Door op 6 april 2015

PvdA blij met 300 extra sociale huurwoningen

Vanavond debatteerde de gemeenteraad in Zwolle over de Versnellingsactie Sociale Huurwoningen. In het kort komt het er op neer dat de gemeente samen met de woningbouwcorporaties op 14 locaties in de stad zo’n 300 sociale huurwoningen extra gaat bouwen. In geouwehoer kun je niet wonen, zei sociaal-democraat Jan Schaefer, maar met 300 woningen kom je een heel eind, moeten de wethouder, ambtenaren en betrokken partijen gedacht hebben.

Het zal geen verrassing zijn dat de PvdA zeer enthousiast is over de investering die Zwolle doet in extra sociale huurwoningen. De nood is hoog. De gemiddelde wachttijd is nu 4,5 jaar (in de nota staat 3,5 jaar maar dat was 2013) en hoewel je binnen een half jaar een spoedwoning zou kunnen krijgen, zitten er ook mensen in De Herberg omdat er niet direct een huurwoning beschikbaar is.

Goed nieuws is dat naast de 300 woningen ook een uitbreiding van de flexibele schil komt, met tijdelijke of pauzewoningen, hoewel we wel willen benadrukken dat we liever woningen hebben waar huurders meer rechten hebben. Dat bij de versnellingsactie bestaand gemeentelijk vastgoed wordt betrokken kan onze goedkeuring meer dan wegdragen. De PvdA is trots op het feit dat deze gemeente niet bang is om zelf 1,5 miljoen te investeren in zo’n belangrijke opgave als de sociale huurmarkt. En we zijn ook blij dat onze woningbouwcorporaties en Delta Wonen in het bijzonder, deze financiële en maatschappelijke uitdaging aangaan. Iets dat niet in iedere stad denkbaar is. Het levert niet alleen duurzame woningen op, maar ook banen en leerplekken.

 NAGO02_IISG-30051000638459_X

Locaties

Wat betreft de locaties. We zien deze beslisnota als een eerste inventarisatie en gaan er vanuit dat, met deze voortvarende en ambitieuze houding, de beloofde 400 extra woningen uiteindelijk gerealiseerd gaan worden. Dat een aantal locaties nog kan afvallen, omdat er bijvoorbeeld nog moet worden gesproken met zittende huurders, wordt ook duidelijk benoemd in dit stuk. We nemen aan dat dit soort risico’s is meegenomen en dat er naarstig verder wordt gezocht mochten locaties daadwerkelijk afvallen.   Maar daarop vooruitlopend zouden we wel alvast willen weten hoe de wethouder denkt over het probleem dat coffeeshop New Balance in haar ingezonden brief schetst. New Balance zit nu namelijk in een van de panden die de gemeente wil gebruiken voor het realiseren van sociale huurwoningen – aan de Derde Bredehoek. Wij willen graag weten wat de consequenties zijn van mogelijke – gedwongen – verhuizing van de coffeeshop.

Twee voor de PvdA belangrijke onderwerpen zijn betaalbaarheid en doorstroming.

1) Allereerst betaalbaarheid. We zien dat sociale huurwoningen steeds duurder worden, terwijl er juist behoefte is aan goedkopere huurwoningen. Veel huurders zitten nu in de knel vanwege te hoge woonlasten. We roepen daarom het college maar ook de woningcorporaties op om die betaalbaarheid als prioriteit te behandelen. We weten van het NIBUD bijvoorbeeld dat een traditioneel kostwinnersgezin met een modaal inkomen maximaal 528 aan huur kan betalen.

En daarom voorzitter, zou ik graag van de wethouder willen horen, ook gezien de binnenstedelijke en zelfs centrumlocaties, dat deze extra huurwoningen niet allemaal tussen de 600 en 700 euro gaan kosten.

2) Onze tweede zorg is de doorstroom. Het wordt ook benoemd in de nota dat de gemeente hier werk van wil maken door middeldure huur – en dan denken we aan huur tussen de pakweg 700 en 900 euro – te stimuleren. We zagen afgelopen zaterdag in Nieuwsuur ook het bewijs dat dit naast sociale huur en goedkope koopwoningen een categorie is waar duidelijk behoefte aan is. Heeft de wethouder inzicht in hoe groot die behoefte in Zwolle daadwerkelijk is? Het gaat om mensen tussen de 25 en 35-40 jaar die vaak een flexibel arbeidscontract hebben of zzp’er zijn. Zij krijgen dus geen hypotheek– in mijn eigen omgeving zie ik bijvoorbeeld veel muzikanten (vaak zzp’ers) die Zwolle verlaten omdat ze domweg geen gepaste huurwoning kunnen vinden – maar wat helemaal belangrijk is: een deel van deze groep woont nu scheef in een sociale huurwoning.

Zou er niet eigenlijk ook een versnellingsactie voor middeldure huur moeten komen – samen met beleggers – zodat er op die manier twee groepen worden geholpen: enerzijds komen er goedkopere huurwoningen vrij voor mensen met een inkomen onder de 34.000 (of 38.000) euro en anderzijds wordt er voldaan in de behoefte van een groep Zwollenaren die nu tussen wal en schip valt.

Wat betreft de financiën:
Deze investering wordt bekostigd uit het Stadsontwikkelfonds. Dat vindt de PvdA in principe prima. Daar is het fonds voor bedoeld in onze ogen. Echter, in januari heeft de PvdA ervoor gepleit om het stimuleringsfonds voor duurdere woningbouw ook in te zetten voor deze versnellingsactie. Er wordt nu in de nota gesuggereerd dat dit een ongewenst extra risico met zich meebrengt voor het weerstandsvermogen van de gemeente en dat daarmee de motie wordt afgedaan. Wat ons betreft is de motie nog wel van kracht en een eventueel bestedingsvoorstel van het stimuleringsfonds zullen we dan ook beoordelen op basis van die motie. Ook zou ik van de wethouder Vastgoed willen weten of het stimuleringsfonds ook gebruikt gaat worden zogenaamde beleggershuur waar ik het net over had – tussen de 700 en 850 – , wat zou kunnen leiden tot het vrijkomen van sociale huurwoningen.

Wij wensen het college en de woningbouwcorporaties veel succes!