Door Redactie op 28 februari 2017

Duurzaam Energieprogramma Overijssel

Wat een hoogtepunt in de huidige statenperiode had moeten zijn is een dieptepunt geworden voor het duurzaam energiebeleid en de bestuursstijl in provinciale staten van Overijssel. Slachtoffer zijn een werkelijk duurzame energievoorziening, de duale verhoudingen in provinciale staten en D’66 gedeputeerde Erik Lievers die besloot voortijdig terug te treden.

Eind 2016 heeft Gedeputeerde Staten een omvattend programma ‘contouren duurzame energie’ aan het provinciale parlement aangeboden. Voor de voorbereiding van het programma was met een groot aantal betrokkenen gesproken. Diverse belangengroepen, initiatieven en bedrijven hebben hun licht kunnen laten schijnen over de plannen. Een aanpak die aansluit bij de wens en noodzaak om de energietransitie in samenwerking te realiseren. Het punt is dat een programma zonder duidelijke prioriteiten aan provinciale staten werd aangeboden. Het programma kon niet rekenen op een warm onthaal bij PS en opvallend was dat coalitie en oppositiepartijen kritisch waren en een stortvloed aan wijzigingen werd aangekondigd. Wat de PvdA betreft bevat het plan een aantal minder of niet duurzame elementen. Een groot deel van de doelen en het geld gaan naar energie uit mestvergisters en er wordt bijvoorbeeld ingezet op grootschalig gebruik van hout voor vergassing. Dit betekent dat de grondstoffen daarvoor steeds niet duurzaam zijn en ook onvoldoende positief effect op de CO2-uitstoot hebben. Bijvoorbeeld omdat sprake is van een directe koppeling met intensieve veehouderij en grootschalige import van voedingsstoffen. Hetzelfde geldt voor geïmporteerd hout. Een volle avond vergaderen bleek te kort om het programma vast te stellen.

De dag voor de tweede statenbehandeling heeft de gedeputeerde zijn ontslag ingediend. Daarmee heeft hij het debat niet afgemaakt. In de Statenvergadering bleken de coalitiepartijen hun grote aarzelingen overboord te hebben gezet. Het debat over het terugtreden van de gedeputeerde en de wijze waarop daar mee werd omgegaan liep stuk op onwil van de coalitie. Een coalitie die veel wil investeren in een andere bestuursstijl maar daar zelf geen voorbeeld bij zet. Het programma is tot onze teleurstelling, met een aantal amendementen wél vastgesteld. Wat de PvdA betreft zet het plan de deur open voor ongewenste ontwikkelingen zoals grootschalige mestvergisting op het platte land en import van hout. Kortom, hoogste tijd voor schone energie uit werkelijk hernieuwbare bronnen. Wellicht kan Zwolle een voorbeeld stellen.

Hans Nooter
Lid Provinciale Staten Overijssel voor PvdA

Redactie

Redactie

Heeft u vragen of opmerkingen? neem dan contact op met zwolle.pvda@gmail.com

Meer over Redactie