Door op 5 oktober 2015

Dilemma verhuizing bibliotheek

Een mooie, nieuwe, toekomstbestendige, goed bereikbare, centrale bibliotheek voor alle Zwollenaren. Dat had de PvdA voor ogen in 2013 en die wens is onveranderd gebleven in 2015. Wat wij echter ook voor ogen hadden, net als de andere partijen in deze zaal, was dat deze nieuwe centrale bibliotheek kostenneutraal moest worden gerealiseerd. Dus, zuur, heel erg zuur, vindt onze fractie het collegevoorstel om 4,5 miljoen extra uit te trekken voor de herhuisvesting van de bibliotheek. Enerzijds door dikke vette pech door de aankoop van een gebouw tjokvol asbest, maar anderzijds ook door inschattingsfouten en risicobeheersing.De huidige planning, zoals voorgesteld door het college, maakt dat onze fractie het gevoel heeft met de rug tegen de muur te staan. Het voelt als een duivels dilemma: als we tegen besluiten, hebben we geen bieb en zitten we met een half gesloopt gebouw vol asbest en als we voor stemmen hebben we een veel te dure bibliotheek, waar we ook nog eens andere gemeenten opzadelen met de kosten.

Voordat wij onze keuze kunnen maken en in kunnen stemmen, willen we nu eerst van het college horen dat dit inderdaad de beste keuze is en dat de beheersing de risico’s nu op orde is en dat het project financieel niet verder uit de klauwen loopt.

Locatie, Zara en tijdelijke huisvesting
Onze fractie twijfelt niet over de keuze van de Zeven Alleetjes als definitieve locatie. Waar wij ook mee kunnen leven in het voorliggende voorstel is de komst van de Zara volgens planning. Uitstel afdwingen is wat ons betreft geen optie:

– Niet vanuit het oogpunt een betrouwbare partij te willen zijn als gemeente
– Omdat wij geloven in de economische impuls die het de Diezerstraat zal opleveren
– Vanwege de werkgelegenheid die het met zich meebrengt en die onze stad goed kan gebruiken

Ook met de tijdelijke huisvesting van de bieb in het stadhuis en de daarbij behorende kosten zullen we instemmen. De PvdA vindt het belangrijk dat Zwollenaren gewoon hun boeken kunnen blijven lenen en gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld het Taalcafé en computers.

Proces en beheersbaarheid risico’s en kosten
Waar het college onze fractie vorige week na de inforonde niet heeft kunnen overtuigen is op een tweetal punten, die voor ons cruciaal zijn voor het al dan niet instemmen met het hele voorstel.

1) Ten eerste over het proces. Wij vroegen vorige week al: heeft de gemeente wel genoeg kwaliteiten in huis om dit soort complexe projecten te trekken? Wij willen meer inzicht in hoe het kan dat dit project zo uit de klauwen kon lopen. Dat daar een zorgvuldig onderzoek naar moet komen – zoals Swollwacht heeft voorgesteld – daar zijn wij het mee eens. Een raadsenquête vinden wij echter een paardenmiddel, dat het signaal afgeeft alsof er intentioneel informatie is achtergehouden. Die aanname deelt onze partij niet, we willen leren van deze situatie en voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt. Een onderzoek, uitgevoerd door de rekenkamercommissie, kan hiervoor een hulpmiddel zijn. Wij pleiten er dan ook voor om raadsbreed een zwaarwegend verzoek bij de rekenkamercommissie neer te leggen.

2) Ten tweede de beheersbaarheid van de kosten en de risico’s. Want zijn alle risico’s nu wel in beeld? Als we al een monumentale muur missen en het risico op asbest niet goed werd ingeschat, hoe staan we er nu dan voor?
We willen ook zeker weten dat de aanbesteding niet hoger uitpakt, net als de kosten van de asbestsanering, want zoals het college al aangaf is dat geen vaste prijs. We zijn ook niet gerustgesteld over mogelijke extra kosten zoals die nu zijn geraamd, zoals de kosten voor de inrichting van het gebouw, of de kosten voor de sloop van een gedeelte van de Diezerstraat.  Wij willen van het college horen wat ze concreet gaat doen om de kosten niet verder uit de hand te laten lopen. Er zijn geen ultieme zekerheden, maar wel meer dan er nu wordt voorgesteld. Pas daarna zullen wij de afweging maken om al dan niet mee te gaan met dit voorstel.

Toevoeging: uiteindelijk hebben wij tijdens de besluitvormende ronde kunnen instemmen met het voorstel van het college. Ook hebben wij een motie mede ingediend die het college opdraagt om een diepgaand en kritisch onderzoek in te stellen onder leiding van een externe deskundige naar de de aard van de onvoorziene feiten en de adequaatheid van de gehanteerde systematiek van risicobeheersing. Deze motie werd met een ruime meerderheid van de stemmen aangenomen. Het college zal voor het eind van het jaar een voorstel voor dit onderzoek aan de raad voorleggen.