Door op 13 april 2015

Economie Zwolle in perspectief

Naar aanleiding van een beslisnota die eerder voorlag, heeft onze fractie gevraagd om een debatronde hierover, omdat wij ons afvragen of de nota over ‘Economie Zwolle in perspectief’ wel volledig is. Meer specifiek: doet de nota recht aan de economische sectoren en aspecten die voor Zwolle als ondernemende stad in de regio relevant zijn?

Onze vraag komt voort uit drie overwegingen.

1. In het coalitieakkoord is nadrukkelijk de creatieve industrie toegevoegd als sterke sector in onze stad en als verbinder van andere sectoren. Daarom verbaast het ons dat in deze nota de toevoeging van de creatieve sector aan het sectorenbeleid volledig ontbreekt. Wij zijn benieuwd naar de reden hiervoor en willen ook een paar opmerkingen maken hoe het sectorenbeleid in de creatieve industrie vorm kan krijgen.

De creatieve industrie bestaat voor een groot deel uit bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. De sector kent een sterk netwerk van bedrijven die elkaar weten te vinden, die verbinding hebben met grotere creatieve instellingen en die zich sinds twee jaar ook verenigd hebben in de Creative Board. Juist in het creatieve midden- en kleinbedrijf is een enorm innovatiepotentieel aanwezig dat nu nog onderbenut wordt. Ook grotere, deels creatieve bedrijven als Wehkamp zijn daarbij aangehaakt. De overheid is dus niet nodig om die onderlinge verbinding te bewerkstelligen.

Waarin zou de overheid dan wel een ondersteunende rol kunnen vervullen waardoor deze topsector verder versterkt? Dat zit in drie onderdelen:
1. De verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt
2. De verbinding met andere topsectoren
3. Het mogelijk maken van innovaties

Ad 1. Door de versnippering van de creatieve industrie is het voor onderwijsinstellingen belangrijk een dynamische maar ook stabiele toegang te hebben. Als er nieuwe bedrijven bijkomen moeten die ook toegankelijk zijn voor het onderwijs. Zelf investeert het onderwijs daar ook in.

Ad 2. Omdat de schaal van bedrijven in de andere sectoren anders is ontstaat de verbinding met het midden- en kleinbedrijf niet vanzelf. Overheidsinitiatieven in het verleden als K(reatieve) I(industrie) Z(wolle) hebben ook niet geleid tot substantiële groei van deze verbinding in concrete samenwerking. Juist in de concrete samenwerking ontstaat de plus. Wij pleiten er daarom voor de andere sectoren binnen de budgetten die ze ontvangen ook de opdracht mee te geven concrete samenwerking op innovatieprojecten met de creatieve industrie te ondersteunen.

Ad3. Een stevige voorinvestering is soms nodig in de creatieve industrie voor innovaties (denk bijvoorbeeld aan technische mogelijkheden rond productontwikkeling). Het midden- en kleinbedrijf bedenkt de mogelijkheden wel maar kan ze niet financieren. Soms kan de verbinding met andere sectoren of bedrijven of organisaties in de eigen sector helpen maar soms is dat niet genoeg en is een andere vorm van ondersteuning nodig. In overleg met de sector zou bekeken moeten worden welke vorm dat zou moeten krijgen.

2. Ten aanzien van de clusters Health Innovation Park en Polymer Science Park stelt het college voor de gemeentelijke ondersteuning nog enige jaren voort te zetten. Wij zijn daar zeker niet tegen, maar willen wel een duidelijker beeld krijgen van het belang van die gemeentelijke ondersteuning. Wij hebben gevraagd of het aan te geven is in hoeverre de clusters zich ontwikkelen dankzij de bijdrage van de gemeente. Ook hebben wij gevraagd of er sprake is van voldoende groei in het aantal deelnemende bedrijven, zodat de clusters zich op afzienbare termijn zelf kunnen bedruipen.

3. Als laatste punt vragen wij aandacht voor de Zwolse warenmarkt. Ook die heeft een regionale functie en trekt mensen naar de binnenstad die dat combineren met winkelen of horecabezoek. Maar de warenmarkt staat duidelijk onder druk, met een afnemend aanbod en minder klanten. Het is nu niet de plaats en de tijd om hier diep op in te gaan, maar wij willen voorstellen om binnen afzienbare tijd verder te praten over de toekomst van de Zwolse markt. Dat kan aan de hand van een voorzet van het college, maar ook een stadsgesprek zoals we dat onlangs over het Broerenkwartier hebben gehad, lijkt ons een aantrekkelijke formule.