

Dat probleem moet uiteraard worden aangepakt en wij stellen dan ook met genoegen vast dat het college daarvoor een goed onderbouwd Actieplan heeft opgesteld.

Het plan voorziet in 1.500 extra stallingsplaatsen die

  • goed gespreid zijn over de binnenstad
  • rekening houden met ‘bronpunten’ van waaruit bezoekers snel hun weg kunnen vinden in de binnenstad
  • aangepast kunnen worden aan de feitelijk drukte (900 ‘pop-up’ plekken voor de drukste momenten)
  • tegen relatief bescheiden kosten gerealiseerd kunnen worden.

Wat dit laatste betreft: stallen op straat staat voorop en alleen waar dat echt meerwaarde heeft, kiest het college voor een gebouwde voorziening (Gasthuisplein). Een goede zaak wat ons betreft, zowel uit een oogpunt van kosten als van flexibel ruimtegebruik.

De uitbreiding van dat handhavingsbeleid van de Grote Markt naar het kernwinkelgebied heeft onze instemming, waarbij we ervan uitgaan dat de aanpak ‘van zacht naar hard’ zo wordt toegepast dat fietsers dit vooral als service en begeleiding ervaren.

Voor de herinrichting van het Gasthuisplein ligt nu een mooi plan dat het resultaat is van intensieve samenwerking tussen ondernemers, bewoners en de gemeente. En daarvoor wil onze fractie graag haar waardering uitspreken. Het plan dat nu voorligt, zal in onze visie een belangrijke kwaliteitsimpuls aan het Gasthuisplein geven en daarmee in alle opzichten een goede combinatie met de heringerichte Oude Vismarkt opleveren.

Hier ontstaat een combinatie van plein en (verkeersluwe) straat die uitnodigt tot verblijven (horeca, terrassen, winkels) in een aangename omgeving met voldoende groen en hoogwaardige bestrating, maar die door goede stallingsmogelijkheden voor fietsen ook een vertrekpunt biedt voor verder bezoek aan de binnenstad.

Het laten vervallen van het waterelement vinden we jammer, omdat juist water op zich een waardevolle toevoeging aan de binnenstad kan zijn. Maar we begrijpen de afweging die het college heeft gemaakt tussen de relatief geringe meerwaarde (voornamelijk in de zomer) en de hoge onderhoudskosten die ten koste zouden gaan van de rest van het plan.

De kosten en de voorgestelde dekking die gemoeid zijn met het Actieplan Fietsparkeren en de Herinrichting Gasthuisplein samen, hebben onze instemming.