Door op 14 november 2015

Duidelijkheid nodig voor kinderen en ouders Ambelt

Een terugblik op de informatieronde over de Ambelt. Voor sommige ouders is de Ambelt het slechtste wat hun kind is overkomen, maar voor veel ouders is de Ambelt het beste wat hun kind ooit is overkomen. Hun kind krijgt niet alleen het onderwijs en de ondersteuning die past, maar hun kind is ook verlost van nachtmerries, van te grote en te drukke klassen en kan eindelijk meedoen naar eigen vermogen. Deze ouders en kinderen leven nu tussen hoop en vrees. Daarom hebben we, als PvdA Zwolle, tijdens de informatieronde over de Ambelt op 2 november aangegeven dat we het belangrijk vinden dat de Ambelt als voorziening blijft bestaan voor die kinderen die dit echt nodig hebben en die niet mee kunnen doen in het reguliere onderwijs. We voeren daarom graag een debat over passend en speciaal onderwijs in Zwolle.

Wij hebben grote zorgen over het besluit van de Ambelt, over het gekozen tijdspad en over de onzekerheid voor de kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben. Wij vinden dan ook dat dit besluit te vroeg komt en te snel gaat. De Ambelt geeft zelf aan dat 2 a 3% van alle leerlingen een handicap of stoornis heeft, waardoor meedoen in het reguliere onderwijs voor hen niet mogelijk is. Voor die groep willen we duidelijkheid. Duidelijkheid over de vraag of de Ambelt voor hen blijft bestaan, duidelijkheid over hun ontwikkelkansen en duidelijkheid over hun toekomstperspectief. Daarom stelden we een aantal vragen over het voorgenomen besluit van de Ambelt en organiseerden we een informatieronde om met verschillende partijen (scholen, personeel, ouders) van gedachten te wisselen. We waren blij dat het onderwijsveld aan onze oproep gehoor gaf en in groten getale aanwezig was bij deze informatieronde, hiermee geven zij het belang aan en hebben wij goede hoop er samen uit te komen. Onze vragen gingen onder andere over wat het besluit van Ambelt betekent voor de kinderen en hun ouders en of het speciaal onderwijs blijft bestaan en daarmee ook het gekwalificeerd personeel.

De informatie die wij kregen, nam niet al onze zorgen weg. Zwolle blijft gelukkig een school voor speciaal onderwijs houden, maar wij hebben nog wel zorgen over de overgang van kinderen straks in het speciaal basisonderwijs naar het speciaal voortgezet onderwijs en over de toestroom van nieuwe leerlingen op de Ambelt. Daarnaast hebben wij vragen over het tempo waarmee dit gaat, met het risico op ongelukken, zoals thuiszitters en uitval. Aan het eind van de informatieronde hebben we daarom aangeven dat we graag met het college op korte termijn in debat willen over dit besluit. Dit debat moet gaan over de gevolgen van het besluit en wat wij hier als raad en als gemeente in kunnen doen. Bij dit debat betrekken we graag de ontwikkelagenda passend onderwijs, het integraal beleidsplan Jeugdhulp en de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden. We willen dit graag samen behandelen, omdat daarmee duidelijk wordt wat de gevolgen worden voor de leerlingen, voor hun ouders, voor het personeel en voor ons als gemeente zijn.

RTV Oost interviewde raadslid Youcef Ben Ali over de informatieavond: http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=229876